Consultatiereactie Wijzigingswet financiële markten 2021

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
31-01-2020

Het Verbond heeft in haar consultatiereactie op de Wijzigingswet financiële markten 2021 aangegeven het positief te vinden om het recht op premierestitutie wettelijk te borgen. Als de verzekeraar zich beroept op het verval van de uitkering wegens schending van de mededelingsplicht en de verzekeringnemer te goeder trouw heeft gehandeld, is er geen premie verschuldigd. Mede dankzij ons pleidooi is bepaald dat de verzekeraar recht heeft op een billijke vergoeding van gemaakte kosten.

Wij pleiten er voor om aanvullend op te nemen dat bij verzekeringen die de belangen dekken of het risico betreffen van een derde, bijvoorbeeld omdat op diens leven een levensverzekering is gesloten, deze derde eveneens te goeder trouw dient te zijn.

Het verheugt ons dat de wetgever de groeps-vvgb (verklaring van geen bezwaar) kennelijk nog steeds als nuttig instrument omarmt. De wetgever maakt duidelijk dat indien een aanvrager een aanvraag doet voor een groeps-vvgb, de groepsmaatschappijen – niet zijnde de aanvrager – die tevens een gekwalificeerde deelneming verwerven of vergroten, enkel worden getoetst aan het vereiste van financiële soliditeit.

Er komt een meldplicht ten aanzien van wijzigingen die plaatsvinden binnen een groep, nadat eerder door DNB een groeps-vvgb is verleend (verhangen van een bestaande deelneming). Wij pleiten voor een minder omslachtige formulering van de nieuwe meldplicht, hiervoor geen leges te heffen en een onjuiste verwijzing te herstellen.

Consultatiereactie

Bekijk de consultatiereactie Wijzigingswet financiële markten 2021.


Was dit artikel nuttig?