Toezicht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Klanten en andere stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat verzekeraars hun bedrijfsvoering op orde hebben. Extern toezicht kan daaraan bijdragen. Maar het Verbond vindt dat de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de verzekeraars zelf ligt.

Achtergronden

Klantbelang centraal
Voor verzekeraars staat het belang van de klant centraal. Een robuust stelsel van wetten, regels en voorschriften - en toezicht op de naleving  - draagt bij aan het beschermen van klanten, het waarborgen van de kwaliteit van producten en aan de stabiliteit van de sector. Samenleving en verzekeraars hebben dus een gedeeld belang bij goede regelgeving en toezicht.

Sinds de financiële crisis maakt de sector in hoog tempo werk van eigen gedragsregels en de controle daarop. Tegelijkertijd krijgen verzekeraars te maken met steeds meer en strengere wettelijke regels, intensiever toezicht op de naleving en een sterk toenemende rol van Europa op dit gebied. In dit verband is ook de invoering van het nieuwe Europese toezichtkader Solvency II van belang.

Uitgebreide informatie over het stelsel van regelgeving en toezicht is te vinden op de site van DNB.

Standpunten van het Verbond  
Het Verbond vindt het in de eerste plaats aan verzekeraars zelf om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering op orde is. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is de eerste stap in het verdienen en behouden van vertrouwen. Dat betekent ook dat een verzekeraar transparant opereert, aanspreekbaar is op het eigen functioneren en het interne toezicht effectief in de organisatie heeft verankerd.

Waar zelfregulering toegevoegde waarde biedt, is een sectorbrede aanpak gewenst. Het Verbond heeft geen toezichthoudende taken. Wel werkt het Verbond aan sectorale gedragscodes, zoals de Gedragscode Verzekeraars. Ook agendeert het Verbond thema's op het gebied van toezicht, biedt het leden een platform voor discussie, deelt het good practices en vertegenwoordigt het de sector in het publieke debat.

Het Verbond erkent dat zelfregulering niet in alle gevallen de meest doelmatige oplossing is en dat er dus altijd wet- en regelgeving nodig zal zijn. Het Verbond vindt het belangrijk dat regels zoveel mogelijk principle based zijn. Dat wil zeggen dat verzekeraars recht moeten doen aan de essentie en doelstelling van een regel maar ook de ruimte krijgen om de praktische uitvoering toe te snijden op  hun specifieke situatie.

Het Verbond maakt zich op nationaal en Europees niveau (via koepelorganisatie Insurance Europe) sterk voor goed extern toezicht. In de Visie op Toezicht zijn hiervoor de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  1. Toezichthouders zorgen voor een goede maatvoering
  2. Toezichthouders managen de verwachtingen van het publiek
  3. Toezichthouders  hebben in hun communicatie oog voor de balans tussen openheid en vertrouwelijkheid
  4. Toezichthouders  houden effectief toezicht: risicogebaseerd met oog voor de prijs-kwaliteitverhouding
  5. Toezichthouders gaan niet op de stoel van de wetgever of de verzekeraar zitten
  6. Toezichthouders verrichten alleen hoogstnoodzakelijke onderzoeken en stemmen dat af
  7. Toezichthouders werken onderling goed samen om overlap te voorkomen
  8. Toezichthouders besteden hun financiële middelen grotendeels aan hun primaire taak: toezicht houden
  9. Toezichthouders houden zoveel mogelijk horizontaal toezicht
  10. Het toezicht door AFM en DNB wordt niet vervangen door één Europese toezichthouder

Good practices

Good practice kostentoerekening

Het Verbond heeft een document opgesteld met daarin de good practice kostentoerekening. De standpunten in het document zijn een concretisering van de vigerende wet- en regelgeving en zijn een verdere uitwerking van de door DNB gehanteerde hypotheses uit hun kostenonderzoek. DNB stelde hier een Q&A over op.

Good practice toetsingen

Het Verbond heeft een good practice toetsingen opgesteld. Met deze good practice wil het Verbond bouwstenen aandragen voor leden om goed beslagen ten ijs te komen bij het voordragen van kandidaten aan DNB. Een goede voorbereiding kan resulteren in minder toetsingsgesprekken en een hoger slagingspercentage.