Skip to Content

Veiligheid in en rond het huis

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voorkom schade

Ook op andere terreinen is preventie belangrijk. Bekijk de pagina met alle tips, tools en brochures.

 

Het Verbond zet zich in voor meer veiligheid in woon- en werksituaties. Hierbij werken we samen met andere partijen. Ook verzamelen en combineren we cijfers over inbraken en branden, die we delen met politie, brandweer en consumenten.

Actueel

Veilig wonen

Verzekeraars verzekeren huizen en inboedels tegen criminaliteit en brand, maken mensen bewust van risico’s en stimuleren hen veiligheidsmaatregelen te nemen. Door de claims die ze binnenkrijgen, weten ze precies in welke wijken bijvoorbeeld het meest wordt ingebroken. Dit maakt hen tot een ideale sparringpartner om mee te denken over dit onderwerp. De nadruk ligt op twee thema’s: criminaliteit en brand.

Initiatieven in criminaliteitspreventie

 • Risicomonitor Woninginbraken. Sinds 2013 publiceert het Verbond jaarlijks een analyse van inbraakclaims die verzekeraars hebben ontvangen. Deze laat duidelijke trends zien en toont ook wat de effecten zijn van preventieve maatregelen als het Politiekeurmerk Veilig Wonen en WhatsAppgroepen. Bekijk de laatste Risicomonitor Woningbranden, eerdere monitoren staan onder ‘Publicaties’.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het Verbond is partner van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de organisatie achter het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
 • Nationale Inbraakpreventie Weken. Het Verbond was een van de partijen die in 2014 de Safety Deal Inbraakpreventie sloten. Deze Safety Deal staat aan de basis van de Nationale Inbraakpreventie Weken, die sindsdien elk jaar worden georganiseerd. 
 • Safety Deal Woningovervallen. Voor slachtoffers is een woningoverval een zeer ingrijpende gebeurtenis. In de Safety Deal Woningovervallen spraken het Verbond en Slachtofferhulp Nederland af meer samen te werken in de nazorgfase. Bekijk de Safety Deal, meer documenten vindt u onder ‘Publicaties’.
 • Welke preventiemaatregelen zijn nodig? De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen te bepalen en vast te stellen welke preventiemaatregelen nodig zijn. Het Verbond heeft de VRKI samen met de beveiligings- en installatiebranche ontwikkeld. De VRKI wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CCV. Verzekeraars kunnen dit instrument gebruiken, bijvoorbeeld door een korting op de premie te geven als een woning volgens de VRKI is beveiligd.

Brand

 • Risicomonitor Woningbranden. Sinds 2014 publiceert het Verbond deze jaarlijkse analyse van de brandclaims die verzekeraars hebben ontvangen. Sinds 2016 gebeurt dat samen met Brandweer Nederland. Bekijk de laatste Risicomonitor Woningbranden, eerdere monitoren vindt u onder ‘Publicaties’.
 • Nationale Brandpreventieweken. Het Verbond is partner van de Nationale Brandpreventieweken, die elk jaar worden georganiseerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Instituut Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland.
 • Convenant Samenwerking bij Brandonderzoek in Nederland. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van brand. Met dit convenant  willen het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars de samenwerking bij brandonderzoeken bevorderen en waarborgen.
 • Samenwerking brandweer. Het Verbond en Brandweer Nederland ondertekenden begin 2015 een intentieverklaring, waardoor verzekeraars en de brandweer op meer structurele basis kunnen samenwerken. Inmiddels lopen er verschillende projecten, waaronder de Risicomonitor Woningbranden.

Preventie is van belang, maar net zo belangrijk zijn een goede opvang van bewoners en een goede schadeafhandeling ná een brand. Om dit te bevorderen, heeft het Verbond de volgende initiatieven genomen:

 • Stichting Salvage helpt bewoners direct na een brand met praktische zaken als het regelen van onderdak. De stichting is opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars, die allemaal lid zijn van het Verbond.
 • Draaiboek Brand: Hierin staat hoe verzekeraars zaken als communicatie en schade-inventarisatie coördineren bij rampen. Het Draaiboek Brand is in 2016 opgesteld als onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond.

Veilig ondernemen

Ondernemers lopen veel risico’s, bijvoorbeeld schade door criminaliteit of brand. Veel schade kan worden voorkomen door de juiste preventieve maatregelen te treffen. Het Verbond heeft onder andere de volgende initiatieven genomen om veilig ondernemen te stimuleren:

Criminaliteit

 • Transportcriminaliteit. De schade als gevolg van ladingdiefstal bedraagt honderden miljoenen euro’s per jaar. Om hier wat tegen te doen, sloten het Verbond, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO in 2014 de Safety Deal Transportcriminaliteit. Deze stond onder andere aan de basis van de website www.preventieinzicht.nl, waarmee ondernemers kun kennis over het testen van ladingsdiefstal kunnen testen. Daarnaast is het Verbond lid van de Stuurgroep Transportcriminaliteit. Deze heeft eind 2016 een nieuw actieplan opgesteld. Belangrijke doelstellingen hierin zijn het instellen van een centraal aangiftepunt en het vergroten van de aangiftebereidheid.

 • Beveiliging buitenterreinen. Criminele bendes drongen de afgelopen jaren regelmatig terreinen van autobedrijven binnen om auto-onderdelen te stelen. Ook transport- en logistieke bedrijven hebben te maken met criminaliteit op hun buitenterreinen. Het Verbond heeft daarop een handreiking opgesteld voor beveiligingsmaatregelen voor buitenterreinen van mobiliteitsbedrijven en transport- en logistieke bedrijven. Verzekeraars en auto-, transport- en logistieke bedrijven kunnen hiermee bepalen welke preventieve maatregelen nodig zijn bij een specifiek bedrijf. De maatregelen in de handreiking hebben al geleid tot een afname van het aantal onderdelendiefstallen.

  Handreikingen voor buitenterreinen
  Mobiliteitsbedrijven
  Transport- en logistieke bedrijven

 • Inbraakpreventie. De Verbeterde Risico-klassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van bedrijven te bepalen en vast te stellen welke preventiemaatregelen nodig zijn. De VRKI is ontwikkeld door het Verbond in samenwerking met de beveiligings- en installatiebranche en wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CCV. Verzekeraars kunnen dit instrument gebruiken, bijvoorbeeld door een korting op de premie te geven als een bedrijf volgens de VRKI is beveiligd.

 • Cybercriminaliteit. Hoewel bedrijven steeds meer hinder ondervinden van cybercriminaliteit, zijn veel ondernemers hier niet tegen verzekerd. Het Verbond zet zich in om het risicobewustzijn te vergroten en het aanbod van cyberverzekeringen te stimuleren. Lees meer op de pagina Cybercriminaliteit.

 • Actieplan Veilig Ondernemen. Het Verbond doet mee aan dit initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Een aantal van de hierboven genoemde speerpunten – cybercriminaliteit en transportcriminaliteit - komen ook terug in het Actieplan Veilig Ondernemen. Daarnaast richt het plan zich op andere vormen van criminaliteit, zoals heling en fraude.

 • Platform risicodeskundigheid. Risicodeskundigen spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van veiligheidsrisico’s bij bedrijven en het geven van preventieadviezen. Daarom heeft het Verbond in 2014 het Platform Risicodeskundigheid opgericht. Dit platform adviseert het Verbond over preventie en veiligheid.

 Brand

 • Brandveilige Elektra. Jaarlijks ontstaan vele duizenden branden in bedrijven door problemen met de elektra. Goede inspectie kan hiertegen helpen. Daarom hebben het Verbond en Vereniging IKeur in 2013 de Safety Deal VIER ondertekend. Deze heeft inmiddels geleid tot een NEN-beoordelingstechniek, de Nederlandsche Technische Afspraak, met bijbehorende certificering.

 • Checklistbrand.nl. Op deze website vinden ondernemers verschillende checklists die hen helpen brand te voorkomen. Het Verbond heeft de site ontwikkeld samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en Brandweer Nederland.

 • Actieplan stalbranden. Dit actieplan heeft als doel het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers hierdoor te verminderen. De nadruk ligt daarbij op brandveiligere bedrijfsvoering, brandveiligere stallen voor mens én dier en een verbeterd inzicht in de oorzaken van stalbranden en hun beheersbaarheid. Het actieplan is een initiatief van LTO Nederland, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de Rijksoverheid en het Verbond. Lees meer over risico's in de agrarische sector op deze themapagina.

 

Overig

 • Code Gezond en Veilig Magazijn. Per jaar gebeuren er 150 ernstige ongevallen in Nederlandse magazijnen. De Code Gezond en Veilig Magazijn van verladersorganisatie EVO uit 2016 biedt ondernemers informatie en praktische tips over veiligheid in het magazijn. Het Verbond heeft geholpen bij het opstellen van de code.

Veilig gebruik lithium-ionbatterijen

Lithium-ionbatterijen zijn de meest voorkomende batterijen in ons dagelijks leven. Je vindt ze in elektrische fietsen, smartphones, powerbanks en auto's. Volgens Brandweer Nederland heeft ieder huishouden gemiddeld 125 van deze batterijen.

Het gebruik van dit soort batterijen is niet zonder risico. Ze kunnen oververhit raken en in brand vliegen. Dit gebeurt tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele opladers en bij overladen of beschadigingen. Bekijk daarom de '10 tips veilig omgaan met lithium-ionbatterijen'.

Asbestdaken

Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering geen of beperkte dekking voor asbestdaken. Andere verzekeraars alleen tegen bepaalde voorwaarden. Hoe verzekeraars omgaan met asbestdaken moeten iedere verzekeraar voor zich beoordelen. Lees meer over verzekeraars en asbestdaken.

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 22-12-2023