Skip to Content

Herbouwwaardemeter Woningen 2020 gereed

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2020 is gereed en te downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars. Ten opzichte van vorig jaar is de waardemeter op een aantal punten gewijzigd zoals een aparte tabel voor nieuwbouwrijtjeswoningen en een kostenstijging in verband met gasloos bouwen.

De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning, als deze totaal verloren zou gaan, weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. De Herbouwwaardemeter wordt jaarlijks aangepast op basis van cijfers van een groot technisch adviesbureau. Deze cijfers zijn berekend aan de hand van constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, en aangepaste en uitgebreide bouwregelgeving. Bij de berekening wordt niet uitgegaan van de actuele dagprijzen. De golfbewegingen in de economie zijn immers van invloed op deze prijzen. Daarom gaat het Verbond voor de Herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling.

Tabel voor nieuwbouwrijtjeswoningen

In de laatste jaren zijn de maten van standaardwoningen aangepast. Dit is van invloed op de prijzen per kubieke meter. Deze vallen met name voor nieuwbouwrijtjeswoningen lager uit. Om deze reden bevat de herbouwwaardemeter een aparte tabel met de herbouwkosten voor rijtjeswoningen die na 1 januari 2015 opgeleverd zijn.

Minimale waardes bij isolatiewaarden en zonnepanelen

De standaardwaardes zijn vastgelegd in de bouwregelgeving (bouwbesluit): zo moet het pand worden herbouwd. De minimale waardes zijn gerelateerd aan de wettelijke formules van de BENG prestatie van een gebouw. In de praktijk betekent dit dat als een klant de woning heeft (laten) voorzien van zonnepanelen of hoogwaardige extra isolatie, dit vaak een hogere waarde vertegenwoordigt dan de BENG vereisten voor nieuwbouw. Houd er rekening mee dat de klant deze extra waarde mogelijk zal willen verzekeren, ook als het pand niet geheel moet worden herbouwd. Als bijvoorbeeld alleen het dak moet worden vervangen, dan zal de klant vaak de zonnepanelen of extra isolatie willen meeverzekeren: in dat geval is de toeslag van toepassing.

Gasloos bouwen

Bij herbouw moet inmiddels ook rekening worden gehouden met de nieuwe vereisten hernieuwbare energie (‘gasloos bouwen’). Hoewel de mogelijkheden per gemeente, straat en pand kunnen verschillen, is vanwege de werkbaarheid besloten een vast percentage van 8% hiervoor mee te nemen. Dit percentage is dit jaar voor het eerst verwerkt in de basisprijzen. Ook hier geldt de verwachting dat op langere termijn de kosten zullen dalen door een hierop inspelende markt. We verwachten dat volgend jaar een betere uitsplitsing per methode en woningtype mogelijk wordt. Dit zal volgend jaar mogelijk leiden tot een nieuwe vorm van de herbouwwaardemeter. We adviseren verzekeraars om hier alvast rekening mee te houden in hun (toekomstig) beleid.

Kosten bij plaatselijke problemen

Kosten die zich voordoen bij plaatselijke problemen (0-5%) zijn niet meegenomen. Dit zijn mogelijk extra kosten bij herbouw/ herstel in bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, aan grachten, nauwe straten en straten met intensief verkeer. Denk hierbij aan de bodem, ondergrond of aangrenzende panden, maar ook aan kosten door belemmeringen bij de aan- en afvoer van materiaal, parkeer- en opslagproblemen of noodzakelijke nachtarbeid. Ook sloopkosten (0-3%) en specifieke vormfactoren als klimaatscheidingen /bruto vloeroppervlak (0-5%) hebben invloed. De verzekeraar kan per geval bepalen hoe deze kosten mee te nemen.

Daling structurele materiaalkosten

In de afgelopen jaren zagen we structurele materiaal- en arbeidskosten sterk stijgen door nieuw vereiste bouwmethoden en materialen. Deze nemen inmiddels weer af door meer aanbod van nieuwe materiaalsoorten, innovaties en meer ervaring met nieuwe technieken door de betreffende arbeiders.

Advies: geef klanten garantie tegen onderverzekering

De Herbouwwaardemeter levert een globale uitkomst op. Bovendien kunnen de actuele prijzen schommelen en kosten afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Daarom raadt het Verbond verzekeraars aan om bij gebruik van de Herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

Vrijblijvend hulpmiddel

De waardemeter is een hulpmiddel voor verzekeraars die het Verbond geheel vrijblijvend ter beschikking stelt aan verzekeraars. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

Ook inboedelwaardeindex bekend

Recent heeft het Verbond ook het nieuwe indexcijfer van de inboedelwaardeindex (IWI) gepubliceerd aan de hand van CBS-basisgegevens. De nieuwe inboedelindex wordt 147,9. Dit is een daling van 0,1% ten opzichte van 2019 (148). Het bijbehorende bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter is 1.050,30 euro.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2020 en de inboedelwaardeindex zijn geldig tot 31 december 2020.


Was dit nuttig?