FAQ Coronarellen

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Om de aanhoudende verspreiding van het coronavirus te stoppen en de druk op de zorg zoveel mogelijk te beheersen, stelt de overheid coronamaatregelen in. Deze maatregelen hebben in diverse Nederlandse steden geleid tot 'coronarellen' waarbij schade is ontstaan aan publieke en private eigendommen.

Omdat verzekeraars veel vragen krijgen van media en andere partijen over de coronarellen in relatie tot verzekeren, beantwoorden wij op deze pagina de belangrijkste vragen.

Laatste update: 22 november 2021

1. Wordt schade door de coronarellen vergoed door verzekeraars?

In zijn algemeenheid geldt dat de verzekerde schade ten gevolge van de rellen is gedekt, maar polisvoorwaarden kunnen per verzekerde en verzekeraar verschillen. Daarom raadt het Verbond aan om de polisvoorwaarden erop na te slaan en contact op te nemen met de verzekeraar of adviseur. Verzekeraars zetten alles op alles om zo snel mogelijk de schade af te handelen en werken meestal met voorschotten die zij snel uitkeren. Op die manier kunnen ondernemers de draad snel weer oppakken 

Alle schade aan overheidseigendommen en WA-verzekerde auto’s is niet verzekerd. Datzelfde geldt voor de meeste fietsen.

2. Welke (verzekerde) schade komt het meest voor?

Bij verzekeraars komt alleen de private schade binnen. Dat kan schade aan gebouwen en eigendommen zijn, bijvoorbeeld all-riskverzekerde auto’s of gesneuvelde ruiten. Schade aan publieke eigendommen, zoals bushokjes, gemeentegebouwen, stations, etc. komt bij verzekeraars niet binnen. En uiteraard hebben verzekeraars ook geen zicht op schade aan zaken die niet zijn verzekerd of schade die pas later zichtbaar wordt. Wij noemen dat vervolgschade, waaronder bijvoorbeeld ook bedrijfsonderbreking valt. Het kan vaak maanden duren voordat dergelijke schade goed kan worden ingeschat.

3. Is alle schade gedekt?

Nee, veel schade is niet verzekerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • Vernielde auto’s die alleen WA-verzekerd zijn.
  • De meeste fietsen, omdat deze maar heel weinig worden verzekerd.
  • Vernielingen aan overheidseigendommen, omdat de overheid zich niet verzekert, maar zelf het risico draagt.

4. Hoe zit dat met bedrijven?

Over het algemeen zijn bedrijven in ons land beperkter verzekerd dan particulieren. Voor gedupeerde ondernemers zijn de rellen daarom dubbel zo zuur. Ze zijn minder vaak verzekerd, omdat ze vaak kiezen voor minder dekking en een (hoger) eigen risico.

5. Onder welke verzekeringen valt de schade van ondernemers?

Dat kan flink uiteenlopen. Een ondernemer kan zijn inboedel en opstal verzekeren tegen brand, storm en dat soort risico’s via een brand- of een inventarisverzekering. Of de schade door de rellen standaard op zo’n polis is meeverzekerd, hangt af van de polisvoorwaarden. Soms moet er een extra (gevaren)dekking worden afgesloten voor schade na rellen. Naast de brandverzekering kan een ondernemer zich ook verzekeren tegen bedrijfs- of omzetschade.

6. Onder welke verzekeringen valt de schade door rellen en plundering voor particulieren?

De schade aan een woning of inboedel valt onder de woonhuisverzekering. En bij schade aan de auto, kan contact worden gezocht met de autoverzekeraar. Die schade is meestal wel verzekerd als er sprake is van een (beperkt) cascodekking. Is er gekozen voor alleen een WA-dekking (alleen aansprakelijkheid), dan is er geen dekking. Verzekeraars proberen de uitgekeerde schade zoveel mogelijk te verhalen op de daders.

7. De relschoppers hebben ook met vuurwerk gegooid en brand gesticht. Wordt vuurwerk- of brandschade aan een auto vergoed?

Als je een allrisk- of een beperkt cascoverzekering hebt, dan ben je meestal gewoon verzekerd tegen vuurwerk- en brandschade. Ongeveer zeventig procent van de auto’s in Nederland heeft zo’n verzekering. De overige dertig procent, die alleen voor een WA-dekking heeft gekozen, krijgt de schade helaas niet vergoed.

8. Wanneer betalen verzekeraars de schade uit?

Verzekeraars kijken eerst of en in hoeverre de schade bij hen is verzekerd. Als er dekking is, zullen ze de schade zo snel mogelijk aan hun klanten vergoeden. Daarna proberen verzekeraars de schade te verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt.

9. Kunnen jullie een schatting geven van de schade?

Het schatten van de schade is een lastige klus, omdat het hier niet om een normale schadegebeurtenis gaat, zoals bij een storm of een jaarwisseling. Wij zijn nu afhankelijk van de cijfers die we van verzekeraars krijgen en claims komen vaak pas later binnen. Zeker bij zakelijke claims duurt het vaststellen van de schade vaak langer, omdat daar ook sprake van vervolgschade kan zijn. Je moet dan onder meer denken aan stilstandschade, doordat een bedrijf (tijdelijk) uit de running is.

10. Wanneer mogen verzekeraars wettelijk gezien niet (meer) uitkeren?

Als er sprake is van oproer en binnenlandse onlusten, in vaktermen ook wel 'groot molest' genoemd, mogen verzekeraars volgens de wet geen dekking verlenen. Daar is bij de deze rellen echter nog geen sprake van.

11. Welke stappen moet ik doorlopen als ik schade heb?

  1. Zorg ervoor dat je zelf veilig bent. Zoek een plek op waar je geen gevaar loopt.
  2. Bel meteen daarna de politie voor hulp en om aangifte te doen. Je kunt eventueel ook digitaal aangifte doen.
  3. Maak foto’s of camerabeelden om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen.
  4. Neem contact op met je eigen verzekeraar om te checken of de schade is gedekt op jouw polis.
  5. Kun je achterhalen wie de dader of organisator van de rellen is? Geef dat uiteraard door aan de politie en vertel je verzekeraar erover. De verzekeraar kan, nadat de politie een proces verbaal heeft opgemaakt, de relschopper aansprakelijk stellen en de uitgekeerde schade proberen te verhalen.

12. Het Verbond van Verzekeraars wil dat de schade zoveel mogelijk op de relschoppers wordt verhaald?

Verzekeraars keuren de rellen af en bekijken eerst of en in hoeverre de schade bij hen is verzekerd. Als er dekking is, zullen ze de schade zo snel mogelijk aan hun klanten vergoeden. Daarna proberen ze de schade te verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt.

Verzekeraars willen graag de rekening daar neerleggen waar die hoort, helaas is dat een ingewikkeld proces. Allereerst moet de identiteit van de schadeveroorzaker(s) bekend zijn en dat kan al lastig zijn. Verzekeraars zijn hiervoor immers afhankelijk van de informatie die zij krijgen van andere partijen, zoals politie en justitie. Wanneer de identiteit bekend is, dan moet worden aangetoond dat deze relschopper bepaalde schade heeft veroorzaakt. Schade verhalen is vaak een kwestie van de lange adem, maar verzekeraars gaan het zeker proberen.

13. Hoe werkt dat het verhalen van schade?

Zodra de identiteit van een relschopper bekend is, en justitie gaat bijvoorbeeld over tot strafvervolging, kunnen particulieren en bedrijven zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. Voor verzekeraars is die mogelijkheid er niet. Zij moeten de relschopper via het civiele recht aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade. Een strafrechtelijke veroordeling van de relschopper kan daarbij wel helpen.

14. Doen verzekeraars dat vaak, het verhalen van de schade?

Het gebeurt vaker dan de meeste mensen denken. Verzekeraars verhalen bijvoorbeeld ook schade als een ongeluk is veroorzaakt door een dronken automobilist. Ook dan is het vaak een kwestie van lange adem, maar verzekeraars zien het als een maatschappelijke plicht om schade te verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bij rellen is dat wel extra moeilijk, omdat er moet worden bewezen dat de relschopper de schade, die door de verzekeraar aan het slachtoffer is vergoed, daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Een veroordeling door de strafrechter kan dan helpen.

15. Gaat de verzekeringspremie straks omhoog?

Verzekeringen zijn er om incidenten op te vangen. Verzekeraars houden met andere woorden rekening met uiteenlopende gebeurtenissen. Dat varieert van individuele inbraakschades tot landelijke stormen en grootschalige incidenten. De rellen alleen hebben dus geen directe invloed op de verzekeringspremies.

16. Waar kan ik meer achtergrondinformatie vinden over verzekeren grootschalige incidenten?

Meer informatie in zijn algemeenheid vind je op onze webpagina Rampen & terreur.

Laatst gewijzigd op:25-11-2021