Skip to Content

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Toezichthouders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Toezichthouders

Module 'SDG in de praktijk' voor Toezichthouders

Deze module is een onderdeel van het Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders en Toezichthouders. En is ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. 

Tijdens deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

IMVO convenant en duurzaam Asset Management

In de verzekeringssector hebben brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de rijksoverheid het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondertekend. Hiermee stelt de verzekeringssector zich ten doel om met haar activiteiten actief een positieve invloed uit te oefenen in de keten op People, Planet en Profit.

Een prachtige ambitie, waarin Nederland met de verzekeringssector voorop loopt. De toepassing in de praktijk blijkt echter best uitdagend. We gaan in dit college in op wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent en hoe dit toegepast kan worden. De Sustainable Development Goals zullen worden besproken, Impact Investing en Markttransities. Deze inzichten zijn van belang om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken in asset management. In markttransities hebben financiële instellingen en verzekeraars een belangrijke rol.

Tijdens dit college geeft Diane Zandee houvast bij de strategische positionering van een verzekeraar en geeft richting voor de uitvoering hiervan door de vele praktijkvoorbeelden.

Klimaatrisico’s en renterisico’s, vertaling naar SFCR

Gelet op de potentiële impact van klimaat gerelateerde risico’s op zowel de activakant van de balans als de technische voorzieningen, verwacht de DNB dat verzekeraars klimaatgerelateerde risico’s in hun ORSA meenemen door de invloed van deze risico’s op hun risicoprofiel te analyseren en te beschrijven. DNB verwacht een weergave en toelichting van de uitkomsten van de analyse in het ORSA rapport. Daarnaast speelt de zeer lage rentevergoeding een belangrijke rol in de verzekeringssector. Op welke wijze kijkt DNB naar de impact?

Biodiversiteit en de financiële sector, maatschappelijke positionering van de sector

Afname van biodiversiteit kan net als klimaatverandering leiden tot financiële risico’s. Het verlies van biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten waar economische activiteiten van afhankelijk zijn. De biodiversiteitscrisis omvat niet alleen het uitsterven van dieren. Het gaat ook om thema’s als vervuiling van water en land, waterschaarste en ontbossing. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee niet alleen belangrijk voor financiële instellingen vanuit een maatschappelijk ecologisch perspectief, maar ook voor de risicobeheersing van financiële instellingen.

Ook in Nederland staat de afname van biodiversiteit naast klimaatverandering hoog op de agenda in de financiële sector. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

Koos Biesmeijer gaat nader in op dit thema onder andere in zijn hoedanigheid als hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en als bestuurslid van de Stichting Deltaplan Biodiversiteits-herstel.

Meer informatie en aanmelden

Op de website van Nyenrode is meer informatie te vinden over onder andere sprekers, alternatieve data waarop deze module wordt gegeven en de kosten van deze module. Hier vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden.