Avondklokrellen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Om de aanhoudende verspreiding van het coronavirus te stoppen en de druk op de zorg zoveel mogelijk te beheersen, heeft de overheid op 23 januari een avondklok ingesteld. Deze maatregel heeft in diverse Nederlandse steden geleid tot 'avondklokrellen' waarbij schade is ontstaan aan publieke en private eigendommen.

Omdat wij veel vragen krijgen van media en andere partijen over de 'avondklokrellen' in relatie tot verzekeren, beantwoorden wij op deze pagina de belangrijkste vragen.

Laatste update: 1 februari 2021

Veelgestelde vragen

1. Wordt schade door de avondklokrellen vergoed door verzekeraars?

In zijn algemeenheid geldt dat de verzekerde schade ten gevolge van de rellen is gedekt, maar dat kan per verzekerde en verzekeraar verschillen. Daarom raden wij altijd aan om de polisvoorwaarden erop na te slaan en contact op te nemen met de verzekeraar of adviseur. Alle schade aan overheidseigendommen en WA-verzekerde auto’s is niet verzekerd. Datzelfde geldt voor de meeste fietsen.

2. Welke (verzekerde) schade komt het meest voor?

Bij verzekeraars komt alleen de private schade binnen. Dat kan schade aan gebouwen en eigendommen zijn, bijvoorbeeld all-riskverzekerde auto’s of gesneuvelde ruiten. Schade aan publieke eigendommen, zoals bushokjes, gemeentegebouwen, stations komen bij verzekeraars niet binnen. En uiteraard hebben verzekeraars ook geen zicht op schade aan zaken die niet zijn verzekerd of schade die pas later zichtbaar wordt. Wij noemen dat vervolgschade, waaronder bijvoorbeeld ook bedrijfsonderbreking valt. Het kan vaak maanden duren voordat dergelijke schade goed kan worden ingeschat.

3. Is alle schade gedekt?

Nee, veel schade is niet verzekerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • Vernielde auto’s die alleen WA-verzekerd zijn.
  • De meeste fietsen, omdat deze maar heel weinig worden verzekerd.
  • De vernielingen aan overheidseigendommen, omdat de overheid zich niet verzekert, maar zelf het risico draagt.

Ondernemers van wie de winkel is geplunderd en vernield tijdens de avondklokrellen worden echter volledig schadeloos gesteld. De overheid vormt een 'Fonds bedrijvenschade Coronarellen' dat de schade vergoedt die getroffen ondernemers lijden die zich niet of onvoldoende hebben verzekerd. 

4. Hoe zit dat met bedrijven?

Over het algemeen zijn bedrijven in ons land beperkter verzekerd dan particulieren. Voor gedupeerde bedrijven zijn de rellen daarom dubbel zo zuur. Ze zijn minder vaak verzekerd, kiezer ook vaker voor minder dekking en voor een (hoger) eigen risico.

5. Onder welke verzekeringen valt de schade van ondernemers?

Dat kan flink uiteenlopen. Een ondernemer kan zijn inboedel en opstal verzekeren tegen brand, storm en dit soort risico’s via een opstal-, brand- of/en een inventarisverzekering. Of de schade door de rellen standaard op zo’n polis is meeverzekerd, hangt af van de polisvoorwaarden - verzekeren voor ondernemers is maatwerk. Soms moet er een extra (gevaren)dekking worden afgesloten voor schade na rellen. Naast de brandverzekering kan een ondernemer zich ook verzekeren tegen bedrijfs- of omzetschade.

6. Onder welke verzekeringen valt de schade door rellen en plundering voor particulieren?

De schade aan een woning of inboedel valt onder de woonhuisverzekering. En bij schade aan de auto, kan contact worden gezocht met de autoverzekeraar. Die schade is meestal wel verzekerd als er sprake is van een (beperkt) cascodekking. Is er gekozen voor alleen een WA-dekking, dan is er geen dekking. Verzekeraars proberen de uitgekeerde schade zoveel mogelijk te verhalen op de daders.

7. De relschoppers hebben ook met vuurwerk gegooid en brand gesticht. Wordt vuurwerk- of brandschade aan een auto vergoed?

Dat hangt ervan af welke autoverzekering je hebt. Als je een allrisk- of een beperkt cascoverzekering hebt, dan ben je meestal gewoon verzekerd tegen vuurwerk- en brandschade. Ongeveer zeventig procent van de auto’s in Nederland heeft zo’n verzekering. De overige dertig procent, die alleen voor een WA-dekking heeft gekozen, krijgt de schade helaas niet vergoed.

8. Wanneer betalen verzekeraars de schade uit?

Verzekeraars kijken eerst of en in hoeverre de schade bij hen is verzekerd. Als er dekking is, zullen ze de schade zo snel mogelijk aan hun klanten vergoeden. Daarna gaan ze proberen de schade te verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt.

9. Kunnen jullie een schatting geven van de schade?

Op dit moment is dat nog te vroeg. Het schatten van de schade is sowieso een lastige klus, omdat het hier niet om een normale schadegebeurtenis gaat, zoals bij een storm of een jaarwisseling. Wij zijn nu afhankelijk van de cijfers die we van verzekeraars krijgen en claims komen vaak pas later binnen. Zeker bij zakelijke claims duurt het vaststellen van de schade vaak langer, omdat daar ook sprake van vervolgschade kan zijn. Je moet dan onder meer denken aan stilstandschade, doordat het bedrijf (tijdelijk) uit de running is.

10. Wanneer mogen verzekeraars wettelijk gezien niet (meer) uitkeren?

Als er sprake is van oproer en binnenlandse onlusten, in vaktermen ook wel groot molest genoemd, mogen verzekeraars volgens de wet geen dekking verlenen. Daar is bij de avondklokrellen echter nog geen sprake van.

11. Waar kunnen gedupeerden terecht met hun onverzekerde schade?

Voor gedupeerde ondernemers heeft de overheid inmiddels een Fonds Bedrijvenschade Coronarellen in het leven geroepen. Dit fonds vergoedt de schade van getroffen ondernemers die niet of onvoldoende zijn verzekerd. De betrokken demissionaire ministers (Grapperhaus en Hoekstra) hebben verdere details nog niet bekendgemaakt.

12. Welke stappen moet ik doorlopen als ik schade heb?

  1. Het allereerste dat je moet doen als je met relschoppers te maken krijgt, is ervoor zorgen dat je zelf veilig bent. Zoek een plek op waar je geen gevaar loopt.
  2. Bel meteen daarna de politie voor hulp en om aangifte te doen. Eventueel kun je ook digitaal aangifte doen.
  3. Maak foto’s of camerabeelden om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen.
  4. Neem contact op met je eigen verzekeraar om te checken of de schade is gedekt op jouw polis.
  5. Kun je achterhalen wie de dader of organisator van de rellen is? Geef dat uiteraard door aan de politie en vertel je verzekeraar erover. De verzekeraar kan, nadat de politie een proces verbaal heeft opgemaakt, de relschopper aansprakelijk stellen en de uitgekeerde schade proberen te verhalen

13. Het Verbond van Verzekeraars wil dat de schade zoveel mogelijk op de relschoppers wordt verhaald?

Verzekeraars willen inderdaad graag de rekening daar neerleggen waar die hoort, maar helaas is dat wel een ingewikkeld proces. Allereerst moet de identiteit van de schadeveroorzaker(s) bekend zijn en dat kan al lastig zijn. Verzekeraars zijn hiervoor immers afhankelijk van de informatie die zij krijgen van andere partijen, zoals politie en justitie. En als die identiteit bekend is, dan moet worden aangetoond dat deze relschopper die bepaalde schade heeft veroorzaakt. Schade verhalen is vaak een kwestie van de lange adem, maar verzekeraars gaan het zeker proberen.

14. Hoe werkt het verhalen van de schade op relschoppers?

Zodra de identiteit van een relschopper bekend is, en justitie gaat bijvoorbeeld over tot strafvervolging, kunnen particulieren en bedrijven zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. Voor verzekeraars is die mogelijkheid er niet. Zij moeten de relschopper via het civiele recht aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade. Een strafrechtelijke veroordeling van de relschopper kan daarbij wel helpen.

15. Doen verzekeraars dat vaak, het verhalen van de schade?

Het gebeurt vaker dan de meeste mensen denken. Verzekeraars verhalen bijvoorbeeld ook de schade als een ongeluk is veroorzaakt door een dronken automobilist. Ook dan is het vaak een kwestie van lange adem, maar verzekeraars zien het als een maatschappelijke plicht om schade te verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bij de avondklokrellen is dat wel extra moeilijk, omdat er moet worden bewezen dat de relschopper de schade, die door de verzekeraar aan het slachtoffer is vergoed, daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Een veroordeling door de strafrechter kan dan helpen.

16. Gaat de verzekeringspremie straks omhoog?

Verzekeringen zijn er om incidenten op te vangen. Verzekeraars houden met andere woorden rekening met uiteenlopende gebeurtenissen. Dat varieert van individuele inbraakschades tot landelijke stormen en grootschalige incidenten. De rellen alleen hebben dus niet per se een directe invloed op de verzekeringspremies.

17. Waar kan ik meer achtergrondinformatie vinden over het verzekeren van grootschalige incidenten?

Meer informatie in zijn algemeenheid vind je op onze webpagina Rampen & terreur.

Laatst gewijzigd op:01-02-2021