Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Administratiekosten Regeling (convenant)


Convenant Regeling Administratiekosten per 1 april 2019

Dit convenant heeft tot doel onzekerheid over de verhaalbaarheid van administratiekosten en geschillen hierover te voorkomen bij het verhalen van onverzekerde materiële schade aan motorrijtuigen op een aansprakelijke partij. Het convenant is gesloten tussen aansprakelijkheidsverzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers. Het convenant is alleen van toepassing bij schades aan voertuigen die onderdeel uitmaken van een wagenpark waarvan de intekenaar beheerder of eigenaar dan wel diens belangenbehartiger is.
In 2018 is het convenant herzien en per 1 februari 2018 opgezegd. Per 1 april 2019 geldt het nieuwe convenant.  De doorgevoerde wijziging betreft het schrappen van de jaarlijkse indexatie, waarmee de lumpsumvergoeding op een bedrag van € 80,- is bevroren.

Intekenen is mogelijk voor:

  • professionele beheerders en eigenaars van collectieve parken van WAM-plichtige motorrijtuigen, bestaand uit meer dan 10 objecten van één eigenaar en;
  • professionele belangenbehartigers die er hun (neven)beroep of (neven)bedrijf van hebben gemaakt om voor genoemde beheerders of eigenaars niet-verzekerde cascoschade aan genoemde objecten te verhalen op aansprakelijke partijen, voor zover die beheerders, eigenaars en belangenbehartigers een professionele organisatie voor schaderegeling in stand houden.

Wij vragen u naast een intekenformulier ook informatie te sturen waaruit blijkt dat u voldoet aan de hiervoor genoemde eisen.

Inwerkingtreding
Het gewijzigde convenant treedt op 1 april 2019 in werking en heeft een looptijd van één jaar met een mogelijkheid van stilzwijgende verlenging tegen dezelfde voorwaarden.

Bekijk het document

Administratiekosten regeling: aandachtspunten

  1. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeraar ook een aparte entiteit van waaruit niet-verzekerde cascoschades (aan voertuigen behorende bij een wagenpark van meer dan 10 voertuigen) op aansprakelijke partijen worden verhaald? Dan dient die aparte entiteit separaat het convenant separaat te ondertekenen. De verzekeraar komt dan op de deelnemerslijst ‘verzekeraars’ en de verhaalsafdeling/-entiteit op de lijst ‘overige deelnemers’. Dit geldt ook voor verhaalskantoren die geen verzekeraar zijn. Het Verbond informeert hen hierover.
  2. Steeds vaker horen wij dat sommige partijen die als verhaalsservice optreden administratiekosten conform het convenant claimen, terwijl zij daaraan (momenteel) geen deelnemer zijn. Ook komt het voor dat die partijen, met wederom een beroep op het convenant, administratiekosten claimen voor cascoschades aan voertuigen van particulieren waar het convenant niet voor is bedoeld. Wij adviseren onze leden-aansprakelijkheidsverzekeraars dan ook om bij claims te controleren of partijen aangesloten zijn bij het convenant en of het om een zakelijke schade gaat.
Ingangsdatum 1 april 2019  
Bindend voor Alle verzekeraars en professionele beheerders en eigenaren van wagenparken of hun belangenbehartigers die op dit protocol hebben ingetekend.
Bijlages Intekenformulier
Deelnemerslijst

 

 

 

 

 

;