Skip to Content

Arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Cao

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst.

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel de leden van de Sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars als de achterbannen van FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord met het bereikte resultaat. De Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 is hiermee een feit.

Projecten

Het Verbond en vakorganisaties hebben diverse projecten lopen ten behoeve van werkgevers en werknemers in het verzekeringsbedrijf. Deze projecten komen voort uit de sector-cao, maar zijn ook bedoeld voor verzekeraars met een eigen cao. Actuele projecten waarover je meer leest op deze pagina:

  • Arbeidsparticipatie
  • Samenhangend inzetbaarheidsbeleid
  • Arbo en preventie

Vragen?

Vragen over de cao of werkgeverszaken kun je mailen naar cao@verzekeraars.nl.

Werkdruktemeter: Meet je werkplezier!

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken.

Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de Werkdruktemeter worden werkdruk en werkplezier meetbaar én bespreekbaar. Lees alles wat je moet weten om met de Werkdruktemeter aan de slag te gaan!

Kijktip: gebruikerssessie Werkdruktemeter

Wil je meer weten over de Werkdruktemeter? Luister dan de gebruikerssessie van april terug. In een uurtje werden de luisteraars bijgepraat over het nut en de noodzaak van de Werkdruktemeter. Maar ook hoe je de Werkdruktemeter (via een stappenplan) kan gebruiken met behulp van de coördinator, leidinggevende en medewerker. Duidelijk wordt welke vragen de Werkdruktemeter omvat en welke feedback de gebruikers krijgen. Ook was er aandacht voor privacy (anonimiteit van de gebruikers), hoe vaak je het instrument kunt gebruiken en handige tips & tricks bij het gebruik. 

Sociale Agenda 2022-2024

De ontwikkelingen in de verzekeringssector volgen elkaar snel op en de werkgelegenheid staat onder druk. Daarom hebben verzekeraars en vakbonden samen een agenda voor de toekomst opgesteld. Het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers staat daarin centraal.

De agenda met een toekomstvisie op arbeid is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en de verzekeraars.

2022-2024

De huidige agenda gaat over duurzaam werkgeverschap voor mensen, organisaties en samenleving. Dat is belangrijk door digitalisering, een dynamische arbeidsmarkt, de gevolgen van corona en de uitwerking van het pensioenakkoord. Het zijn maar een paar voorbeelden van actuele ontwikkelingen die aantonen dat inzetbaarheid en mobiliteit nog steeds bijzonder relevant zijn. In de Sociale Agenda 2022-2024 daarom speciale aandacht voor het begeleiden van mensen van werk naar werk, het (h)erkennen van talent en het versterken van diversiteit en inclusie.

Eerdere edities

De Sociale Agenda 2019-2021 focust op het stimuleren van medewerkers om de regie nemen over hun loopbaan, antwoorden op de toenemende vraag naar arbeidsvoorwaarden op maat én de zoektocht naar nieuw talent.
Volgens de vakbonden en het Verbond heeft de Sociale Agenda 2014-2018 in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces om te investeren in het personeel van de toekomst.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk blijven? Dat is kort gezegd waar het om draait bij inzetbaarheid. De noodzaak om te werken aan inzetbaarheid wordt steeds groter, want Nederland vergrijst en ontgroent in een hoog tempo.

De arbeidsmarkt wordt krapper en werknemers moeten langer doorwerken. Tegelijkertijd moeten organisaties continu innoveren en inspelen op veranderingen om te kunnen blijven concurreren. Het Verbond is dan ook al in 2006 samen met de vakorganisaties aan de slag gegaan met inzetbaarheid. Dat heeft onder meer geleid tot het project Verzeker je Inzet: een website die medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en alle andere betrokkenen kan helpen bij het werken aan inzetbaarheid. Met tools, tips, actuele informatie, links, etc.

Het is ook mogelijk dat werknemers toch buiten de branche aan de slag gaan. Met een tweetal initiatieven ondersteunt de sector daarbij: 'Aan de slag voor de klas' en 'Ik Zorg'. 

Aan de slag voor de klas

De verzekeringsbranche is door consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid stevig in beweging. Passend bij de Sociale Agenda 2019- 2021 ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ heeft het Verbond zich in februari 2018 met banken en onderwijsinstellingen verbonden aan het convenant 'Aan de slag voor de klas'. Hiermee helpt de verzekeringsbranche werknemers die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen

Ik zorg

Sinds 2018 loopt de campagne Ik Zorg om nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn. Op www.ontdekdezorg.nl vertellen medewerkers wat hun functie inhoudt en waarom zij gekozen hebben voor een baan in de zorg. Via Ik Zorg laten meer dan 600 professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol hun werk is. Ik Zorg is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg met als doel om in 2022 de personeelstekorten terug te brengen naar nul of daar dichtbij.

Arbo en preventie

Hoe kunnen verzekeraars handen en voeten geven aan een goed arbobeleid? En hoe kunnen ze het beste omgaan met arbeidsrisico’s zoals RSI en werkdruk? Die vragen staan centraal in De Arbocatalogus voor het (zorg-) verzekeringsbedrijf, beschikbaar via www.gezondverbond.nl.

De sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars heeft deze catalogus ontwikkeld samen met verzekeraars met een eigen cao en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zich ook aangesloten bij de Arbocatalogus. De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
 
Praktisch nut staat voorop: geen papierwinkel, maar direct toepasbare oplossingen en tips voor arborisico’s. De Arbocatalogus bevat onder andere oplossingen op het gebied van werkdruk, beeldschermwerk en ongewenst gedrag. Deze catalogus is primair bestemd voor werknemers en leidinggevenden in de verzekeringssector. Ook arboprofessionals, bestuurders, ondernemingsraden en anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

Lees meer op www.gezondverbond.nl.

Arbeidsparticipatie

Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; bijvoorbeeld uit de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning bieden.

Ook cao-partijen willen de kansen op de instroom van deze groep op de arbeidsmarkt vergroten en nemen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Ook de verzekeringssector wil de arbeidsparticipatie van deze groep bevorderen.

Wajong-project

Verzekeraars hebben al enige jaren ervaring met het werken met Wajongers. Voor het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie voert Restart een project uit om Wajongers werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars.

Werkgevers-gaan-inclusief

Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met Restart (Wajong en Participatiewet) en met Werkgevers-gaan-inclusief, een programma dat uitgevoerd wordt door werkgeversvereniging AWVN en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak. Doel van het programma is het motiveren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers in de slag naar een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie. 

Vluchteling-studenten

Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF) ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Soms is dat bij een verzekeraar. Wist u dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?

Wetenschapsbeleid

Het Verbond is al tientallen jaren actief op het terrein van de wetenschap. De sector subsidieert  onderzoek, ondersteunt wetenschappelijk onderwijs en relevante leerstoelen en draagt bij aan kennis binnen universiteiten over de verzekeringspraktijk.

Verzekeraars vinden het belangrijk dat vaardigheden en kennis steeds verder ontwikkelen om klanten goed en gefundeerd advies te kunnen geven en een toekomstgericht beleid te bepalen. Ondersteunen en gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs levert verzekeraars een onafhankelijk oordeel en kennis op. Met publicaties, onderzoek en standpunten vanuit wetenschappelijke hoek kunnen beslissingen wetenschappelijk worden onderbouwd.
 
De activiteiten in het kort:

  • Het Verbond werkt sinds 2008 nauw samen met het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) aan de Universiteit van Amsterdam. ACIS is een community van 50 onderzoekers en professoren verbonden aan universiteiten uit binnen- en buitenland.
  • Het Verbond subsidieert enkele leerstoelen.
  • Het Verbond stond aan de wieg van de Master verzekeringskunde aan de UvA en leden hebben zitting in de Raad van Advies om de aansluiting op de verzekeringspraktijk te bewaken.
  • Sinds een aantal organiseert Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond een aantal courses: PE deskundigheidsbevordering bestuurders, Verzekeraars Vernieuwen Connect en Impact, verzekeraars versterken. Binnenkort wordt hier de course PE deskundigheidsbevordering sleutelfunctionarissen aan toegevoegd.

Meer informatie over de samenwerking tussen het Verbond en de wetenschap staat op de pagina's van de Insurance Academy.

Laatst gewijzigd op: 18-11-2022