}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Indexcijfers inboedels en gebouwen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt indexcijfers die verzekeraars kunnen gebruiken om de waarde van inboedels te bepalen. Vroeger waren er ook indexcijfers voor (agrarische) gebouwen en glas. Wat er nu nog beschikbaar is, staat in de toelichting.

 

Indexcijfers inboedels

Er zijn verschillende manieren om de waarde van inboedels te bepalen. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld onderstaande waarde-index gebruiken. Basis hiervoor is door het CBS ontwikkeld op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. Elk jaar wordt de berekende index van het afgelopen jaar doorvertaald naar de index voor het komende jaar. De aanpassing is gestandaardiseerd en maakt gebruik van de geprognotiseerde prijs- en hoeveelheidsontwikkeling consumptie huishoudens voor het lopende jaar. Die wordt elk jaar door het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro-Economische verkenning gepubliceerd.

De index houdt rekening met de prijs- en volumeontwikkeling van particuliere inkomens. Dat betekent dat waardeverandering anders dan door prijsveranderingen ook is meegenomen.

Basisjaar van de index is 1993 (=100).

1999

112,9

2000

116,3

2001

120,5

2002

125,2

2003

130,8

2004

137,3

2005

142,1

2006

141,6

2007

140,9

2008

141,0

2009

146,0

2010

149,8

2011

152,4

2012

150,7

2013

149,4*

2014

145,3*

2015

146,5*

2016

141,4*

2017

137,3*

2018

 142,7*

* Berekening door het Verbond van Verzekeraars (2017).

Inboedelwaardemeter

Tot en met 2016 gaf het Verbond van Verzekeraars de Inboedelwaardemeter uit. Per 2017 wordt deze waardemeter niet meer uitgegeven.

De Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel voor verzekeraars en assurantietussenpersonen om op een eenvoudige en objectieve manier de globale waarde van een inboedel vast te stellen.
De vernieuwde Inboedelwaardemeter is het resultaat van een grondig onderzoek en analyse door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, waarbij ruim 750 huishoudens betrokken zijn geweest.
Omdat de Inboedelwaardemeter een globale uitkomst oplevert, is deze niet geschikt als verzekerd bedrag in een open polis. Daarom wordt verzekeraars geadviseerd om – als ze gebruikmaken van deze methode – dit uitsluitend te doen in combinatie met producten met een garantie tegen onderverzekering of met duidelijke informatie over de gevaren van onderverzekering en mogelijke oververzekering.

Download de Inboedelwaardemeter 2016

Herbouwwaardemeter Woningen

De Herbouwwaardemeter woningen van het Verbond is een niet-bindend hulpmiddel voor verzekeraars en assurantieadviseurs om op een snelle, eenvoudige en globale manier de gemiddelde herbouwkosten van woningen vast te stellen.

De Herbouwwaardemeter bestaat uit een invulformulier en een toelichting. Het formulier wordt in principe ieder jaar aangepast aan de dan geldende herbouwkosten. De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor gebruik door consumenten.

Ten opzichte van de versie 2014 is de herbouwwaardemeter 2015 vereenvoudigd en aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn de kwaliteit van de afbouw en afwerking (keuken, badkamer en woonkamer) in onderdeel 2. Ook ten aanzien van de gevel is er een vereenvoudiging doorgevoerd. Omdat zonnecollectoren en PV-panelen steeds meer standaard zijn, is hiervoor een correctiefactor opgenomen in onderdeel 2.

Vaststellingsmethode
De vaststellingsmethode van de Herbouwwaardemeter is gebaseerd op een driedeling. Er wordt onderscheid gemaakt in het ‘type’ woning, de ‘kwaliteit’ van bepaalde bouwdelen, en de ‘hoeveelheid’. Voor de bepaling van het type woning wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën woningtypen. Hieruit moet een keuze worden gemaakt die leidt tot een prijsstelling per m³.

Vervolgens wordt het kwaliteitsniveau bepaald aan de hand van verschillende bouwdelen van de woning. Als de uitvoering of kwaliteit afwijkt van een standaarduitvoering, wordt de prijs vermeerderd of verminderd met een percentage dat vermeld staat op de Herbouwwaardemeter. De uiteindelijke prijsstelling wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid (inhoud) van de woning, waarmee de herbouwwaarde wordt vastgesteld. Omdat de Herbouwwaardemeter een globale uitkomst oplevert, wordt verzekeraars geadviseerd om – als ze gebruikmaken van deze methode – dit uitsluitend in combinatie te doen met producten met een garantie tegen onderverzekering of met duidelijke informatie over de gevaren van onderverzekering en mogelijke oververzekering. Uiteraard kunnen verzekeraars ook alternatieve indexcijfers of methodieken gebruiken. Zij zijn hierin geheel vrij.

De Herbouwwaardemeter Woningen is alleen elektronisch beschikbaar.

Download de Herbouwwaardemeter Woningen en de toelichting.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2018 en de toelichting zijn t/m 31 december 2018 te gebruiken.

Cookies

{cookieText}