Roundtable DNB iForum

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Roundtable DNB iForum

Denk mee over de vormgeving van het DNB toezicht!

Met het iForum wil DNB technologische innovatie binnen het financiële stelsel stimuleren. Dat doen ze doen door gezamenlijke initiatieven te realiseren die waarde creëren voor zowel de onder toezicht staande instellingen als voor DNB. Die waarde wordt gecreëerd doordat we met elkaar de dialoog aangaan over de impact van technologische innovaties op de sector. En door gezamenlijke pilots en experimenten te organiseren waar technologie en toezicht samenkomen
Het iPanel geeft het iForum strategische adviezen over de initiatieven. Het iPanel heeft momenteel 13 leden. Zij vertegenwoordigen de financiële sector en zijn werkzaam op directieniveau. Het Verbond is lid van het iPanel. 

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandsche Bank (DNB) nodigen je graag uit voor de Roundtable over het iForum. De Roundtable zal worden ingeleid door Richard Weurding (algemeen directeur Verbond) en Patrick de Neef (Chief Innovation Officer Toezicht DNB) die hun ervaringen over de samenwerking tussen het iForum en het Verbond zullen toelichten.

Klik hier voor een korte video met Richard Weurding en Patrick de Neef!

Meld je nu aan en praat mee! Aanmelden kan t/m 21 maart, 12.00 uur.

Deze Roundtable is bestemd voor:

Eindverantwoordelijken (CEO’s, en directieleden van schade- en leven/inkomensverzekeraars), functionarissen die binnen verzekeraars verantwoordelijk zijn voor het DNB toezicht op strategische en beleidsniveau, medewerkers die een liasonfunctie vervullen tussen de verzekeraar en DNB (en ook AFM), senior compliance functionarissen, senior juristen gespecialiseerd in wet- en regelgeving en toezicht, senior medewerkers die DNB rapportages opstellen, senior medewerkers die AFM toezicht thema’s in hun portefeuille hebben, senior medewerkers die actief zijn op het gebied van innovatie en toezicht.

Het Verbond adviseert om minimaal één persoon per verzekeraar af te vaardigen. Registreer je maatschappij voor deze Roundtable.Het is mogelijk om meerdere personen aan te melden en zo alle verdiepingssessies bij te wonen.

Het doel van de Roundtable is om verzekeraars te informeren over het iForum, het iPanel en de verschillende pilots die samen met de verzekeringssector worden opgepakt. Hoe het iForum werkt kun je zien in deze video.

Het gaat tijdens de Roundtable om dialoog en interactie met elkaar over thema’s op het snijvlak van toezicht en (sleutel)technologieën zoals Artificial Intelligence. Er wordt vooruitgeblikt op nieuwe thema’s die elke verzekeraar kunnen gaan raken. Verzekeraars worden nadrukkelijk uitgenodigd om hierover mee te denken, thema’s aan te dragen die in de praktijk spelen c.q. knellen en zo bij te dragen aan de vormgeving van het DNB-toezicht. Eveneens worden verzekeraars uitgenodigd om te participeren in de verschillende pilots die in 2021 worden uitgevoerd. Dit kan door materiedeskundigen beschikbaar te stellen. Wij willen samen waarde creëren door pilots en experimenten op het snijvlak van technologie en toezicht.

Na een inleiding volgen drie verdiepende sessies, waar we meer willen vertellen over de volgende initiatieven:

Verkenning obstakels en oplossingen regelgevend kader in relatie tot innovatie: DNB wil in overleg met andere toezichthouders en marktpartijen bezien hoe toezicht en regelgeving toekomstbestendiger kunnen worden gemaakt.

Dubbele uitvragen: DNB heeft met vijf verzekeraars inzichtelijk gemaakt in welke mate dubbel uitgevraagde informatie voorkomt, en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn.

Samenwerking voor betere rapportagekwaliteit: In dit initiatief is middels twee experimenten verkend hoe DNB en verzekeraars beter kunnen samenwerken om de rapportagekwaliteit te verhogen. DNB deelt graag de inzichten van de twee experimenten (Dataloop en Data Quality Rules) en gaat met verzekeraars in gesprek over potentiële vervolgstappen.

De verdiepende sessies zijn bedoeld om je mening te geven en samen een dialoog aan te gaan met het DNB. De verdiepende sessies worden begeleid door DNB-medewerkers uit het iForum-team.

Graag nodigen wij verzekeraars uit om tijdens de Roundtable voorbeelden vanuit de eigen praktijk te toetsen aan de initiatieven en zo met elkaar een discussie aangaan.

Programma
13.50              Check-in Roundtable

14:00 – 14:30 Welkom, introductie iForum en gesprek met Richard Weurding en Patrick de Neef

14:30 – 15:15 Verdiepende sessies

  • sessie 1 – Verkenning obstakels en oplossingen regelgevend kader in relatie tot innovatie. DNB wil in overleg met andere toezichthouders en marktpartijen bezien hoe toezicht en regelgeving toekomstbestendiger kunnen worden gemaakt.
  • sessie 2 – Dubbele uitvragen: DNB heeft met vijf verzekeraars inzichtelijk gemaakt in welke mate dubbel uitgevraagde informatie voorkomt, en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn.
  • sessie 3 – Samenwerking voor betere rapportagekwaliteit: In dit initiatief is verkend hoe DNB en verzekeraars beter kunnen samenwerken om de rapportagekwaliteit te verhogen. Er zijn twee experimenten uitgevoerd: (1) Data Quality Rules (via broncode van DNB kunnen instellingen binnen de eigen data science omgeving de datakwaliteit van toezichtrapportages controleren voordat deze naar DNB gaat); (2) Dataloop (een potentieel communicatieplatform waar datakwaliteit signalen, proces-informatie en benchmarkinformatie gedeeld kan worden met verzekeraars. DNB gaat graag met verzekeraars in gesprek over de inzichten uit deze experimenten en potentiële vervolgstappen.

15:15 – 15:30 Wrap-up afsluiting door Lars van de Ven (DNB) en Harold Mahadew (coördinator iForum Verbond)

Wij verzoeken je bij aanmelding aan te geven welke verdiepende sessie je wilt bijwonen. Het is mogelijk om vanuit een verzekeraar meerdere personen aan te melden, zodat in alle drie de verdiepende sessies kan worden geparticipeerd.

De Roundtable zal plaatsvinden via WebEx. Kort van tevoren ontvangt je een WebEx link waarmee je kunt deelnemen.

Kosten
Voor leden: deze stream valt onder het lidmaatschap.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew (coördinator iForum Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Deelname, disclaimer en aanmelden
De Roundtable wordt georganiseerd door DNB in nauwe samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Hierbij wordt het WebEx platform gebruikt. Kort van tevoren ontvang je een WebEx link waarmee je kunt deelnemen aan de Roundtable. De verantwoordelijke voor het gebruik van WebEx is DNB.
De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).