Skip to Content

Verenigingsdag 2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verenigingsdag 2023

In 2021 hebben we met elkaar de nieuwe koers van de sector vastgesteld, wat heeft geleid tot het MLT Samen sterker dat loopt van 2022 tot en met 2024. Dit jaar zijn we halverwege de uitvoering van onze voornemens. Een goed moment om terug maar vooral ook vooruit te blikken met elkaar.

Wat kun je verwachten op de Verenigingsdag en tijdens de ALV?
We beginnen de middag met de algemene ledenvergadering (ALV).
Tijdens de ALV zullen naast een terug- en vooruitblik op de actuele thema’s uit het MLT ook de nieuwste financiële jaarcijfers van de sector worden gepresenteerd door het Data Analytics Centre. Ook praten we je bij op het overstromingsdossier. We zijn verheugd dat Klaas Knot, president van DNB, direct na afloop van de ALV en tijdens de Verenigingsdag onze key-note wil zijn. Hij zal vanuit zijn rol als president van de DNB ingaan op de macro economische ontwikkelingen, zowel in de wereld als in Nederland, en in het licht van deze ontwikkelingen ook zijn visie op onze sector geven.

Daarna gaan we opnieuw in ‘strategische focusgroepen’ met elkaar in gesprek over de thema’s uit het MLT.
Duurzaamheid, data en digitalisering zijn nog steeds thema’s die ons allen bezighouden, maar we worden inmiddels ook flink beïnvloed door de effecten van de Oekraïne-oorlog en de energiecrisis/inflatiedruk. Hoe zorgen we als sector dat we solidair, betrouwbaar, maatschappelijk betrokken blijven? En hoe stimuleren we tegelijkertijd vooruitstrevendheid en innovatie? Dit zijn belangrijke kwesties die we tijdens de Verenigingsdag met elkaar willen bespreken.

Informatie over de deelsessies

Bij inschrijving kan je één van onderstaande deelsessie kiezen. Er zijn op deze dag gelijktijdig zes focusgroepen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

1. Inzicht en expertise

In voorbereiding op het MLT is eerder binnen de focusgroep Inzicht en expertise gesproken over het onderwerp ‘verzekerbaarheid’, met als doel om onverzekerbaarheid van risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe lastig dit ook is in een concurrerend speelveld, met toegenomen mogelijkheden op het gebied van risicoselectie en premiedifferentiatie.

Nu we halverwege het MLT zijn bespreken we graag met jullie welke impact de huidige gespannen internationale verhoudingen, hoge inflatie, stijgende rente en energiecrisis hebben op het thema verzekerbaarheid. En we kijken natuurlijk vooruit naar de komende periode: moet ons beleid nog op onderdelen worden bijgesteld?

2. Duurzame toekomst

De focusgroep Duurzame toekomst sprak eerder al over de koers van de sector op het gebied van duurzaam beleggen en duurzaam verzekeren. Het afgelopen jaar is er veel gedaan op deze MLT-pijler. Zo is er het klimaatcommitment, een IMVO-convenant, is de klimaatmonitor uitgebracht, wordt er hard gewerkt aan een verzekeringsoplossing voor overstroming en is de issuecommissie duurzaam schade verzekeren ingesteld.

Tijdens de Verenigingsdag praten wij jullie bij over de lopende initiatieven. Ook bespreken we graag opnieuw met jullie of we ons nog met de juiste dingen bezighouden of dat er aanpassing nodig is om de doelstelling van het MLT eind 2024 daadwerkelijk te halen. Vragen die aan de orde komen:

  • Hoe houden we klimaatgerelateerde risico's van klanten verzekerbaar?
  • Kunnen we de bewustwording van onze klanten verbeteren?
  • Hoe kunnen we bijdragen aan versnelling van de energietransitie in Nederland?
  • Hoe gaan we als sector duurzaam schadeherstel en preventie gemeengoed maken?
  • Welke rol moeten/kunnen we spelen bij de noodzakelijke klimaatbestendige herinrichting van ons land?

Als we antwoorden op deze vragen vinden, en daar de komende jaren op inzetten, kunnen we als sector nog beter onze klanten ondersteunen bij klimaatuitdagingen.

3. Klant centraal

De input van de focusgroep Oog voor kwetsbare klanten leidde tot invulling van de pijler Klant Centraal MLT 2022-2024.  Nu, halverwege de periode van dit MLT, maken we de balans op en kijken we vooruit: welke onderdelen van deze pijler behoeven meer inkleuring in de tweede helft?

Tijdens deze focusgroep gaan we specifiek in op solidariteit en inclusiviteit. Daarover schreven we in het MLT onder andere: “We spannen ons in om klanten niet buiten de boot te laten vallen. Wij bieden normen over inclusiviteit en het tegengaan van discriminatie. Het Verbond gaat hier komende jaren met zijn leden en stakeholders invulling aan geven.” Zo wordt het tegengaan van discriminatie geborgd in het ethisch kader bij datatoepassingen. En ontwikkelingen rondom solidariteit worden in de gaten gehouden met de solidariteitsmonitor. Maar doen we wel voldoende om te zorgen dat klanten niet buiten de boot vallen? Over welke klanten hebben we het dan? Wat kunnen we doen zodat de producten en diensten van verzekeraars echt voor iedereen binnen bereik zijn?

Daarover wisselen wij graag met jullie van gedachten tijdens deze focusgroep. Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie (weer) aanwezig zijn.

4. Verantwoord met data

In de zomer van 2021 heeft een focusgroep geholpen bij de invulling van het MLT 2022-2024 op de pijler Verantwoord gebruik van data. Nu, halverwege de periode van dit MLT, maken we graag met elkaar de balans op en kijken we vooruit.

Het ethisch kader voor datagedreven toepassingen vormt in het MLT een belangrijk ankerpunt. Naleving van dit kader wordt momenteel getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. De uitkomsten van de toetsing bepalen het vervolgbeleid. De richtlijnen ‘Privacy op orde’ en ‘AI onder controle’ moeten ons helpen onze basis goed in te richten. De vraag is nu of we onze basis inmiddels zo hebben ingericht dat ruimte ontstaat om op een verantwoorde manier data meer in te zetten. Maar mogelijk zijn we nog niet zo ver.  Hierover gaan we graag met de focusgroep in gesprek: wat zijn jullie waarnemingen waar het gaat om de digitale uitvoering van verzekeraars en welke kant moet het Verbond op met het ethisch kader?

5. Vernieuwende sector

Willen we als sector relevant blijven, dan moeten we zorgen dat we vitaal zijn en blijven vernieuwen. Het Verbond werkt aan de randvoorwaarden hiervoor: Zo is er dialoog met de toezichthouders over het wegnemen van belemmeringen voor innovatie. En op de agenda staat het creëren van meer ruimte voor experimenteren. Bovendien is in samenwerking met Plug and Play InsurTech een programma gelanceerd om het individuele innovatievermogen van leden te versterken. Leidt dit ingezette beleid (al) tot resultaat? En waar liggen nog kansen en mogelijkheden? Dat bespreken we graag met jullie in de focusgroep.

Er is ook een MLT-onderwerp waar wij ons nog niet op hebben gericht: het idee van een Insurance Service Hub. Binnen de Service Hub worden, op basis van een concrete behoefte collectieve diensten ontwikkeld ten behoeve van onze leden. De komende anderhalf jaar willen we op dit thema vervolgstappen zetten. Graag gaan we met jullie in gesprek wat de scope van deze diensten zou moeten zijn. En welke thema's zijn relevant volgens jullie? We stellen jullie komst en inbreng zeer op prijs, zodat we gezamenlijk de tweede helft van ons MLT effectief kunnen vormgeven!

6. Vitale sector

We zijn inmiddels halverwege de looptijd van het MLT. De arbeidsmarktkrapte is alleen maar groter geworden. Door hierover met elkaar van gedachten te wisselen, kunnen wij het arbeidsmarktbeleid verder versterken voor de tweede helft van de uitvoering van het huidige MLT.

 

Tijdens onze sessie blikken we eerst terug op de uitvoering van het MLT tot nu toe en delen we met u de inzichten die we met de Insurance Challenges hebben opgedaan. De afgelopen 1,5 jaar heeft namelijk een divers en groot aantal studenten met ons gedeeld wat zij belangrijk vinden in hun werk. Deze inzichten delen wij graag met jullie om nieuwe perspectieven te geven op dit thema.

 

Daarna bespreken we gezamenlijk waaraan de sector behoefte heeft qua functies, opleidingen, profielen etc. We staan onder andere stil bij de verschillende behoeftes tussen leden van diverse groottes en bij mogelijke unieke kenmerken van de sector die wij kunnen gebruiken in de promotie van onze sector. Aansluitend verkennen wij (nieuwe?) arbeidsvoorwaarden die nodig zijn om de aantrekkingskracht van de sector te vergroten.

Bestemd voor

De Verenigingsdag is exclusief toegankelijk voor leden, partners en associate partners van het Verbond. Dit evenement is met name interessant voor C-level, managers en jongeren.
De ALV is exclusief toegankelijk voor leden.

Programma

Algemene Ledenvergadering: 13.00 uur
Aanvang Verenigingsdag: 14.30 uur

Borrel: Afsluitend  

Kosten

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Let op: De ALV maakt onderdeel uit van de Verenigingsdag 2023. Bij het aanmelden kan je aangeven of je zowel aan de ALV als Verenigingsdag deelneemt óf alleen aan één van beide onderdelen.

Annulering en no-show

Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen

Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging

Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring

De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

De Verenigingsdag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bekijk ook