Arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De ontwikkelingen binnen de verzekeringssector volgen elkaar snel op en de werkgelegenheid staat onder druk. Daarom hebben verzekeraars en vakbonden samen een agenda voor de toekomst opgesteld. Het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers staat daarin centraal.

Cao

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst.

De huidige cao voor de verzekeringsbedrijfstak loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. U kunt deze hieronder vinden:

Projecten
Het Verbond en de betrokken vakorganisaties hebben verschillende projecten lopen ten behoeve van werkgevers en werknemers in het verzekeringsbedrijf. Deze projecten komen voort uit de sector-cao, maar zijn ook bedoeld voor verzekeraars met een eigen cao. De volgende projecten lopen op dit moment:

Arbeidsparticipatie
Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; uit de nabije gemeenschap, bijvoorbeeld de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning. Ook de verzekeringsbranche levert hieraan een bijdrage. Zo bestaat er een Wajong-project en werkt het Verbond samen met het programma Werkgevers-gaan-inclusief. Lees meer over deze projecten onder het kopje Arbeidsparticipatie.
 
Samenhangend inzetbaarheidsbeleid
Doel van het inzetbaarheidsbeleid is dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de branche. Lees verder onder het kopje Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid.

Arbo en preventie
In het kader van arbo en preventie is de zogeheten Arbocatalogus – een soort oplossingenboek – voor het verzekeringsbedrijf opgesteld. Lees verder onder het kopje Arbo en preventie.
 
Vragen?
Vragen over de cao of werkgeverszaken kunt u per e-mail sturen naar cao@verzekeraars.nl.

Sociale Agenda 2019-2021

Samen op weg naar brede inzetbaarheid
Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan, het geven van een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden en de voortdurende zoektocht naar nieuw talent staan centraal in de nieuwe Sociale Agenda voor 2019-2021.

De agenda met een toekomstvisie op arbeid binnen de verzekeringsbranche is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de vakorganisaties, CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en de verzekeraars.

Volgens de vakorganisaties en het Verbond en heeft de Sociale Agenda 2014-2018 in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces te investeren in het personeel van de toekomst.

Bekijk de Sociale Agenda
De Sociale Agenda 2019-2021 is volledig digitaal beschikbaar in de vorm van een interactief PDF waarin alle thema's snel en eenvoudig terug zijn te vinden.


Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk blijven? Dat is kort gezegd waar het om draait bij inzetbaarheid. De noodzaak om te werken aan inzetbaarheid wordt steeds groter, want Nederland vergrijst en ontgroent in een hoog tempo.

De arbeidsmarkt wordt krapper en werknemers moeten langer doorwerken. Tegelijkertijd moeten organisaties continu innoveren en inspelen op veranderingen om te kunnen blijven concurreren. Het Verbond is dan ook al in 2006 samen met de vakorganisaties aan de slag gegaan met inzetbaarheid. Dat heeft onder meer geleid tot het project Verzeker je Inzet: een website die medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en alle andere betrokkenen kan helpen bij het werken aan inzetbaarheid. Met tools, tips, actuele informatie, links, etc.

Convenant 'Aan de slag voor de klas'

Met de handtekening van algemeen directeur Richard Weurding onder het Convenant ’Aan de slag voor de klas’ gaat de verzekeringsbranche werknemers helpen die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen.

Het convenant is op 11 februari 2018 ook ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Banken en diverse onderwijsinstellingen. Het ministerie van OCW stelt de komende jaren zeven miljoen euro extra beschikbaar voor deze zij-instroomtrajecten om werknemers uit de financiële sector te begeleiden naar een baan binnen het onderwijs.

Volgens Richard Weurding sluit het convenant naadloos aan op het motto van de Sociale Agenda 2019- 2021 ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’. De Sociale Agenda bevat de gezamenlijke visie van de sociale partners (werknemers en werkgevers) over het huidig en toekomstig arbeidsklimaat van de verzekeringsbranche. Een branche die door consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid continue en stevig in beweging is. Weurding: “Een belangrijke ambitie van de Sociale Agenda is om werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Welke werkzaamheden en toekomstperspectief passen bij de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche? Via het convenant wordt de deur naar een mooie baan in het onderwijs in ieder geval wijd open gezet.”

Arbo en preventie

Hoe kunnen verzekeraars handen en voeten geven aan een goed arbobeleid? En hoe kunnen ze het beste omgaan met arbeidsrisico’s zoals RSI en werkdruk? Die vragen staan centraal in De Arbocatalogus voor het (zorg-) verzekeringsbedrijf, die online beschikbaar is op de website www.gezondverbond.nl.

Deze catalogus is ontwikkeld door de sector arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars, de verzekeraars met een eigen cao en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zich ook aangesloten bij de Arbocatalogus. De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
 
Praktisch nut staat voorop in de Arbocatalogus: geen papierwinkel, maar direct toepasbare oplossingen en tips voor arborisico’s. De Arbocatalogus bevat onder andere oplossingen op het gebied van werkdruk, beeldschermwerk en ongewenst gedrag. Deze catalogus is primair bestemd voor werknemers en leidinggevenden in de verzekeringssector. Ook arboprofessionals, bestuurders, ondernemingsraden en alle anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

Lees meer over op de website www.gezondverbond.nl.

 

Arbeidsparticipatie

Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; uit de nabije gemeenschap, bijvoorbeeld de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning.

Ook cao-partijen willen de kansen op de instroom van deze groep op de arbeidsmarkt vergroten en nemen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. De verzekeringssector speelt ook in op de wet en wil op diverse manieren de arbeidsparticipatie van deze groep bevorderen.

Wajong-project
Verzekeraars hebben al enige jaren ervaring met het werken met Wajongers. Het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben een door Restart uitgevoerd project lopen om Wajongers werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars. Lees meer over Wajongers bij verzekeraars.

Werkgevers-gaan-inclusief
Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met Restart (Wajong en Participatiewet) en met Werkgevers-gaan-inclusief, een programma dat uitgevoerd wordt door werkgeversvereniging AWVN en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak. Doel van het programma is het motiveren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers in de slag naar een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie. Lees meer over arbeidsparticipatie en de aanpak daarvan.

Vluchteling-Studenten
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Mogelijk bij een verzekeraar. Wist u dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?
Meer weten? Bezoek de website van UAF.

Wetenschapsbeleid

Het Verbond is al tientallen jaren actief op het terrein van de wetenschap. In de vorm van het subsidiëren van onderzoek, ondersteunen van wetenschappelijk onderwijs, relevante leerstoelen en het bijdragen aan kennis binnen universiteiten over de verzekeringspraktijk.

Verzekeraars hechten waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden en kennis, ook om goed en gefundeerd klanten advies te kunnen geven en een toekomstgericht beleid te bepalen dat past binnen een veranderende maatschappij. Ondersteunen en gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs levert verzekeraars een onafhankelijk oordeel en kennis op. Door middel van publicaties, onderzoek en standpunten vanuit wetenschappelijke hoek kunnen beslissingen wetenschappelijk worden onderbouwd.
 
De activiteiten in het kort:

  • Het Verbond werkt sinds 2008 nauw samen met het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) aan de Universiteit van Amsterdam. ACIS is een community 50 onderzoekers en professoren verbonden aan universiteiten uit binnen- en buitenland.
  • Het Verbond subsidieert enkele leerstoelen.
  • Het Verbond stond aan de wieg van de Master verzekeringskunde aan de UvA en haar leden hebben zitting in de Raad van Advies om de aansluiting op de verzekeringspraktijk te bewaken.
  • Sinds een aantal organiseert Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond een aantal courses: PE deskundigheidsbevordering bestuurders, Verzekeraars Vernieuwen Connect en Impact, verzekeraars versterken. Binnenkort wordt hier de course PE deskundigheidsbevordering sleutelfunctionarissen aan toegevoegd.

Meer informatie over de samenwerking tussen het Verbond en de wetenschap staat op de pagina's van de Insurance Academy.

Cookies

{cookieText}