Skip to Content

Uitvaartverzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Uitvaartverzekeraars hebben de laatste jaren grote stappen gezet om meer aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van klanten. Initiatieven richten zich onder andere op verbetering van de informatievoorziening aan de consument en intensieve samenwerking met uitvaartverzorgers.

Actueel

Meer berichten zichtbaar na inlog

Achtergronden

Uitvaartverzekeringen voorzien in behoefte
Het overlijden van een naaste brengt niet alleen verdriet met zich mee, maar leidt ook tot hoge kosten. Nabestaanden betalen gemiddeld € 7.000,- voor de uitvaart. De kans bestaat dat de nabestaanden op het moment van overlijden van hun naaste niet over genoeg geld beschikken om deze kosten te kunnen dragen.
Een uitvaartverzekering neemt de financiële zorg rondom de uitvaart weg. De verzekeraar kan ook helpen bij het regelen van de uitvaart. Dat uitvaartverzekeringen voorzien in een behoefte blijkt uit het feit dat circa zeven op de tien huishoudens zo’n verzekering heeft.

Vernieuwing in de sector
De sector heeft zich de laatste jaren aangepast aan de veranderende wensen van klanten. Waar sommige uitvaartverzekeraars voorheen consumenten op eigen initiatief benaderden voor een verkoopgesprek, sluiten zij nu aan bij de informatiebehoefte van (potentiële) klanten. Niet het commerciële belang van de verzekeraar maar de vraag van de klant is daarbij het uitgangspunt.
Het Verbond heeft de rol van aanjager in dit vernieuwingsproces. Daarnaast biedt het Verbond  aangesloten uitvaartverzekeraars een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen om  zo gezamenlijk de vernieuwing van de sector gestalte te geven.

Initiatieven
De afgelopen jaren heeft de sector onder andere op de volgende terreinen vooruitgang geboekt

 • De klant staat centraal
  Uitvaartverzekeraars laten zich leiden door de belangen en de behoeften van de klant en zijn transparant over hun bedoelingen. Sinds de invoering van het provisieverbod (2013) keren zij ook geen provisie meer uit aan tussenpersonen die hun producten verkopen.

 • Betere informatieverstrekking
  Uitvaartverzekeraars hebben afspraken gemaakt over het vastleggen van uitvaartwensen en het verloop van adviesgesprekken. Zo kunnen zij de klant goed adviseren en wordt geborgd dat de verzekering aansluit bij de uitvaartwensen.

 • Aandacht voor onder- en oververzekering
  Uitvaartverzekeringen zijn doorgaans lang geleden afgesloten. Daardoor kan het zijn dat de verzekering niet meer aansluit bij de huidige uitvaartwensen. Het is in het belang van de klant dat verzekeraars wijzen op het risico van onder- of oververzekering.  Daarom worden klanten op een objectieve manier en in algemene bewoordingen geïnformeerd over de dekking van hun verzekering.

 • Uitvaartverzekeringen zijn nu veelal afkoopbaar
  Bij veel uitvaartverzekeraars kunnen klanten hun (natura)-uitvaartverzekering afkopen. In de meeste gevallen is het nu dus mogelijk om de verzekering tussentijds op te zeggen en de opgebouwde afkoopwaarde te laten uitkeren.

 • Betere samenwerking met uitvaartverzorgers
  Als nabestaanden voor een uitvaartverzorger kiezen die niet aan hun verzekeraar is verbonden, kan dat tot onvoorziene kosten leiden. Daarom hebben het Verbond en branchevereniging BGNU in het Protocol ‘transparantie’ voor uitvaartondernemers en natura-uitvaarverzekeraars afgesproken dat nabestaanden snel en adequaat worden geïnformeerd over de financiële gevolgen van hun keuze.

Meer initiatieven van het Verbond en uitvaartverzekeraars staan in de brochure ‘Vernieuwing in de uitvaartbranche’.

Standpunten van het Verbond
Het nieuwe Europese toezichtkader Solvency II houdt naar de mening van het Verbond te weinig rekening met de langlopende verplichtingen van uitvaartverzekeraars. Onverkorte toepassing van de regels heeft een substantieel negatief effect op de solvabiliteit van uitvaartverzekeraars, zonder dat daar voordelen voor de klant tegenover staan.

De vakbekwaamheidseisen voor medewerkers van uitvaartverzekeraars sluiten volgens het Verbond onvoldoende aan bij de praktijk.  De voor deze medewerkers verplichte module ‘Vermogen’ gaat niet in op de uitvaartverzekering. Daarom pleit het Verbond ervoor dat de module wordt aangepast zodat deze daadwerkelijk bijdraagt aan de vakbekwaamheid van adviseurs van uitvaartverzekeringen.

De uitvaartverzekeringsbranche heeft zich sinds de invoering van het provisieverbod (2013) aangepast aan de nieuwe situatie en met succes gezocht naar nieuwe manieren om de klant optimaal van dienst te zijn. Het provisieverbod vergroot de transparantie in de markt en is daarmee in het belang van de klant. Wel ervaren uitvaartverzekeraars knelpunten in de uitwerking. Deze komen aan de orde bij de evaluatie van het provisieverbod.

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023