Pensioenen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Nederlandse pensioenstelsel is dringend aan hervorming toe. Fundamentele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook in de bevolkingsopbouw en de economie, maken dat het huidige stelsel niet langer houdbaar is. Het Verbond pleit voor een nieuw stelsel dat eenvoudig, persoonlijk en flexibel is, uitlegbaar solidair en eerlijk over de mate van zekerheid. Verzekeraars, die ongeveer 20 procent van de pensioenregelingen uitvoeren, willen daar graag aan bijdragen.

Achtergronden

Demografische ontwikkelingen, een veranderende arbeidsmarkt, economische dynamiek en de veranderende klantbehoefte maken een aanpassing van het pensioenstelsel noodzakelijk. De overgang naar een systeem met heldere, persoonlijke pensioenvermogens met risicodeling lost een groot aantal knelpunten op.

De pensioenregelingen worden voor de deelnemer beter te begrijpen, zijn makkelijker mee te nemen bij een baanwissel, zijn beter bestand tegen de dynamiek op de arbeidsmarkt en bieden in de toekomst een basis voor meer maatwerk en keuzes.

Bestaande solidariteit collectief organiseren
In een persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling kunnen bestaande solidariteiten (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden of juist lang leven) goede collectief worden georganiseerd. Daarnaast zullen pensioenuitvoerders beleggen voor de gehele portefeuille, waardoor er binnen deze producten ook sprake is van collectiviteiten met diversificatie- schaal- en kostenvoordelen. Bovendien kunnen werkgever en werknemers bij persoonlijke pensioenvermogens afspraken blijven maken over de pensioenregeling en kunnen zij binnen een onderneming zelf kiezen welke pensioenuitvoerder (algemeen pensioenfonds, premiepensioeninstellingen, pensioenfonds of verzekeraar) de beste performance tegen de laagste kosten levert. 

Vergelijkbare welvaartswinsten
In een persoonlijk pensioenvermogen kunnen vergelijkbare welvaartswinsten worden gerealiseerd als in andere contractvormen, als dezelfde aannames worden gehanteerd. Verder dient de meerwaarde van intergenerationele risicodeling te worden genuanceerd. De welvaartseffecten van pensioenen die aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van het individu en van verstandige keuzes blijken in veel gevallen groter te zijn dan die van risicodeling.

Cruciaal is tot slot dat er bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel geen verdere versobering van het fiscale kader plaatsvindt. Dit zou een slechte start zijn van een al moeizame hervorming en kan het draagvlak voor hervormingen ernstig aantasten.
 
Lees het position paper van het Verbond over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Mee met de tijd
Enkele jaren geleden publiceerde het Verbond de pensioenvisie 'Mee met de tijd; naar een toekomstbestendig pensioenstelsel'. Aan die visie lag ook een onderzoek naar de behoeften van consumenten (uitgevoerd door TNS NIPO) ten grondslag. Het Verbond wil met zijn visie een bijdrage leveren aan de discussie over het pensioenstelsel. Dat mag ook van verzekeraars worden verwacht, aangezien ze behalve individuele pensioenaanvullingen, ook zo’n twintig procent van de collectieve pensioenregelingen in Nederland uitvoeren.

Vast of variabel pensioen

De variabele uitkering (doorbeleggen na pensioendatum) is mogelijk gemaakt via de Wet verbeterde premieregeling. Alle pensioenuitvoerders die een vaste en/of variabele uitkering aanbieden zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om gebruik te maken van het ‘standaardmodel’ bij de communicatie richting de deelnemers. Doel is de deelnemer zo goed mogelijk te informeren over de keuze die de deelnemer heeft tussen een vaste uitkering en een variabele uitkering.
 
Standaardmodel
Het standaardmodel is een (grotendeels) gestandaardiseerd informatiedocument dat voor de pensioendatum verstrekt wordt aan deelnemers ter ondersteuning van de keuze tussen een vaste en een variabele uitkering en de keuze bij welke uitvoerder de deelnemer de door hem gewenste uitkering aankoopt. Via het model wordt informatie verschaft over de gevolgen en risico’s bij deze keuze.
Het standaardmodel biedt de informatie gelaagd aan: hoofdlijnen (laag 1) en toelichting op hoofdlijnen (laag 2). De gelaagde opzet komt het best tot zijn recht in de digitale vorm.
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels ingestemd met het standaardmodel, zie daarvoor ook de publicatie in de Staatscourant.

Op deze pagina staat alle achterliggende documentatie over de standaardmodellen.

Automatische waardeoverdracht

Het proces van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen (WOKP) is op 1 augustus 2019 gestart. Hierdoor behoudt het pensioen zijn bestemming en worden kleine pensioenaanspraken samengevoegd tot een meer volwaardig pensioen. Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in 2018, ter voorbereiding op het proces van automatische waardeoverdracht, een servicedocument opgesteld. Doel van dit servicedocument is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop zij de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen kunnen uitvoeren. Voor een goede werking van het proces is het namelijk van belang dat alle pensioenuitvoerders hetzelfde proces volgen.

Nu pensioenuitvoerders in de afgelopen maanden (09-2019 t/m 02-2020) ervaring hebben opgedaan met het proces, blijkt dat het proces op enkele punten nog verduidelijking behoeft. Hier is het servicedocument op aangepast en is er ook een uitgebreide Q&A opgesteld.

Aandachtspunten op basis van recente ervaringen

  • De werkgroep WOKP heeft geconstateerd dat uitvoerders verschillend omgaan met de omschrijving die bij de overschrijving van de waarde wordt gebruikt. Het is van groot belang dat alle pensioenuitvoerders de omschrijving op de juiste wijze hebben geïmplementeerd: de geboortedatum, komma en klantherkenningsnummer mogen samen niet meer dan 39 posities innemen.
  • De pensioensector heeft de behoefte om het bankrekeningnummer waarnaar de waarde wordt overgemaakt, te kunnen controleren. Met dat doel hebben de koepels aan SIVI gevraagd om een rekeningnummerlijst te ontwikkelen en te beheren. Het is van belang dat alle pensioenuitvoeringsorganisaties de juiste gegevens aan SIVI doorgeven. Alle pensioenuitvoeringsorganisaties zijn hierover benaderd.
  • De pensioensector heeft afgesproken dat de waardeoverdracht plaatsvindt binnen 10 dagen nadat de uitvraag bij het Pensioenregister heeft plaatsgevonden. De werkgroep WOKP constateert dat dit niet altijd lukt.

Taskforce Inkomen voor later

Sparen via een spaarrekening in box 3 is minder voordelig als via een lijfrente wordt gespaard, omdat de betaalde premies niet fiscaal aftrekbaar zijn. Heel veel ZZP'ers blijken niet op de hoogte te zijn van deze en andere fiscale regels en mogelijkheden om te sparen voor later. Deze onwetendheid heeft het startpunt gemarkeerd van de Taskforce Inkomen voor later.

Aan de Taskforce nemen deel de Kamer Van Koophandel, het Ministerie van Sociale Zaken, Wijzer in Geldzaken, Stichting ZZP Nederland, Het Verbond van Verzekeraars en het NIBUD.

Structurele samenwerking

De structurele samenwerking heeft als doel de pensioenopbouw van de ZZP’er te stimuleren en ZZP’ers daadwerkelijk stappen te laten zetten voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. De Taskforce doet dit door oplossingsrichtingen aan te dragen waarbij eenvoud en flexibiliteit centraal staan om zo in te spelen op de behoefte van ZZP’ers. 

Goede ideeën? Meld ze bij de Taskforce!

De Taskforce is voor en met ZZP'ers. Daarom roept zij alle ZZP'ers op zich vooral te melden met ideeën, oplossingen, maar ook met knelpunten en vooral zaken waar behoefte aan is. Dan kan de Taskforce daar mee aan de slag!

Missie

‘Awareness vergroten onder de brede doelgroep zzp’ers over het nut en de noodzaak om een inkomen voor later op te bouwen en zzp’ers te stimuleren daadwerkelijk stappen te zetten tot het opbouwen van een oudedagsvoorziening. De Taskforce doet dit door oplossingsrichtingen aan te dragen waarbij eenvoud en flexibiliteit centraal staan.’

Werkwijze 

De Taskforce Inkomen voor later heeft periodiek overleg over drie overkoepelende thema’s:

  • Bewustzijn: zzp‘er en pensioen
  • Flexibiliteit: inleg en opname
  • Eenvoud: mogelijkheden om op een eenvoudige manier te sparen voor je pensioen