Skip to Content

Gezondheid, werk en inkomen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Inkomensverzekeraars dragen bij aan de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland. Verzekeraars voeren wettelijke regelingen uit en bieden werkgevers en zelfstandig ondernemers verzekeringen aan om het inkomensrisico door ziekte en arbeidsongeschiktheid weg te nemen. Tegelijkertijd streven ze naar een zo laag mogelijk aantal werkenden dat uitvalt. En dat zieken en arbeidsongeschikten door effectieve re-integratie terug kunnen keren naar (passend) werk. Om dat te realiseren, werken inkomensverzekeraars nauw samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen, casemanagers en re-integratiespecialisten.

Een activerende sociale zekerheid

Naast effectieve re-integratie is er steeds meer aandacht voor de vitaliteit van werkenden tijdens hun gehele loopbaan. Preventie is daarbij een belangrijk thema voor inkomensverzekeraars. Ook het Verbond van Verzekeraars ziet het maatschappelijke belang van vitaliteit en draagt daarom bij aan een activerende sociale zekerheid. Hoe wij dat doen, vind je op deze themapagina.

Je vindt hier informatie over de rol van inkomensverzekeraars bij gezondheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en preventie. Ben je op zoek naar informatie over inkomen en pensioen? Ga dan naar verzekeraars.nl/pensioenen.

Preventie en re-integratie

Inkomensverzekeraars zetten in op het aan het werk houden en krijgen van werkenden die door ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdelijk of deels zijn uitgevallen. Ze zorgen voor inkomensbescherming en begeleiden werknemers door maatwerk terug naar werk. Dat doen verzekeraars in samenwerking met arbodiensten en re-integratiebureaus. Daarnaast ligt er steeds meer nadruk op het voorkomen van uitval door effectieve preventiemaatregelen. 

Experimenten activerende sociale zekerheid

De discussie over de inrichting van de sociale zekerheid is en blijft actueel. De uitvoerende rol die private partijen zoals inkomensverzekeraars vervullen is daarbij van groot belang. In 2021 heeft de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) een subsidie toegekend waarmee wij samen met OVAL en het Universitair Medisch Centrum Groningen experimenten uitvoeren waarin kansen voor een betere uitvoering worden verzilverd. Deze experimenten hebben betrekking op twee aspecten. Één, het vergroten van de verantwoordelijkheid van zieke werknemers voor hun re-integratie in de vorm van een Eigenregiegesprek. En twee, het inzetten van een Eigenperspectiefgesprek, waarmee zieke werknemers inzicht krijgen in hun positie op de arbeidsmarkt, zowel intern als extern.

WIA-tool voor casemanagers

Ziek worden kan iedereen overkomen. Als de ziekte lang duurt of als iemand arbeidsongeschikt raakt, kan dit gevolgen hebben voor het inkomen. Om casemanagers van inkomensverzekeraars te helpen in hun werk, heeft het Verbond de tool Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ook wel WIA-tool genoemd) ontwikkeld. Deze tool biedt casemanagers inzicht in iemands specifieke financiële risico. Ook krijgen zij een indicatie van de gevolgen voor iemands inkomen.

Privacy zieke werknemer

Het Verbond en de brancheorganisatie van arbodiensten (OVAL) hebben in 2014 de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen opgesteld. Deze handleiding biedt inkomensverzekeraars en arbodiensten inzicht in het wettelijk kader voor de toegestane informatiestromen tussen betrokken partijen bij de claimbeoordeling, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers. De handleiding geeft een praktische invulling van de (U)AVG en de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Ook bevat dit document de al eerder opgestelde Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen, uitgebreid met richtlijnen voor de omgang met persoonsgegevens in het kader van de WGA-ERD verzekering.

ZZP en arbeidsongeschiktheid

Zelfstandig ondernemers vallen niet onder de werknemersverzekeringen. Zij kunnen zelf bepalen of, en hoe ze zich verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. Inkomensverzekeraars hebben voor deze doelgroep onder andere de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ontwikkeld. Vanuit de AOV wordt zelfstandigen inkomensbescherming geboden bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, preventie- en re-integratiedienstverlening. Een AOV is een maatwerkverzekering. Zelfstandigen hebben hierdoor de mogelijkheid om de verzekering te laten aansluiten bij hun persoonlijke (financiële) omstandigheden en voorkeuren.

Landelijk Dataregister Arbeidsongeschiktheid

Wij werken in 2022 verder aan de implementatie van het Landelijk Dataregister Arbeidsongeschiktheid. Dat register is ondergebracht bij het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond. Het DAC zorgt op termijn voor de ontsluiting van data van verzekeraars en andere bronnen. Zo volgt er een verdere realisatie van de datastromen naar het dataregister zodat de pilot Netvliesloslating kan worden uitgevoerd en afgerond. Deze pilot geeft ons beter inzicht in de relatie tussen de brilsterkte en het risico op netvliesloslating. Met de inzichten uit deze use case, krijgen we overigens niet alleen zicht op deze specifieke aandoening, maar ook op de werking van dit dataregister. Ook denken we met onze samenwerkpartners UMCG na over nieuwe use cases en verkennen we een samenwerking met andere partijen zoals het UWV.

Programma Bevordering Keuzegedrag Zelfstandigen

Het Programma Bevordering Keuzegedrag Zelfstandigen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft als doel om zelfstandigen te bewegen een bewuste keuze te maken en een passende voorziening te treffen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Dit programma wordt in 2022 voortgezet. Want ook als er een wettelijke verzekeringsplicht is voor zelfstandigen, blijft het belangrijk dat zij een bewuste keuze kunnen maken. Het Verbond denkt samen met SZW binnen dit nieuwe kader na over (gedrags)interventies om zelfstandigen in beweging te brengen. Bijvoorbeeld over de wijze waarop informatie en inzicht in risico’s het meest effectief kunnen worden verstrekt.

Consumentenvoorlichting

Op www.vanatotzekerheid.nl vinden consumenten algemene informatie over verzekeren. De website is opgebouwd vanuit life events als een huis kopen, overlijden en pensioen in relatie tot verzekeren. Ook is er informatie te vinden over ziekte en arbeidsongeschiktheid, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voor werknemers en uiteenlopende verzekeringen, waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers.

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 9-5-2022