Skip to Content

Beleggingsbeleid/IMVO

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Verenigingsdag 2022 0516

Verenigingsdag 2023

  • 29-6-2023
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Verzekeraars leveren als institutionele beleggers een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Nederlandse economie via onder meer staatsobligaties (van overheden) en bedrijven (via bedrijfsobligaties en aandelen). Daarnaast kunnen verzekeraars via hun beleggingsbeleid internationale misstanden adresseren en aanpakken en een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. En dat doen ze ook. Door aandacht te besteden aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord te beleggen dragen verzekeraars daar waar mogelijk bij aan het tegengaan van klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, enzovoort. Uiteraard houden zij daarbij wel oog voor het rendementsbelang van de polishouder.

IMVO Convenant Verzekeringssector

Mede op initiatief van het Verbond kent de sector sinds 2012 de Code duurzaam beleggen. In 2018 is deze code grondig geactualiseerd via het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant is opgesteld in samenspraak met overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Via het convenant proberen verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen, verminderen en zo nodig te herstellen. “Het convenant benadrukt de inzet van verzekeraars om internationaal maatschappelijk verantwoord te beleggen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, over het convenant.

Committment financiële sector aan het Klimaatakkoord

Naast het IMVO-convenant tekende het Verbond van Verzekeraars samen met ruim 50 financiële instellingen (waaronder 16 verzekeraars) in 2019 het committment van de financiële sector aan het klimaatakkoord. In dit commitment spreekt de sector af de CO2 impact van relevante beleggingen te gaan meten en daar vanaf 2022 (reductie)doelen op te zetten. Financiële instellingen hebben de vrijheid om hun eigen doelen te bepalen, maar worden hierover wel gemonitord in een jaarlijkse rapportage.

IMVO Convenant

IMVO-convenant verzekeringssector

Op 5 juli 2018 tekende het Verbond namens alle bij haar aangesloten verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland het IMVO-convenant met maatschappelijke organisaties (ngo's), een vakbond en overheden. Het doel van dit convenant is om beleggingen door de Nederlandse verzekeringssector te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar.  

Een onafhankelijke monitoringscommissie meet jaarlijks in hoeverre verzekeraars, overheid en maatschappelijke organisaties de afspraken in het convenant hebben uitgevoerd.

Duurzaam beleggingsbeleid

Via het IMVO Convenant Verzekeringssector trachten verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk te voorkomen, verminderen en zo nodig te herstellen. Nederlandse verzekeraars hebben een totaal belegd vermogen van  zo’n 450 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt belegd in aandelen, in leningen aan overheden en bedrijven en in onroerend goed. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten.

Stuurgroep met onafhankelijk voorzitter

Het IMVO Convenant Verzekeringssector wordt geleid door een stuurgroep waarin verzekeraars, de overheid en ngo’s zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep heeft een onafhankelijke voorzitter: Kees Vendrik. Daarnaast is er een onafhankelijke monitoringscommissie die jaarlijks toezicht houdt op de voortgang van de uitvoering van het convenant. De Nederlandse convenantenaanpak is uniek in de wereld. De handtekening van de brancheverenigingen Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland betekent dat het convenant bindend is voor hun leden.

Voor meer informatie: zie de convenantenwebsite IMVO Convenant Verzekeringssector

Laatst gewijzigd op: 17-1-2023