Skip to Content

Gezondheid, werk en inkomen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Van zzp 'er naar werkgever

Neem je net je eerste personeel aan? Zorg dat je weet hoe het zit met arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Inkomensverzekeraars dragen bij aan de uitvoering van de sociale zekerheid in Nederland. Zij bieden werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers verzekeringen aan om het inkomensrisico door ziekte en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Tegelijkertijd streven ze naar een zo laag mogelijk aantal werkenden dat uitvalt, en dat zieken en arbeidsongeschikten door effectieve re-integratie terug kunnen keren naar (passend) werk. Om dat te realiseren, werken inkomensverzekeraars nauw samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen, casemanagers en re-integratiespecialisten.

Een activerende sociale zekerheid

Naast effectieve re-integratie is er steeds meer aandacht voor de vitaliteit van werkenden tijdens hun gehele loopbaan. Preventie is daarbij een belangrijk thema voor verzekeraars. Ook het Verbond van Verzekeraars ziet het maatschappelijke belang van vitaliteit en draagt daarom bij aan een activerende sociale zekerheid. Hoe wij dat doen, vind je op deze themapagina.

Je vindt hier informatie over de rol van inkomensverzekeraars bij gezondheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en preventie. Ben je op zoek naar informatie over pensioen en inkomen? Ga dan naar verzekeraars.nl/pensioenen.

Actueel

Preventie en re-integratie

Inkomensverzekeraars maken zich sterk voor het aan het werk houden (preventie) en krijgen van werkenden die door ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdelijk of deels zijn uitgevallen (re-integratie). Ze zorgen voor inkomensbescherming van werkenden door het verminderen van de financiële risico’s van verzekerden. Zo ligt de focus volledig op herstel en terugkeer naar (passend) werk. Dat faciliteren verzekeraars in samenwerking met arbodiensten en re-integratiebureaus. Daarnaast ligt er steeds meer nadruk op het voorkomen van uitval door effectieve preventiemaatregelen. Daarmee helpen inkomensverzekeraars om werkenden gezond aan het werk te houden en dragen ze bij aan een duurzame voortzetting van het bedrijfsleven.

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Inkomensverzekeraars ondersteunen werkgevers die te maken krijgen met (langdurig) zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Inkomensverzekeraars bieden verzuimverzekeringen in het kader van loondoorbetaling bij ziekte, bieden werkgevers de mogelijkheid de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) privaat te verzekeren en bieden verder een keur aan mogelijkheden om risico’s op dit gebied af te dekken.

Verzuim-ontzorgverzekering

Eind 2018 sloten werkgevers, het ministerie van SZW en het Verbond een convenant voor de ontwikkeling van de verzuim-ontzorgverzekering. De mkb ontzorgverzekering is een verzuimverzekering voor werkgevers die de complete regie rondom verzuim van werknemers uit handen willen geven. Alle benodigde dienstverlening is inbegrepen, een casemanager voert de regie en ondersteunt partijen bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden. Ook zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop verzuimverzekeraars het eigen verzuim van de werkgever meewegen in de premie.

 

Werknemers en arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer zich ziek meldt, betaalt de werkgever gedurende 104 weken minimaal 70% van het loon door. Verzuimverzekeraars spelen in dit geval in samenwerking met arbodiensten en met professionals als casemanagers, de bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen een voorname rol om werkgevers en werknemers te ondersteunen

Mocht een werknemer in deze periode niet volledig herstellen, dan is het mogelijk om na twee jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. Een werkgever kan er voor kiezen om dit risico bij een private verzekeraar onder te brengen. Ook bij de uitvoering van deze regeling zijn verzekeraars actief. Zij bieden ook diensten aan waarmee zij werknemers helpen om aan het werk te blijven en terug te begeleiden naar werk.

Meer regie voor werknemers

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, heeft diegene een belangrijke eigen verantwoordelijkheid in het proces van herstel en re-integratie. Hierbij is het belangrijk dat werknemers, meer dan nu het geval is, regie hebben over dit proces. Zo kunnen ze gezond en spoedig terugkeren naar eigen of ander passend werk. Om dit te bereiken wordt onder andere onderzoek gedaan naar het bevorderen van deze eigen regie én naar het verbeteren van de dienstverlening aan zieke werknemers. Hiervoor werken we samen met de brancheorganisatie van arbodiensten (OVAL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Tool 'Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid'

Ziek worden kan iedereen overkomen. Als iemand langer ziek is of arbeidsongeschikt raakt, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor het inkomen dat iemand ontvangt. De tool 'Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid' (ook wel WIA-tool genoemd) biedt een handig overzicht van iemands financiële risico's in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. De tool is een instrument voor casemanagers om het gesprek te voeren over de financiële impact van langdurige ziekt en/of arbeidsongeschiktheid.

Privacy zieke werknemer

Privacy van zieke werknemers is belangrijk. Daarom hebben we samen met de brancheorganisatie van arbodiensten (OVAL) de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen (juli 2020) opgesteld. In de handleiding staat welke informatie partijen met elkaar mogen delen bij de claimbeoordeling, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het helpt verzekeraars om invulling te geven aan de (U)AVG en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

ZZP en arbeidsongeschiktheid

Zelfstandig ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen als zij arbeidsongeschikt raken. Zij bepalen zelf of, en hoe ze zich verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. Inkomensverzekeraars hebben voor deze doelgroep onder andere de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ontwikkeld. Vanuit de AOV wordt zelfstandigen inkomensbescherming geboden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en dienstverlening op het gebied van preventie- en re-integratie.

Een AOV is een maatwerkverzekering. Zelfstandigen hebben hierdoor de mogelijkheid om de verzekeringsdekking te laten aansluiten bij hun persoonlijke (financiële) omstandigheden en voorkeuren. De hoogte van de premie hangt af van deze persoonlijke voorkeuren, en de kans dat de zelfstandige ziek of arbeidsongeschikt wordt en dus recht heeft op een uitkering. Omdat het risico op arbeidsongeschiktheid niet voor iedereen hetzelfde is kan de premie tussen zelfstandigen onderling verschillen. En als het risico te hoog is kan het zijn dat de zelfstandige niet wordt geaccepteerd voor de verzekering. De Rijksoverheid wil zelfstandigen stimuleren om een verzekering af te sluiten zodat iedereen een minimaal vangnet heeft, en de kosten en risico’s van de onverzekerden niet neerkomen op de samenleving. Daarom is in 2019 een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen aangekondigd. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving van deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Evidence based data

Verzekeraars willen zo goed én objectief mogelijk vaststellen welke factoren van invloed zijn op het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dat is belangrijk omdat bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) deze factoren een rol spelen. Enerzijds bij het nemen van acceptatiebeslissingen en het uitvoeren van claimbeoordelingen, maar ook bij het inrichten van effectieve dienstverlening voor preventie en re-integratie. De beschikbaarheid van ‘evidence based’ data is daarmee voor verzekeraars en hun klanten van groot belang. Het Verbond investeert daarom in een wetenschappelijk project met als doel het verder vergroten van de wetenschappelijk basis van beschikbare data. Onder meer voor het acceptatieproces en de claimbeoordeling bij AOV’s. In dit project werkt het Verbond samen met de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Consumentenvoorlichting

Op vanatotzekerheid.nl vinden consumenten algemene informatie over verzekeren. De website is opgebouwd vanuit life events als een huis kopen, overlijden en pensioen in relatie tot verzekeren. Ook is er informatie te vinden over ziekte en arbeidsongeschiktheid, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voor werknemers en uiteenlopende verzekeringen, waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers.

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023