Skip to Content

Coassurantie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Sommige bedrijfsrisico’s zijn zo groot, dat ze niet door één verzekeraar verzekerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het risico van brand en instorting bij bouwprojecten en grote gebouwen, ongelukken tijdens internationaal transport of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s. Om deze risico’s toch te kunnen verzekeren, is er in Nederland de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt; dit wordt ook wel de coassurantiemarkt genoemd.

Risico's delen

Op de coassurantiemarkt worden onder leiding van verzekeringsmakelaars grote risicos aangeboden. Veel polissen worden elk jaar per 1 januari verlengd of vernieuwd. In de aanloop naar die datum, de prolongatie ('renewal') van polissen, is het druk op de markt. Vraag (bedrijven) en aanbod (verzekeraars) worden dan bij elkaar gebracht. En omdat de vraag vaak grote zakelijke risico’s betreft, kunnen meerdere verzekeraarintekenen op een bepaald percentage van een risico. Is er schade? Dan keren de betrokken verzekeraars de schadevergoeding naar verhouding uit. In de praktijk zijn één of twee verzekeraars leidend en tevens het eerste aanspreekpunt voor de makelaar en de klant (het bedrijf).

Verzekerbaarheid zakelijke risico’s 

Als vraag en aanbod op de coassurantiemarkt niet in balans is, ontstaan er soms verschuivingen. Vele jaren was er sprake van een zogenaamde 'zachte' markt, waarbij bedrijven gunstige voorwaarden en lagere premies wisten te bedingen ten koste van de resultaten van verzekeraars en met als gevolg minder aandacht en investering in preventie. In de loop van 2019 is dit beeld gaan kantelen en is er sprake van verharding van de markt, waardoor verzekeraars scherpere voorwaarden stellen, (betere) preventiemaatregelen eisen of hogere premies vragen. Als bedrijven het niet eens zijn met het aanbod van de verzekeraars, wordt het sluiten van de verzekering moeilijker. Sommige risico’s en branches zijn namelijk moeilijker te verzekeren dan andere. We spreken dan over de mate van verzekerbaarheid. Recente problemen met het verzekeren van recyclingbedrijven zijn hiervan een voorbeeld.

Het vergroten van de verzekerbaarheid van zakelijke risico’s is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verzekeraar, de makelaar én de klant. Om ervoor te zorgen dat het jaarlijkse prolongatieproces soepeler verloopt, heeft het Verbond samen met de branchevereniging onafhankelijke adviseurs Adfiz en de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB) richtlijnen opgesteld. De uitgangspunten en richtlijnen zijn ook afgestemd met het bestuur van de vereniging van Nederlandse Risk en Insurance Managers (NARIM).

Prolongatieproces

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de branchevereniging van onafhankelijke financieel adviseurs Adfiz en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)  uitgangspunten en begeleidende richtlijnen opgesteld voor het prolongatieproces 2021. De nieuwe VNAB-richtlijnen zijn opgesteld om de verzekerbaarheid en klanttevredenheid in de zakelijke markt te bevorderen en richten zich nadrukkelijk niet op de inhoud van afspraken tussen marktpartijen. De drie partijen hopen met de richtlijnen gezamenlijk het proces van prolongatie in de zakelijke (coassurantie)markt te optimaliseren en vorm te geven.

Door tijdig te beginnen met het verlengingsproces krijgen de spelers op de coassurantiemarkt meer tijd om informatie uit te wisselen. Zo kunnen zij tot een adequatere verzekeringsoplossing komen en betere afspraken maken over het tijdig verlengen of aanpassen van de polissen. Ook is meer focus op de lange(re) termijn relatie tussen het bedrijf - de 'klant'- en de verzekeraars nodig om uitwassen te voorkomen. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere verzekerbaarheid en klanttevredenheid in de zakelijke schademarkt.

Omdat niet alle problemen per direct kunnen worden opgelost heeft de VNAB begin 2021 de effectiviteit van de prolongatie 2021 geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in aangepaste gezamenlijke richtlijnen voor het prolongatieproces 2022

Contract Zekerheid

Dit is zekerheid voor alle partijen in de keten (klant, makelaar en verzekeraar) op een vooraf vastgestelde datum in de vorm van duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie, vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst. Uit de evaluatie van de prolongatie 2021 is naar voren gekomen dat marktpartijen nog niet tevreden zijn over de performance van de branche. Dit heeft geleid tot het VNAB-programma ‘Contract Zekerheid’, en daarmee ketenbreed een verbeterd werkproces. Dit meerjarige programma richt zich op optimaliseren van het gezamenlijke prolongatieproces, stimuleren van verzekerbaarheid en daarmee verhogen van de klanttevredenheid. Er worden goede stappen gezet en voor de leden worden hulpmiddelen ontwikkeld, zoals: ‘spreiding piekbelasting’, ‘gestructureerd opzeggen’, ‘werkwijze afwijzen’ en ‘prolongatie dashboard’. De VNAB rapporteert periodiek over de voortgang van het programma.

Afvalverwerking duurzaam verzekeren

Het verwerken van afval loopt via een lange en complexe keten waarbij veel mis kan gaan. Onder andere omdat er steeds meer brandgevaarlijke materialen in het afval belanden, zoals lithium-ion batterijen, ontstaan er meer branden en grotere schades. Op initiatief van het Verbond hebben branches en bedrijven in de afvalverwerking en recycling, verzekeringsadviseurs en verzekeraars begin 2023 met elkaar gesproken over de (nieuwe) brandrisico’s in deze sector en de verzekerbaarheid ervan. Daarbij zijn afspraken gemaakt voor vervolgtrajecten.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023