Terrorisme in België

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De afschuwelijke terroristische aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel hebben de Belgische Terrorism Reinsurance & Insurance Pool (TRIP) tot nu toe 118 miljoen euro gekost. René Dhondt, nauw betrokken bij de financiële afwikkeling, was gisteren te gast op de jaarlijkse Schadedag van het Verbond en hield een helder verhaal waar Nederland belangrijke lessen uit kan trekken.

Dhondt is als voormalig algemeen directeur van Assuralia niet alleen nauw betrokken geweest bij de afwikkeling van de aanslagen in Brussel, maar ook bij de opzet van de wettelijke oplossing bij onze zuiderburen. En hoewel cijfers uitermate kil zijn als 28 mensen op die 22e maart het leven laten (en 17 mensen zwaar- en 258 mensen lichtgewond raken) is het wel bitterhard nodig om de dekking goed te regelen. Om met Eric Schneijdenberg te spreken, die gisteren sectorvoorzitter Schade Robert Otto verving: “Het is namelijk niet de vraag óf wij een keer aan de beurt zijn, maar wanneer.”

Publiek-private
In België is zo’n 95 procent van alle verzekeraars (vrijwillig) aangesloten bij de pool, die voor zeventig procent door verzekeraars wordt gevuld en voor dertig procent door de overheid. “Dat was een keiharde eis”, benadrukte Dhondt. “We hebben begin deze eeuw, toen de eerste gesprekken op gang kwamen, een aantal voorwaarden gesteld. Helemaal bovenaan stond de eis van een publiek-private samenwerking. De Belgische overheid moest meedoen.”
Anders dan bij ons hebben de Belgische verzekeraars daarnaast hard aangedrongen op een wettelijke regeling. Dhondt: “Jullie zijn veel rationeler dan wij. Bij ons is het niet mogelijk om na de feiten met oplossingen te komen.” En dus werd de Terrorism Reinsurance & Insurance Pool (kortweg TRIP genoemd) op 1 april 2007 van kracht.

Indexatie
De wet voorziet in een dekking voor gebeurtenissen die zich in de loop van een kalenderjaar voordoen, en wordt gemaximeerd tot één miljard, waarvan verzekeraars 700 miljoen voor hun rekening nemen en de Belgische staat 300 miljoen. De bedragen worden echter geïndexeerd en dat betekent dat er dit jaar 1,225 miljard euro beschikbaar is.
Verder wordt er in de dekking onderscheid gemaakt tussen verplichte en facultatieve dekking. Onder verplicht vallen onder meer de BA-dekking Auto en eenvoudige risico’s bij brand, maar ook brand aan openbare instellingen (Dhondt noemde bijvoorbeeld de haven van Antwerpen), arbeidsongevallen en sommige ‘takken’ van leven. “Simpel gezegd kun je stellen dat TRIP de schade en de kosten verdeelt. Ze zoekt dekking en onderhandelt over premies met herverzekeraars en de overheid, maar uiteindelijk is het toch de klant die betaalt.”

Definitie
Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de haven van Antwerpen het hele bedrag in één keer opslorpt, geldt er een limiet van 75 miljoen euro per verzekerde. De definitie van terrorisme (zie onderaan dit nieuwsbericht) is daarbij leidend. Keer op keer moet worden getoetst of een actie of dreiging voldoet aan de definitie en dus binnen de wet past.
Dat valt niet altijd mee, en dus hebben de Belgen een Comité der Wijzen ingesteld, waar ook Dhondt deel van uitmaakt. Dit comité, dat in totaal uit acht leden bestaat, beslist of een daad als terroristisch moet worden beschouwd, maar beslist ook over het schadevergoedingspercentage. De claims zelf worden, net als bij ons, door de verzekeraars gedaan. “Er moet namelijk wel een polis zijn”, aldus Dhondt. “Net zoals er ook sprake moet zijn van een vergoeding volgens voorwaarden. Als aan beide is voldaan, dient de verzekeraar een claim in bij TRIP.”

Scheve verhoudingen
In eerste instantie hield TRIP na de aanslagen in Brussel rekening met 165 miljoen euro. Uiteindelijk is dat bedrag bijgesteld tot 118 miljoen, maar het plaatje ‘Kostenverdeling’ dat Dhondt (geanonimiseerd) laat zien, maakt in één oogopslag duidelijk waar de schoen nu wringt. Verzekeraar a heeft een schade van nog geen veertien miljoen, maar moet na verdeling bijna dertig miljoen betalen. “Andersom kan ook”, benadrukt Dhondt, “maar laat duidelijk zijn dat dan de discussie begint. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat we nu nadenken over de toepassing van gradaties, in risico’s  en in eigen behoud. Het maakt immers risico technisch nogal wat uit of een verzekeraar een luchthaven verzekert of een kathedraal.”

De beslissing om wel/geen gradatie toe te passen, wordt volgende week binnen Assuralia genomen. De andere eerste ervaringen die Dhondt gisteren deelde met de aanwezige verzekeraars worden volgende week in een InfoPlus over de Schadedag met de leden van het Verbond gedeeld. 

 

Definitie
Artikel 2 van de wettelijke regeling Terrorism Reinsurance & Insurance Pool luidt:

Een actie of een dreiging van een actie:

  • die clandestien georganiseerd werd;
  • met ideologische, politieke, ethische of religieuze bedoelingen;
  • individueel of door een groep uitgevoerd;
  • waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield;
  • ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of overheid onder druk te zetten, ofwel om verkeer of normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. 

Was dit artikel nuttig?