Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst SEO-rapport ‘De onderlinge verzekeraar in 2025’

Een visie op onderling verzekeren in de toekomst

‘De Onderlinge Verzekeraar in 2025’ is de naam van het rapport dat Stichting Economisch Onderzoek (SEO) na een jaar onderzoek onlangs aan het POV heeft opgeleverd. Op 8 maart vindt een bijeenkomst plaats waar het rapport toegelicht wordt en waarna de deelnemers de handen ineen slaan om een eerste stap te zetten in de uitwerking van het rapport. Alle onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond zijn van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen.

Joost Heideman (Univé), voorzitter van het POV bestuur, zal optreden als dagvoorzitter. Bert Tieben (SEO) zal een toelichting geven op het rapport, de totstandkoming en de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Daarna geeft Richard Engelfriet, schrijver van o.a. ‘Hoe simpel kan het zijn’ en ‘De Succesillusie’, ons een inspiratieshot. Tijdens een korte pauze kunnen we de inspiratie een plek geven, waarna wij zelf de handen uit de mouwen gaan steken tijdens twee workshop rondes. De workshops zijn zeer actiegericht, u gaat met de andere deelnemers in discussie over het rapport, de aanbevelingen en mogelijke uitwerking. Hierbij is het van belang dat u het rapport gelezen heeft. Uw input zal worden gebruikt voor het opstellen van een strategische agenda voor het POV.

U kunt deelnemen aan twee van de volgende vier workshops:

Innovatie: hoe kunnen we onderlinge verzekeraars prikkelen om te innoveren? Welke belemmeringen kunnen worden weggenomen? Welke initiatieven kunnen wij gezamenlijk aanpakken? 

Promotie: de onderlinge verzekeraars worden zeer goed beoordeeld door hun klanten, maar het onderlinge model is niet heel bekend in Nederland. Wat kunnen we doen om de naamsbekendheid van het onderlinge model te vergroten?

Samenwerking: op welke manieren kunnen zelfstandige verzekeraars de handen ineen slaan om zaken als toenemende regeldruk het hoofd te bieden? 

Digitalisering: meedoen op de digitale snelweg, het toepassen van nieuwe digitale technologieën (o.a. big data, block chain). 

Bij uw inschrijving kunt u twee voorkeursthema’s aangeven. Wij doen ons best om u in te delen bij de workshops van uw voorkeur. 
Na de workshops volgt een plenaire afsluiting. We sluiten de dag af met een informele borrel. 

N.B. Het rapport zal eind februari worden toegestuurd.

Resultaat
Uw input wordt gebruikt bij het opstellen van een strategische agenda van het POV. Deze agenda zal erop gericht zijn de specifieke belangen van het onderlinge / coöperatieve deel van de verzekeringssector te (blijven) behartigen en daar ondersteuning aan te bieden. Als POV willen wij hierin alle onderlinge en coöperatieve Verbondsleden horen, wij hopen u allen op deze middag te mogen verwelkomen.

Doel
Met deze bijeenkomst willen wij u informeren over het rapport ‘De onderlinge verzekeraar in 2025’. In een tweetal workshoprondes kunt u uw input leveren voor een strategische agenda naar aanleiding van het rapport. Deze agenda zal gebruikt worden voor de beleidsagenda van het POV.

Bestemd voor
Leden van directies, RvB’s en RvC’s van onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Tevens is deze bijeenkomst interessant voor strategen. 

Wij nodigen u van harte uit om een high potential vanuit de eigen organisatie mee te nemen voor een bijdrage aan de discussie.

Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor de onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond. 

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van
De uitkomsten en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De onderlinge verzekeraar in 2025’ en de eerste aanzet tot uitwerking van het rapport. 

Kosten
Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Programma
13:00  Inloop met een broodje
13:30  Welkom - Joost Heideman (CEO Univé verzekeringen, voorzitter Platform Onderlinge Verzekeraars)
13:45  Toelichting op het SEO rapport - Bert Tieben (onderzoeksleider SEO)
14:15  Inspiratieshot door Richard Engelfriet
15:00  Pauze
15:15  Workshop - ronde 1
16:15  Workshop - ronde 2
17:15  Terugkoppeling workshops
17:45  Afsluiting & borrel 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas (beleidsadviseur POV). Eventuele vragen of opmerkingen kunt u ook vooraf aan haar toesturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.