Skip to Content

InsurTech

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Associate partner worden?

InsurTech start-ups en scale-ups kunnen zich bij het Verbond aansluiten als associate partner. Interesse? Lees meer op: Associate Partnership.

Insurtechs zijn technologiebedrijven die moderne digitale oplossingen en technologieën toepassen om verzekeringsproducten en -processen te verbeteren of te vereenvoudigen. Hiervoor gebruiken ze gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

Samenwerking verzekeraars en InsurTech

Het Verbond stimuleert, conform de koers 2022-2024, de samenwerking tussen verzekeraars en InsurTech-bedrijven. Dat doen via het open Platform InsurTech. In dit platform ontmoeten InsurTech-bedrijven en verzekeraars elkaar.

Onze ambitie is om verzekeraars, technologische startups en aanverwante industrieën bij elkaar te brengen om de klantrelatie continu te verbeteren met innovatieve, technologische producten en diensten. Via ons gevarieerde netwerk van partners, associate partners en verzekeraars komen ideeën tot bloei, versterken wij samenwerking en leren we van elkaar. 

Samenwerking met InsurTech Hubs

Het Verbond heeft een Memorandum of Understanding met het InsurTech Hub München. Op basis daarvan wisselen we informatie uit over regionale ontwikkelingen, innovatietrends, acceleratorprogramma's en het opzetten van gezamenlijke innovatieprojecten. Daarnaast helpen wij elkaar bij het verwelkomen van InsurTech start-ups binnen de verzekeringsbranche. Het Verbond is ook actief betrokken bij de Meetups van InsurTech Amsterdam. Bovendien heeft het Verbond een structurele samenwerking met Plug and Play InsurTech, het innovatieplatform uit Silicon Valley/München.

Wil je deelnemen aan het Platform InsurTech of een keer een Meetup van InsurTech Amsterdam organiseren? Neem dan contact op met Harold Mahadew.

Open Insurance

De mogelijkheden om data te gebruiken en uit te wisselen zijn enorm. Denk alleen al aan de opkomst van ChatGTP. Verzekeraars kunnen hierop inspelen met Open Insurance, ofwel datadelen. Het gaat hierbij om data vanuit verzekeraars én om het verkrijgen van toegang tot data uit andere sectoren. Datadelen tussen verzekeraars en klanten biedt diverse voordelen:

  • Verzekeraars kunnen risico's beter beoordelen, aangepaste producten aanbieden en claims efficiënter afhandelen.
  • Klanten profiteren van gepersonaliseerde dekking, risicopreventie en innovatieve diensten. Dit bevordert klanttevredenheid, efficiëntie en preventie.

Verzekeraars moeten zeer zorgvuldig omgaan met privacy- en beveiligingskwesties om de gegevens van klanten te beschermen en te voldoen aan wettelijke voorschriften. De overheid werkt aan wetgeving voor datadeling met als vertrekpunt dat de klant zeggenschap heeft over zijn of haar data.

Verkenning Open Insurance

Om kansen én risico’s van datadelen in kaart te brengen, heeft INNOPAY een verkenning uitgevoerd voor het Verbond. INNOPAY heeft gesproken met verzekeraars, het ministerie van Financiën, de AFM en DNB. De resultaten heeft het Verbond gebruikt om een standpunt te bepalen met het oog op komende Europese wetgeving rondom Open Data. Dit wordt in Europees verband meestal aangeduid met 'Open Finance'. 

Het Verbond vindt dat een Open Insurance-raamwerk uit verschillende bouwblokken moet bestaan, waarin ook niet-financiële gegevens een plek krijgen. Met als doel een omgeving te creëren waarin verzekeraars en andere marktpartijen kunnen samenwerken. Het is belangrijk om de relatie met andere relevante Europese wetgeving zoals de Data Act en de Digital Markets Act in de gaten te houden. De wetgeving Open Insurance is voorzien voor 2024.

Naast het bovengenoemde, zet het Verbond hierop in:

  • Scope: Houd de (wettelijke) scope van datadelen bij aanvang klein om ervaring op te doen. Start met schadeverzekeringen en pas daarna levensverzekeringen.
  • Gelijk speelveld en datareciprociteit (nadrukkelijk ook cross-sectoraal) zijn essentiële voorwaarden die wettelijk moeten worden geborgd én in de praktijk dienen te worden gehandhaafd: alle betrokken partijen moeten voordeel hebben van het datadelen.
  • Adresseren specifieke risico’s in de verzekeringssector: datadelen mag niet leiden tot onverzekerbaarheid.
  • API-standaardisatie (het koppelen van technologische systemen): leg in wetgeving vast waaraan API's minimaal moeten voldoen. De operationalisering ervan moet aan de markt worden overgelaten.
  • Als een verzekeraar kiest voor Open Insurance proposities, dan is het raamwerk van toepassing.
  • Zorg voor een vergunningplicht voor Third Party Providers, die Open Insurance producten ontwikkelen en distribueren. Er dient ook een financieringsmodel te worden ontwikkeld, waarbij nieuwe spelers naar aard en omvang verplicht worden om het raamwerk te financieren (niet alleen vergunningaanvraag, maar ook de doorlopende (toezicht)kosten).
  • Het is belangrijk dat ‘hygiënefactoren’ zoals het Ethisch kader ook gaan gelden voor partijen die geen verzekeraar zijn. Bij voorkeur regelen via wetgeving.
  • Lanceer een proeftuin (Regulatory Sandbox 2.0) om te experimenteren met Open Insurance cases en zodoende drempels weg te nemen.

Actueel

Laatst gewijzigd op: 8-9-2023