Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Rapport Commissie verzekeraars biedt goede uitgangspunten

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie verzekeraars bieden goede uitgangspunten voor de verdere discussie over de rol en de taak van verzekeraars. Dat stelt het Verbond in een reactie op het rapport, die vandaag naar de minister is gestuurd. In het rapport worden onder meer belemmeringen gesignaleerd die ervoor zorgen dat verzekeraars hun rol niet optimaal kunnen vervullen. Volgens de commissie zouden deze moeten worden aangepakt, iets wat het Verbond onderschrijft.

Begin maart publiceerde de Commissie verzekeraars het rapport met de titel ‘Nieuw leven voor verzekeraars’. Hierin doet de commissie, die onder leiding stond van prof. Casper de Vries (EUR), aanbevelingen aan het kabinet én verzekeraars over de toekomst van de sector.

Maatschappelijke rol
Na een eerste (pers)reactie direct na het verschijnen van het rapport, geeft het Verbond nu een inhoudelijke reactie aan minister Dijsselbloem. Kern: de conclusies bieden grotendeels goede uitgangspunten voor de toekomst. De steeds verder terugtrekkende overheid biedt kansen voor de sector. Vooral in de pensioensector en in een flexibel verzekeringsaanbod voor het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel. Zowel voor klanten van verzekeraars en de overheid als voor de sector ligt hier een belang. Het Verbond is ervan overtuigd dat verzekeraars hier een belangrijke maatschappelijke rol kunnen spelen. Bij een aantal aanbevelingen zet het Verbond wel vraagtekens, zoals de verzekeringsunie en het herverzekeren van claims.

Overnemen voorstellen
Het Verbond vraagt de minister de maatschappelijke rol van verzekeraars te onderschrijven en de voorstellen van de commissie om de belemmeringen weg te nemen, over te nemen. Hij heeft de Tweede kamer eerder al laten weten ernaar te streven vóór 1 juni a.s. met deze reactie te komen. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer organiseert op 11 juni a.s. een rondetafelgesprek, waarbij betrokken partijen, zoals de commissie zelf, wetenschappers, verzekeraars, toezichthouders en maatschappelijke organisaties hun zienswijze kunnen geven op het rapport. Vervolgens zal de vaste commissie op 24 juni a.s. met de minister in een Algemeen Overleg over het rapport, de aanbevelingen en de Kabinetsreactie van gedachten wisselen.

Bijlage: het rapport.


Was dit artikel nuttig?