Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Mededelingsplicht gezondheidsgegevens en toetsing (convenant)

Dit convenant heeft tot doel fraude met levensverzekeringen terug te dringen zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de privacy van de verzekerde. De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens is in 1999 ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Breed Platform Verzekerden en Werk, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF, nu Patiëntenfederatie Nederland) en het Verbond van Verzekeraars, met instemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De toetsingscommissie doet in het kader van dit convenant onderzoek naar (vermoedens van) fraude met gezondheidsgegevens. Indien een verzekeraar bij een vermoeden van fraude een zaak aan de commissie voorlegt, is de uitspraak van de commissie bindend. 

Bekijk het document

Ingangsdatum 1 januari 2010
Bindend voor leden van het Verbond van Verzekeraars die keuren ten behoeve van levens- en inkomensverzekeringen.
Bijlages  geen
;