Doelstellingen Verbond

Het Verbond heeft als belangenbehartiger de volgende vier hoofddoelstellingen:
 
1. Vertegenwoordigen van de leden
Het Verbond is in de eerste plaats vertegenwoordiger van particuliere verzekeraars. Namens de leden treedt het Verbond op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties. Samen met die andere partijen zoekt het Verbond naar raakvlakken om oplossingen voor vraagstukken te vinden.
 
2. Bevorderen imago verzekeringstak
Een tweede taak is de bevordering en de instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf in Nederland. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Het Verbond coördineert de PR van de gehele bedrijfstak, verwoordt het beleid naar de media en speelt in op tendensen.
 
3. Bieden van een platform
Om de vertegenwoordigersrol te kunnen uitvoeren, is draagvlak nodig. Het Verbond creëert dat draagvlak door bijeenkomsten voor representanten van de bedrijfstak te organiseren. De vereniging houdt regelmatig themadagen voor de leden over actuele onderwerpen die de aandacht van verzekeraars vragen. En op de jaarlijkse ledenvergadering wordt het algemene beleid besproken. Deze bijeenkomsten hebben ook een sociale functie: leden kunnen elkaar ontmoeten.
 
4. Dienstverlening
Belangenbehartiging betekent dat je er moet zijn voor je leden. Door de vertegenwoordigersrol is het Verbond op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en fungeert daarom als kenniscentrum voor zijn leden. De leden worden via diverse kanalen op de hoogte gehouden van de activiteiten. Omdat het Verbond de collectieve belangen die de gehele bedrijfstak aangaan coördineert, vervult het daarmee een adviserende functie voor het te voeren beleid.

----------------------------------------------------
Brugfunctie
Om de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse verzekeraars goed te behartigen, neemt het Verbond deel aan tal van projecten en werkgroepen op de meest uiteenlopende terreinen. Namens verzekeraars onderhoudt het Verbond intensieve contacten met nationale en Europese politici en bewindslieden, met buitenlandse zusterorganisaties en met andere brancheorganisaties en belangenbehartigers zoals de Consumentenbond, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het Verbond vervult daarmee een brugfunctie tussen de verzekeringsbedrijfstak en al die andere partijen in de samenleving. Deze brugfunctie is zeker de laatste jaren van groot belang geworden, omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid naar de markt overhevelt, en omdat verzekeraars het belangrijk vinden open oog en oor te hebben voor wat er speelt in de wereld om hen heen.
 
Belangen van verzekeringsconsument
Politieke beslissingen en maatschappelijke ontwikkelingen hebben vaak grote raakvlakken met de verzekeringsbedrijfstak. Arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, criminaliteitsbeheersing, pensioenbeleid, verkeersveiligheid en de zorgmarkt zijn onderwerpen waar verzekeraars dagelijks mee te maken hebben. Daarom is het belangrijk dat de belangen van verzekeraars, en daarmee ook de belangen van de verzekeringsconsument, worden meegewogen in die beslissingen.