Belastingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars hebben te maken met verschillende belastingen, bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, maar ook specifieke belastingen voor de financiële sector, zoals de assurantiebelasting. Op internationaal niveau zijn er veel ontwikkelingen gaande die invloed hebben op hoe verzekeraars moeten omgaan met belastingen. Het Verbond zet zich in voor een internationaal gelijk fiscaal speelveld en een efficiënte en eenvoudige belastingheffing.

Achtergronden

De inzet van het Verbond op het thema belastingen wordt ieder jaar bepaald door de Commissie Belastingzaken, met hulp van de Klankbordgroep BTW. Op nationaal niveau is het Verbond in gesprek over de toekomst van de fiscale winstbepaling voor levensverzekeraars en het verbeteren van de eenheid van beleid en uitvoering van de Belastingdienst.

Daarnaast is het Verbond alert op eventuele aanpassingen van de assurantiebelasting. Dit geldt zowel over het percentage als de wijze waarop deze geheven wordt. Dit laatste is bijvoorbeeld relevant bij samengestelde producten (zoals reisverzekeringen) die deels wel assurantiebelastingplichtig zijn en deels niet. Ook kijkt het Verbond naar de samenhang tussen de assurantiebelasting en BTW.

Internationale ontwikkelingen
Op internationaal niveau zijn er verschillende ontwikkelingen die invloed hebben op hoe verzekeraars moeten omgaan met belastingen:

  • Base erosion and profit shifting (BEPS). Voor deze regeling die belastingontwijking moet voorkomen, heeft het Verbond aandacht gevraagd over de gevolgen voor holdings die geen verzekeringsvergunning hebben, maar een essentiële rol vervullen ten aanzien van het verzekeringsbedrijf. Het Verbond wil dat de regels die (gaan) gelden voor elke andere onderneming ook voor (de geconsolideerde groep van) een verzekeraar in een land van toepassing zijn.

  • Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC-DT). In Europese regelgeving is vastgelegd hoe een verzekeraar het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC-DT) bepaalt. Verliescompensatie van uitgestelde belastingen kan het solvabiliteitskapitaalvereiste van een verzekeraar verlagen, onder voorbehoud dat de verzekeraar kan aantonen dat voldoende winsten beschikbaar zijn voor aanwending van de uitgestelde belastingvorderingen. Het is aan de verzekeraar om te onderbouwen hoe het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen het solvabiliteitskapitaalvereiste verlaagt. Het Verbond spreekt met DNB over de wijze waarop verzekeraars deze onderbouwing uitvoeren. Tijdens de evaluatie van Solvency II wordt gekeken naar de mate waarin LAC-DT kan worden meegenomen in de bepaling van de solvabiliteitsvereiste, waarbij het Verbond vindt dat het verliescompensatievermogen zo ruim mogelijk  meegenomen moet worden.

  • Financial Transaction Tax (FTT). FTT is Europese belasting op transacties in financiële markten. Verschillende Europese landen zijn hierover al enkele jaren in onderhandeling. Nederland doet niet mee aan deze onderhandelingen. Het Verbond is geen voorstander van deze wetgeving, met name vanwege de inbreuk op het Europese ‘level playing field’. Ook is het Verbond alert op de details van de regeling, waarbij mogelijke uitzonderingen ook voor een ongelijk speelveld kunnen zorgen.

Laatst gewijzigd op: 1-7-2021