Cybercriminaliteit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Cybercriminaliteit is sterk in opkomst. Toch komen cyberverzekeringen in Nederland nog niet echt van de grond. Het Verbond zet zich in om het risicobewustzijn van burgers en bedrijven te vergroten en het aanbod van cyberverzekeringen stimuleren.

Achtergronden

Cybercriminaliteit in opkomst
Particulieren en bedrijven in Nederland ondervinden steeds meer hinder van cybercriminaliteit, een verzamelnaam voor bijvoorbeeld fraude, diefstal of afpersing via internet. Deze vorm van criminaliteit kan op verschillende manieren tot schade leiden. Criminelen kunnen iemands identiteitsgegeven stelen om ermee te frauderen. Ze kunnen computers onbruikbaar maken. Bedrijven lopen het risico dat hun operationele continuïteit in gevaar komt of dat ze klanten kwijtraken doordat hun gegevens op straat zijn komen te liggen. Het aantal cyberaanvallen met als doel om systemen te gijzelen en losgeld te vragen neemt hand over hand toe. Dit roept vragen op over de wenselijkheid van het verzekeren hiervan. Deloitte schatte het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de grootste Nederlandse bedrijven en overheid in 2016 in op 10 miljard euro per jaar.

Toch is het verzekeren van cyberrisico’s verre van vanzelfsprekend in Nederland. Voor een deel komt dit doordat het bewustzijn van deze risico’s onder burgers en bedrijven laag is, overheidscampagnes ten spijt. Ook komt het voor dat mensen of organisaties denken dat schade door cybercrime wordt gedekt door bestaande verzekeringen (de zogenaamde stille cyberdekking), terwijl dat meestal niet zo is. Tegelijkertijd is het aanbod van cyberverzekeringen nog klein. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert dat gebrek aan inzicht in kosten en baten van cyberveiligheid een belemmering is voor de ontwikkeling van een verzekeringsmarkt voor cyberrisico's. 

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond schat dat het totale premievolume van cyberverzekeringen in 2019 slechts 17 miljoen euro bedroeg, tegen 2,3 miljard dollar in de Verenigde Staten. Hoewel het premievolume de afgelopen jaren toenam en Nederland het in vergelijking met andere Europese landen zo slecht nog niet doet, blijven de absolute aantallen klein. Zeker gezien de dichte ICT-infrastructuur in ons land.

Dit is een probleem voor burgers en bedrijven, die schade niet vergoed krijgen. Maar het is ook een gemiste kans voor verzekeraars. Zij laten een potentiële groeimarkt nu nog links liggen.

Initiatieven van het Verbond
Het Verbond zet zich in om het risicobewustzijn rond cyberdreigingen te vergroten, met name door aan te haken bij bestaande initiatieven van overheid, MKB-Nederland, (cyber)security specialisten en consultants. Zo is het Verbond betrokken (geweest) bij de volgende initiatieven:

  • Actieprogramma Veilig Ondernemen 2019-2022. Dit initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) heeft als doel criminaliteit gericht tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven aan te pakken. De focus ligt in de komende jaren vooral op cyber(security) en mobiel banditisme, om zo een veilig ondernemersklimaat te creëren. Het Verbond van Verzekeraars is onderdeel van het platform.
  • Veilig Zakelijk Internetten. In 2015 nam het Verbond deel aan deze campagne van MKB-Nederland.
  • Cybersecure MKB. Het Verbond was een van de twintig branches die hebben meegedaan aan dit onderzoek van de Haagse Hogeschool. De resultaten zijn samengevat in een infographic.
  • Risicomodel cyber. Dit model wordt ontwikkeld onder regie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het doel is om cyberrisico's beter te kunnen inschatten en inzicht in vakkundigheid en betrouwbaarheid van de cybersecurity dienstverleners te vergroten. Dit draagt bij aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven. 

Het Verbond haakt onverminderd aan op dit soort publiek-private initiatieven.
Naast het vergroten van het risicobewustzijn wil het Verbond een groter aanbod van cyberverzekeringen stimuleren. Een van de manieren waarop het Verbond dit doet, is door de politiek op te roepen Nederland beter te wapenen tegen cybercriminaliteit. Hierdoor ontstaan betere randvoorwaarden voor verzekeraars om cyberverzekeringen aan te bieden. Daarnaast pleit het Verbond samen met Insurance Europe voor het (geanonimiseerd) delen van gegevens over cyberincidenten, zoals die onder andere gemeld moeten worden bij datalekken. Daartoe is onder andere ook een template ontwikkeld. 

Net als terrorisme en natuurrampen kunnen cyberrisico’s enorme proporties aannemen. Het is niet ondenkbaar dat de cumulatieve schade door een grote hackersaanval zo groot is dat individuele verzekeraars en de verzekeringsbranche deze niet helemaal kunnen dragen. Daarom is het Verbond in gesprek met de overheid, over wat de rol van verzekeraars en de overheid is bij het afdekken van deze risico’s en het stimuleren van risicobewustzijn.

Verdere achtergrondinformatie:

Laatst gewijzigd op:25-06-2021