Distributie I Verkoop I InsurTech

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars vinden een toekomstbestendig en duurzaam distributiestelsel belangrijk voor zowel klanten als de verzekeringssector.

Achtergronden

Provisieverbod voor complexe en impactvolle producten

In 2013 is het provisieverbod voor complexe en impactvolle financiële producten in werking getreden. Als de klant financieel advies afneemt van een (onafhankelijke) adviseur of direct bij een verzekeraar, dan worden de advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant. Voor de invoering van het provisieverbod ontvingen adviseurs bij de verkoop van een financieel product provisie (bijvoorbeeld een bonus) van verzekeraars. Dit leverde sturing op waarmee niet altijd het klantbelang centraal stond, wat in het verleden heeft geleid tot misstanden en ingrijpen van de politiek. Daarom is in 2013, mede op initiatief van het Verbond, het provisieverbod ingevoerd om het klantbelang in de verzekeringssector voorop te stellen. Deze wetgeving is van toepassing op zowel financieel adviseurs als verzekeraars.

Evaluatie provisieverbod 2018

In 2018 is het provisieverbod geëvalueerd. Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de markteffecten van het provisieverbod en het consumentengedrag naar aanleiding van het verbod. De minister van financiën heeft geconcludeerd dat het verbod effectief is en dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd wat betreft de toegang tot advies.

Wet- en regelgeving in Nederland

Voor complexe- en impactvolle producten is met de invoering van het provisieverbod een grote stap gezet om het distributiestelsel toekomst bestendig te maken. Het Verbond vindt dat bij schadeverzekeringen de provisie actief moeten worden gemaakt. Over de vormgeving hiervan vindt overleg plaats met het ministerie van financiën en relevante stakeholders. Technologische ontwikkelingen (InsurTech) vragen om een nieuwe blik op het wetgevingskader. Ook hier vraagt het Verbond aandacht voor.

Wet- en regelgeving in Europa

Sinds 1 oktober 2018 moeten Europese marktpartijen voldoen aan de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De IDD is opgenomen in de Wft en bevat een aantal nieuwe normen. Zo hebben lidstaten de ruimte om een provisieverbod in te voeren.