Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst Privacy en werkgevers

Nieuwe privacyregels vanuit werkgeversperspectief

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy Verordening in werking, de General Data Protection Regulation (GDPR). Voor werkgevers is het van belang dat zij correct omgaan met de privacy van hun werknemers. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot hoge boetes maar ook tot problemen in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer of imagoschade. In de cursus komen onderwerpen uit de praktijk aan bod zoals de monitoring van het email- en internetgebruik van werknemers, onder welke voorwaarden is cameratoezicht toegestaan, maar ook welke persoonlijke gegevens van werknemers al dan niet in personeelsdossiers mogen worden opgenomen.  

Gelet op de arbeidsrechtelijke praktijk wordt tijdens deze bijeenkomst inzichtelijk gemaakt waar de veranderingen van de nieuwe wet nu precies op zien. Daarvoor wordt tijdens de bijeenkomst de General Data Protection Regulation (GDPR) deels vergeleken met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze manier krijgen deelnemers een overzicht van de veranderingen en wat er voor werkgevers hetzelfde blijft. 

Trainers
Danny Vesters en Lilach Zalait, beiden advocaat arbeidsrecht bij Boontje Advocaten. Boontje Advocaten is als nichekantoor volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht en werkt op basis van de zogeheten Arbeidsrecht Plus Formule. Naast verregaande kennis over het arbeidsrecht heeft iedere advocaat een of meer bijzondere aandachtsgebieden. Danny Vesters en Lilach Zalait hebben als bijzonder aandachtgebied privacy in de arbeidsverhouding. 

Doel
Op 25 mei 2018 treedt de GDPR in werking. Met nog ruim een half jaar te gaan voordat de verordening van kracht is, is het voor werkgevers van belang om nu stil te staan bij de vraag of en, zo ja, op welke wijze zij de gegevensverwerking vorm kunnen geven en eventueel aan moeten passen in hun organisatie. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
-  de verschillen tussen de Wet bescherming persoonsgegevens en de GDPR;
-  de nieuwe begrippen van de GDPR;
-  de verplichtingen van de verantwoordleijke (werkgever) versus de rechten van de
    betrokkenen (werknemer);
-  de meldingsplicht van de gegevensverwerking;
-  de functionaris voor de gegevensverwerking;
-  de rol van de OR of soortgelijk medezeggenschapsorgaan. 

Bestemd voor
HR- en P&O-medewerkers, medewerkers die werken met persoonsgegevens 
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis

Na deze bijeenkomst weet u
-  op welke wijze de werkgever richting haar werknemers invulling kan geven aan de privacy
   verordening General Data Protection Regulation;
-  wanneer u als werkgever voldoet aan de gestelde eisen op basis van de GDPR;
-  welke gegevens u als werkgever mag bewaren/verwerken van werknemers en hoe lang u
   deze mag bewaren;
-  welke gegevens werknemers uit hun personeelsdossier mogen inzien en kopiëren. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Programma 
13:15 uur  Inloop met koffie, thee en wat lekkers
13:45 uur  Start bijeenkomst
                 - Inleiding
                 - De nieuwe GDPR
                 - Vergelijking met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en inzicht in 
                   overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de invulling van de 
                   privacyregels richting werknemers

14:15 - 14:30 uur Pauze 

14:30 uur  Vervolg bijeenkomst
                 - Aan bod komt welke gegevens werkgevers op mogen nemen in hun
                   personeelsdossiers en het recht van werknemers om inzage te hebben
                   in personeelsdossiers
                 - Bewaartermijnen
                 - Toezicht op email- en internetverkeer van werknemers
                 - Rol OR
                 - Rol Autoriteit Persoonsgegevens en de bevoegdheid tot het opleggen van boetes
17:00 uur  Einde bijeenkomst en borrel 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Verbond). 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.