Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen (convenant)

Dit convenant bevat een schaderegelingsafspraak tussen reis- en zorgverzekeraars over de behandeling van ziektekosten die in het buitenland worden gemaakt. Beide verzekeringen bieden dekking van medische kosten. Daarom is het van belang dat er heldere afspraken zijn tussen zorgverzekeraars en reisverzekeraars over de afwikkeling van de schade en dat duidelijk is wie welk risico draagt. Per 1 januari 2017 is het nieuwe convenant van kracht met een looptijd van drie jaar. Het convenant eindigt op 31 december 2019 met stilzwijgende verlenging van één jaar. Het convenant is bindend voor reis- en zorgverzekeraars die lid zijn van het Verbond dan wel van ZN en op dit convenant hebben ingetekend.

Bekijk het document (geldig van 2020 t/m 2022)

Ingangsdatum 1 januari 2020
 Bindend voor reis- en zorgverzekeraars die lid zijn van het Verbond dan wel van ZN en op dit convenant hebben ingetekend
Bijlages Deelnemerslijst reisverzekeraars
Deelnemerslijst zorgverzekeraars

 

Zorgdragen voor garantstelling en afhandeling
Een veelgestelde vraag aan medewerkers van het Verbond heeft betrekking op de uitleg van de zin uit artikel 1, waarin staat dat de eerst aangesproken alarmcentrale zorg zal dragen voor afhandeling en garantstelling. In de toelichting bij het convenant is hierover het volgende opgenomen:

Schademelding en garantstelling
Uitgangspunt van het convenant is dat (de alarmcentrale van) de verzekeraar bij wie de hulpvraag/schademelding binnenkomt de noodzakelijke acties onderneemt om de hulpverlening in gang te zetten en zorg te dragen voor beperking van de schadelast. Hiertoe behoort ook het eventueel afgeven van garanties aan hulp- en zorgverleners voor aan de zorgverlening verbonden geneeskundige kosten. Hiermee wordt voor de verzekerde noodzakelijke hulp- en zorgverlening gewaarborgd vanuit één aanspreekpunt. Deze verzekeraar draagt ook zorg voor de verdere afhandeling van de schade en neemt eventueel regres op andere verzekeraar(s). De eerst aangesproken verzekeraar kan dus zowel een zorg- als een reisverzekeraar zijn.
 
Achter dit loket vindt dan de afstemming met de (andere) verzekeraar(s), plaats en de noodzakelijke informatie-uitvraag en de vaststelling van de verschillende verzekeringsaanspraken. De afspraak in het convenant doet niets af aan de afspraken die verzekeraars met hun alarmcentrales hebben gemaakt of aan de afspraken van de alarmcentrales onderling over het wederzijds informeren en bieden van zekerheden, die er veelal op zijn gericht al in een vroegtijdig stadium tot afstemming te komen. Veelal immers zal een reisverzekeraar in geval van medische kosten, de zorgverzekeraar vragen een garantie af te geven voor de medische kosten, omdat diens belang vaak groter is dan dat van de reisverzekeraar.
Ook is van belang dat afspraken die met zorginstellingen in het buitenland zijn gemaakt uit een oogpunt van beheersing van de schadelast kunnen worden nagekomen. Dan ligt het afgeven van een garantie door de contracterende partij vanzelfsprekend voor de hand. Het enig belang dat met de afspraak is gediend, is het snel in gang kunnen zetten van de noodzakelijke hulpverlening en het bieden van één aanspreekpunt voor de verzekerde.
 
Essentieel voor het kunnen nakomen van de convenantafspraak is een goede informatie-uitwisseling tussen de (alarmcentrales van de) verzekeraars. 

;