Skip to Content

Week van het Veilig Ondernemen - Risico's en verzekerbaarheid van cyberincidenten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Week van het Veilig Ondernemen - Risico's en verzekerbaarheid van cyberincidenten

The Rise of Cyber Risks within the Insurance Industry

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


This livestream is in English

De afgelopen maanden is er een verontrustende toename van cybercriminaliteit gericht op alle financiële instellingen, inclusief de verzekeringssector. Criminele netwerken specifiek ontworpen om zakelijke activiteiten te verstoren hebben een negatieve invloed op verzekeraars en hun klanten. Dergelijke netwerken vormen wereldwijd een aanzienlijke en groeiende bedreiging. Het is daarom van cruciaal belang om de werking van de bedreigingen beter te begrijpen om effectieve en passende maatregelen te ontwikkelen en implementeren.

In het verlengde van de livestream ‘Security, risico en claims in balans’ gaan het Verbond van Verzekeraars, deskundigen van FTI Consulting en Hiscox in gesprek over cyberrisico’s, de gevolgen voor ondernemers en verzekeraars en de verzekerbaarheid. De sprekers hebben uitgebreide ervaring met het werken voor de overheid en grote financiële -en verzekeringsinstellingen. Na korte inleidingen volgt een paneldiscussie onder leiding Rory O'Brien van FTI consulting. Naast het stellen van vragen via de chatfunctie, wordt het publiek via stemvragen bij het debat betrokken. Doe mee en bespreek hoe de verzekeraars en hun klanten zich het beste kunnen verdedigen tegen steeds geavanceerdere cyberdreigingen.

Recent months have seen a concerning proliferation of cybercrime schemes directed towards all financial institutions, including the insurance sector, specifically designed to disrupt business activity, and adversely affect customers. Such networks already pose a significant and growing threat globally, making it critical to better understand the mechanics of the threats in order to investigate, develop and implement effective and appropriate controls.

As a follow-up on the livestream ‘Security, risks and claims in balance’ the Dutch Association of Insurers and experts from FTI Consulting and Hiscox provide advice to insurance institutions globally to investigate and remediate cybercrime. These speakers bring extensive experience working for government and large financial and insurance institutions. This will be followed by a panel discussion moderated by Rory O’Brien of FTI consulting. In addition to asking questions via the chat function, the audience will be involved in the debate through polling questions. Join us to discuss the ways in which industry, can best defend against increasingly sophisticated cyber threats.

Meld je nu aan! 
Register now!

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
This livestream is open to members as well as other interested parties.

Deelname is vooral interessant voor acceptanten, adviseurs en risicodeskundigen van verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Daarnaast ook voor ondernemers en adviseurs veilig ondernemen rondom het thema cyberveiligheid.
Participation is particularly interesting for underwriters, advisers and risk experts of insurers and brokers. Also entrepreneurs and advisers in business safely and cyber security specialists.

Programma volgt
Aanvang/Start:      11.00 uur
Duur/Duration:       max. 1 uur

Kosten/Fee
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
There are no costs for employees working for a member of the Dutch Association of Insurers. This stream is included in the membership.

Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
For employees working for an organization affiliated with Adfiz, the fee is € 49 (excl. VAT).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).
For others interested the fee is € 69 (excl. VAT).

Kijk deze stream en kijk gratis naar de openingsstream! Als je je voor deze en/of andere streams van de week van het Veilig Ondernemen aanmeldt, kun je ook gratis aan de openingsstream van 14 juni deelnemen. Je moet je daarvoor dan wel even apart aanmelden!

Watch this stream and watch the opening stream for free!
If you sign up for this and/or other streams of the week van het Veilig Ondernemen, you can also participate in the opening stream of 14 June for free. You must register separately for that stream!

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  The General Terms and Conditions of Dienstverlening Verbond BV apply. By registering you declare your agreement with the General Terms and Conditions of Service Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  After registration a reflection period of 14 days applies
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  Approval of registration takes place after assessment by the Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV
  The Fee is invoiced from Dienstverlening Verbond BV

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwen. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
For further information and questions about the livestream, please contact Marko van Leeuwen. You can also send him questions in advance, that will be used in the preparation of the livestream and the panel discussion.

Hoe werkt deze livestream? 
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
During the live stream, participants can see and hear the speakers. You can also ask questions and make comments by using the chat-function.
The speakers cannot see and hear you. The incoming questions are assessed by a moderator, who makes a selection and submits it to the presenters.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen.
Na registratie bij Online Seminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

How to participate? Please note: our registration procedure has changed!
We organize this webinar via Online Seminar. To participate, you must create an account at Online Seminar. After your registration you will receive the link to participate.
After registering with Online Seminar for the webinars of Verbond van Verzekeraars, you can use that account for future Verbond webinars and you do not have to register again.
Are you unable to watch at the time of the livestream? No problem! The live stream can also be watched at a time that suits you, except that live interaction is no longer possible. You must also have registered for getting access.

PA-certificaat/PA-certificate
Na deze bijeenkomst weet je
When watching this livestream you learn

 • Bevorderen van het inzicht in de risico’s van digitalisering (cyber) waar ondernemers mee te maken hebben en de impact op de bedrijfsvoering en de verzekerbaarheid van hun onderneming.
  Improved insight into the risks of digitization (cyber) entrepreneurs face and the impact on their business operations and insurability of their company.
 • Voor (verzekering)adviseurs biedt de livestream informatie en handvatten voor hun gesprek met klanten over (cyber)risico's, preventie en verzekerbaarheid.
  For brokers and advisers, the livestream offers practical information and tools for their contacts with customers about (cyber) risks, prevention and insurability.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
This meeting contributes to keeping knowledge and expertise on cyber risks and security up to date. If you want to receive a proof of participation (PA certificate), you must enter your date of birth in your profile at OnlineSeminar.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
This certificate can be part of your own company programs in the field of Permanent Up-to-date (PA).

PE-punten/Permanent Education points
Vanuit NVVK register RRP wordt 1 PE-punten aan deze bijeenkomst toegekend.
Als je ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun je dit bij je aanmelding aangeven.
1 PE point is allocated to this meeting from NVVK register RRP.
If you would like to receive proof of participation in order to obtain this, you can indicate this when registering.

Complianceregeling Mededinging/Compliance
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.
Participants in this event fall under the Competition Compliance Regulations of the Association and are expected to comply with the applicable competition rules and to be familiar with the content of the regulations.

Privacyverklaring/Privacy Policy
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).
The Insurance Academy is part of the Dutch Association of Insurers. The privacy statement of the Dutch Association of Insurers therefore applies to the processing of personal data provided to the Insurance Academy. Article 5 of that statement specifically deals with information provided in the context of participation in an activity or meeting of the Association (the Insurance Academy).

Deze livestream wordt mede mogelijk gemaakt door:
This livestream is made possible by:

FTI Consulting is an independent global business advisory firm dedicated to helping organisations manage change, mitigate risk and resolve disputes: financial, legal, operational, political & regulatory, reputational and transactional. Individually, each practice is a leader in its specific field, staffed with experts recognised for the depth of their knowledge and a track record of making an impact.

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.