2e Klimaatwerkconferentie: is de financiële sector klaar voor klimaatverandering?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

2e Klimaatwerkconferentie: is de financiële sector klaar voor klimaatverandering?

Deze bijeenkomst is vol! U kunt zich niet meer inschrijven. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden, stuur dan een bericht naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl

Bestemd voor: Financiële instellingen. Deelname is gratis.

Zijn financiële instellingen voorbereid op de manier waarop ons klimaat verandert en de gevolgen daarvan voor de samenleving? Hoe gaan verzekeraars om met een stijgende schadelast door extremer weer? Wat doen hypotheekverstrekkers bij overstromingen en wat kunnen financiële instellingen zelf doen in hun beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen te gaan?

Het antwoord op deze belangrijke vragen wordt gegeven tijdens een serie werkconferenties over de klimaatimpact in de financiële sector. De tweede in deze serie wordt georganiseerd op dinsdag 25 juni a.s.

Keynote speaker is Margot Ribberink, voormalig weervrouw bij RTL.

Meld u nu aan!

Meer informatie
Op 25 juni organiseert de financiële sector de 2e werkconferentie over de gevolgen van klimaatverandering voor de financiële sector. Margot Ribberink, voormalig weervrouw bij omroep RTL, staat in haar bijdrage stil bij de wijze waarop het klimaat verandert en welke gevolgen dat heeft voor de samenleving. Zijn financiële instellingen hier op voorbereid? Hoe gaan verzekeraars om met een stijgende schadelast door extremer weer? Wat doen hypotheekverstrekkers bij overstromingen en wat kunnen financiële instellingen zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan? Wij verdiepen ons in meetmethodes voor beleggingen en geven praktische tips hoe je als financiële instelling je impact kan vergroten.

Het antwoord op deze belangrijke vragen wordt gegeven tijdens een serie werkconferenties over de klimaatimpact in de financiële sector. Dit is de tweede conferentie. De sessies worden georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars samen met de Pensioenfederatie, Dufas, NVB en het Platform voor Duurzame Financiering van DNB.

De middag start om 13.00 uur en eindigt om 17.00 met een borrel tot 18.00 uur. Na de inleiding van Margot Ribberink vindt er een paneldiscussie plaats met kopstukken uit de praktijk in de financiele sector en de wetenschap over het meten van klimaatimpact en de gevolgen van klimaatverandering. In verschillende deelsessies wordt vervolgens ingegaan op onderwerpen als ‘impact investing’, ‘green bonds’, Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) , en mogelijke de impact van fysieke risico’s op verschillende portefeuilles. Inschrijven voor de deelsessies kan op de dag zelf bij de ontvangstbalie. De werkconferentie vindt plaats bij het Verbond van Verzekeraars, Bordewijklaan 2, Den Haag.

Programma
13:00    Inloop
13:30    Opening door dagvoorzitter Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars)
13:40    Key-note klimaatverandering door Margot Ribberink (voormalig weervrouw RTL)
14:20    Paneldiscussie onder leiding van Richard Weurding over meten klimaatimpact en
             gevolgen klimaatverandering voor financiële instellingen
             - Wouter Botzen (Vrije Universiteit)
             - Maarten Gelderman (DNB)
             - Liesbeth van der Kruit (Achmea)
             - Kees Vendrik (Triodos)
             - Roelie van Wijk (Aegon Asset Management)
14:50    Pauze
15:10    Deelsessie – ronde I
15:55    Deelsessie – ronde II
16:40    Afronding door Gerard van Olphen (APG / voorzitter taakgroep financiering)
17:00    Borrel
18:00    Einde 

Deelsessies

1. Green Bonds/impact investing

De markt voor groene obligaties neemt met het jaar toe, zowel in omvang als in populariteit. Dit is het gevolg van de groeiende behoefte van stakeholders aan meer duurzame en impactgerichte beleggingen. Zo roepen overheden bijvoorbeeld de financiële sector op om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs en verlangen deelnemers/polishouders dat hun pensioenen of verzekeringsgelden zodanig worden belegd dat daarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de samenleving.
In deze sub sessie verzorgd vanuit het IMVO-convenant voor verzekeraars over beleggen zal meer informatie gegeven worden over de groene obligaties die onlangs uitgegeven zijn door de overheid en welke criteria zijn toegepast om tot de ‘donkergroene’ obligatie te komen. Daarnaast zal tijdens deze sessie dieper worden ingegaan op de vraag wanneer een groene obligatie nu eigenlijk groen is en welke criteria daarbij worden toegepast.
Daarnaast zal ook in breder verband worden gekeken naar impact investing als mogelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. 

Sprekers: Alexander Lubeck (Actiam), Josette Hermans (Save the Children), Eric Ligthart (Ministerie van Financiën

2. PCAF als meet- en sturingsmethodiek
Hoe kan PCAF worden toepast als meet of sturingsmethodiek om CO2 doelstellingen te behalen. In deze workshop zullen de overheid, ngo’s en financiële instellingen laten zien waar zij gezamenlijk aan werken op het gebied van klimaat. Specifiek zal het gaan over de het belang van meten en target setting op CO2. Hoe kun je meten als financiële instelling? Aan de hand van het Nederlandse initiatief PCAF zal in de workshop zal dit nader worden uitgewerkt. 

Sprekers: Jos Gijsbers (a.s.r.), Peter Soonius (Natuur & Milieu), Jasper Timmermans (Ministerie van Financiën)

3. Onderzoeksprogramma VU
In deze sessie zal vanuit de VU de laatste onderzoeksresultaten op het gebied van effecten van klimaatverandering op verzekeraars en prikkels voor risicoreductie gedeeld worden. Hiernaast zullen we het hebben over plannen op het gebied van onderzoek naar veranderende weersextremen en risico’s voor de financiële sector en economie, en gaan we met u in discussie over waar de belangrijkste kennishiaten liggen op dit vlak die opgepakt dienen te worden.

Spreker: Wouter Botzen (VU)

4. KNMI gevolgen klimaatverandering
Het KNMI zal ingaan op weersextremen in ons land en de verandering daarin die klimaatverandering brengt. Denk aan storm, hagel en extreme neerslag, tropische orkanen, overstroming. Ook wordt ingegaan op de onzekerheden die daar mee gepaard gaan en het onderzoeksprogramma richting de nieuwe KNMI scenario’s in 2021. 

Spreker: Rob Sluijter (KNMI)

5. Carbon Risk Rating
Sustainalytics zal uiteen zetten hoe zij de financiële risico’s voor bedrijven schat gedurende de transitie naar een low-cabon economy en hoe beleggers hier op in kunnen spelen. Hierbij moeten we verder kijken dan alleen co2 emissies, en nemen we ook zaken als exposure, management en in hoeverre het bedrijf bijdraagt aan oplossingen mee in onze beoordeling. Aan de hand van een aantal case studies zullen deze nuances worden geïllustreerd. 

Spreker: Ita Demyttenaere (Sustainalytics) 

6. Climate Adaptation Services
Climate Adaptation Services (CAS) maakt als ontwikkelaar en beheerder van de Klimaateffectatlas en het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar, toegankelijk en begrijpelijk. In samenwerking met Wageningen Universiteit heeft CAS middels een Science Practice Lab en consultatieronde bij financiële instellingen geïnventariseerd welke klimaatdata zij nodig hebben voor het analyseren van fysieke klimaatrisico's van verschillende 'asset classes'. In deze sessie zal CAS een terugkoppeling geven van deze inventarisatie en hoe we gezamenlijk met kennispartners zoals Deltares, en Wageningen Universiteit, in de behoefte kunnen voorzien. 

Sprekers: Gerhard Mulder (CAS) en Arjen Koekoek (CAS)

Inschrijven voor de deelsessies kan op de dag zelf bij de ontvangstbalie.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd voor bestuurders, directieleden, senior-managers, sustainability managers en asset managers van financiële instellingen. Van de deelnemers wordt enige kennis over duurzaamheid of financiering gevraagd.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, streven wij ernaar dat iedere organisatie met minimaal één deelnemer kan deelnemen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
U kunt uw aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van het Verbond van Verzekeraars.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Voorbereiding
Ter voorbereiding wordt aangeraden goed kennis te nemen van het klimaatbeleid van uw eigen financiële instelling.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur duurzaam financieren bij het Verbond) en Timo Brinkman (beleidsadviseur Schade bij het Verbond)