Voorbereidingen harde Brexit – Lees meer over de vergunningsplicht

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Premier May tracht met de Europese Unie tot aanpassing van het Brexit-akkoord te komen. Lees in dit bericht meer over de vergunningsplicht voor Britse beleggingsondernemingen.

Britse beleggingsondernemingen
Het Nederlandse Ministerie van Financiën publiceerde op 4 februari jongstleden een regeling tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wet Financieel Toezicht (wft) en de vrijstellingsregeling wft, in verband met de Brexit. Bij een no-deal Brexit geldt dat ondernemingen die vanuit het VK in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen tot 1 januari 2021 worden vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland, mocht er geen terugtrekkingsovereenkomst zijn. Voorwaarde is dat deze ondernemingen onder het VK-toezicht staan. Deze regeling heeft als doel de negatieve gevolgen te beperken van een no-deal Brexit. De regeling eindigt in ieder geval twee jaar nadat deze van kracht is geworden.

Bij een no-deal Brexit moeten Britse partijen vanaf de datum van terugtrekking beschikken over een vergunning om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen en te handelen voor eigen rekening. Er bestaat onzekerheid over de gevolgen wanneer ondernemingen nog geen vergunning hebben, bijvoorbeeld bij doorlopende derivatencontracten die Nederlandse marktpartijen zijn aangegaan met marktpartijen in het VK. Om deze onzekerheid te voorkomen is deze tijdelijke vrijstelling dus invoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in januari een brief gepubliceerd met de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen over de Brexit en de nationale voorbereidingen voor de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (contingency planning en preparedness).

Verzekeringsdekking
Bij het Verbond van Verzekeraars komen meerdere vragen binnen over de gevolgen van de Brexit voor WA- transport-, reis- (geneeskundige zorg), AVB-verzekeringen en productaansprakelijkheidsverzekeringen. Deze signalen zijn ook bekend bij de toezichthouder. Het Verbond blijft benadrukken dat verzekeraars zich moeten voorbereiden op een Brexit. Dit kan onder andere door de verzekeringsvoorwaarden te controleren op een eventuele Brexit, zoals de formulering van het dekkingsgebied. WA-verzekeraars moeten zich voorbereiden op een no-deal scenario waarin zij een aanzienlijk aantal groene kaarten moeten verstrekken en/of vervangen.

Ook in de zakelijke markt wordt nagedacht over de gevolgen van de Brexit. Wordt lading die bederft door lange wachttijden bij de grens vergoed? Het antwoord hangt van veel verschillende factoren af, waaronder de voorwaarden en de omstandigheden. De aansprakelijkheid voor de vervoerder is via internationale verdragen gelimiteerd. Dat is prettig voor de vervoerder, maar een risico voor de eigenaar van de lading. Voor handel met het VK is dit nieuw maar op andere bestemmingen buiten de EU niet. Ook hebben meerdere verzekeraars in zakelijke contracten de Brexit expliciet genoemd als uitsluitingsvoorwaarde.

Uiteindelijke afspraken
In een eerder bericht maakte het Verbond melding van de inzet en werd verwezen naar verschillende publicaties van DNB en AFM. Deze zijn nog steeds actueel. Of en in welke vorm de Brexit gaat plaatsvinden zal naar verwachting ook de komende weken nog onzeker blijven. De impact van de Brexit op verzekeraars is daarom nog niet met zekerheid vast te stellen. Het Verbond zal verzekeraars blijven informeren over de ontwikkelingen.


Was dit artikel nuttig?