Arbeidsvoorwaarden

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De ontwikkelingen binnen de verzekeringssector volgen elkaar snel op en de werkgelegenheid staat onder druk. Daarom hebben verzekeraars en vakbonden samen een agenda voor de toekomst opgesteld. Het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers staat daarin centraal.

Cao

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst.

De huidige cao voor de verzekeringsbedrijfstak loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. U kunt deze hieronder vinden:

Projecten
Het Verbond en de betrokken vakorganisaties hebben verschillende projecten lopen ten behoeve van werkgevers en werknemers in het verzekeringsbedrijf. Deze projecten komen voort uit de sector-cao, maar zijn ook bedoeld voor verzekeraars met een eigen cao. De volgende projecten lopen op dit moment:

Arbeidsparticipatie
Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; uit de nabije gemeenschap, bijvoorbeeld de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning. Ook de verzekeringsbranche levert hieraan een bijdrage. Zo bestaat er een Wajong-project en werkt het Verbond samen met het programma Werkgevers-gaan-inclusief. Lees meer over deze projecten onder het kopje Arbeidsparticipatie.
 
Samenhangend inzetbaarheidsbeleid
Doel van het inzetbaarheidsbeleid is dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de branche. Lees verder onder het kopje Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid.

Arbo en preventie
In het kader van arbo en preventie is de zogeheten Arbocatalogus – een soort oplossingenboek – voor het verzekeringsbedrijf opgesteld. Lees verder onder het kopje Arbo en preventie.
 
Vragen?
Vragen over de cao of werkgeverszaken kunt u per e-mail sturen naar cao@verzekeraars.nl.

Sociale Agenda

De verzekeringssector bevindt zich in onrustig vaarwater. Marktomstandigheden veranderen, de regel- en wetgevingsdruk neemt toe, nieuwe business modellen dienen zich aan. Een van de gevolgen daarvan is dat de werkgelegenheid in de sector onder druk staat. In 2016 bijvoorbeeld daalde deze met drie procent.

Deze ontwikkelingen vereisen een andere kijk op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Daarom hebben verzekeraars en de vakbonden de Sociale agenda MLT 2014-2018 opgesteld. De verzekeringsbranche is een van de weinige sectoren met zo’n agenda. Rode draad daarin is het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers. Op die manier worden zij flexibeler inzetbaar, binnen én buiten de bedrijfstak. Het sociale beleid moet niet meer in het teken staat van life time employment, maar van life time empowerment

De sociale agenda schetst de contouren voor de toekomst. Hij dient als inspiratiebron voor cao-onderhandelingen, sociale plannen en het personeelsbeleid van verzekeraars. Centraal in de agenda staan thema’s als arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, opleiding en arbeidsmarkt. De sociale agenda vormt als het ware een heel nieuw huis. Dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Voordeur: instroom. De sector de voorkeur aan zoveel mogelijk verschillende bezoekers. Diversiteit dus. Dat is essentieel voor vernieuwing en versterking van de sector.
 • Trappenhuis: ontwikkeling van medewerkers. Het trappenhuis vormt het hart van de nieuwe woning en verbindt alle kamers met elkaar. Ontwikkeling van medewerkers staat hier centraal. Hierbij moet rekening worden gehouden met zaken als (preventieve) mobiliteit, uitwisselbaarheid en de omslag van ‘kennis’ naar ‘competenties’.
 • Kamers: beloning en pensioen. Verzekeraars kunnen het huis naar eigen inzicht uitbreiden met kamers. In de visie van het Verbond zijn een belonings- en een pensioenkamer essentieel onmisbaar. In de beloningskamer moet de waardering vooral goed aansluiten bij de drijfveren van medewerkers. 
 • Achterdeur: uitstroom. De kans is groot dat de onvrijwillige uitstroom van medewerkers nog niet is afgelopen. De branche wil hen hierbij op weg helpen, waarbij het kompas op de buitenwereld is gericht.

In de praktijk

Een flink aantal concrete acties en ontwikkelingen zijn te linken aan de sociale agenda. Een aantal voorbeelden:

 • De sociale plannen van de afgelopen jaren laten een duidelijke verschuiving zien: van ontslagvergoeding naar investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel, zowel binnen als buiten de branche.
 • De website www.verzekerjeinzet.nl is geactualiseerd. Medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals vinden hier tools, tips en actuele info over het werken aan inzetbaarheid. Zie ook het kopje hieronder, Duurzame Inzetbaarheid.
 • Een werkgroep heeft de competenties in kaart gebracht die medewerkers in de verzekeringssector nodig hebben. Deze dienen als input voor het curriculum van onder andere de hbo-opleiding Financial Services Management.
 • De verzekeringsbranche (inclusief de zorgverzekeraars) en de vakbonden hebben samen de online arbo-catalogus www.gezondverbond.nl ontwikkeld. Deze helpt verzekeraars een goed arbobeleid te voeren. Zie ook het kopje hieronder, Arbo en preventie.
 • Het Verbond, FNV Finance, de Unie en CNV hebben meerdere evenementen georganiseerd voor de sociale beleidsmakers uit de sector. Zij deden hier inzichten op en kregen handvaten aangereikt voor de uitvoering van de sociale agenda. Lees de longread van het Sociaal Event 'Future Fit' voor een indruk.
 • Verzekeraars en bonden treffen elkaar regelmatig tijdens het Platform sociale agenda om door te praten over ontwikkelingen rond de sociale agenda.
 • Uit het rapport Duurzame inzetbaarheid 2016  blijkt dat 40 procent van de verzekeraars een duurzaam inzetbaarheidsbeleid heeft. Ook blijkt dat sommigen niet goed weten hoe ze zo’n beleid moeten voeren. Het Verbond kijkt momenteel hoe het deze verzekeraars kan helpen.

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk blijven? Dat is kort gezegd waar het om draait bij inzetbaarheid. De noodzaak om te werken aan inzetbaarheid wordt steeds groter, want Nederland vergrijst en ontgroent in een hoog tempo.

De arbeidsmarkt wordt krapper en werknemers moeten langer doorwerken. Tegelijkertijd moeten organisaties continu innoveren en inspelen op veranderingen om te kunnen blijven concurreren. Het Verbond is dan ook al in 2006 samen met de vakorganisaties aan de slag gegaan met inzetbaarheid. Dat heeft onder meer geleid tot het project Verzeker je Inzet: een website die medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en alle andere betrokkenen kan helpen bij het werken aan inzetbaarheid. Met tools, tips, actuele informatie, links, etc.

Arbo en preventie

Hoe kunnen verzekeraars handen en voeten geven aan een goed arbobeleid? En hoe kunnen ze het beste omgaan met arbeidsrisico’s zoals RSI en werkdruk? Die vragen staan centraal in De Arbocatalogus voor het (zorg-) verzekeringsbedrijf, die online beschikbaar is op de website www.gezondverbond.nl.

Deze catalogus is ontwikkeld door de sector arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars, de verzekeraars met een eigen cao en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zich ook aangesloten bij de Arbocatalogus. De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
 
Praktisch nut staat voorop in de Arbocatalogus: geen papierwinkel, maar direct toepasbare oplossingen en tips voor arborisico’s. De Arbocatalogus bevat onder andere oplossingen op het gebied van werkdruk, beeldschermwerk en ongewenst gedrag. Deze catalogus is primair bestemd voor werknemers en leidinggevenden in de verzekeringssector. Ook arboprofessionals, bestuurders, ondernemingsraden en alle anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

Lees meer over op de website www.gezondverbond.nl.

 

Arbeidsparticipatie

Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; uit de nabije gemeenschap, bijvoorbeeld de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning.

Ook cao-partijen willen de kansen op de instroom van deze groep op de arbeidsmarkt vergroten en nemen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. De verzekeringssector speelt ook in op de wet en wil op diverse manieren de arbeidsparticipatie van deze groep bevorderen.

Wajong-project
Verzekeraars hebben al enige jaren ervaring met het werken met Wajongers. Het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben een door Restart uitgevoerd project lopen om Wajongers werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars. Lees meer over Wajongers bij verzekeraars.

Werkgevers-gaan-inclusief
Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met Restart (Wajong en Participatiewet) en met Werkgevers-gaan-inclusief, een programma dat uitgevoerd wordt door werkgeversvereniging AWVN en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak. Doel van het programma is het motiveren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers in de slag naar een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie. Lees meer over arbeidsparticipatie en de aanpak daarvan.

Vluchteling-Studenten
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Mogelijk bij een verzekeraar. Wist u dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?
Meer weten? Bezoek de website van UAF.

Wetenschapsbeleid

Het Verbond is al tientallen jaren actief op het terrein van de wetenschap. In de vorm van het subsidiëren van onderzoek, ondersteunen van wetenschappelijk onderwijs, relevante leerstoelen en het bijdragen aan kennis binnen universiteiten over de verzekeringspraktijk.

Verzekeraars hechten waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden en kennis, ook om goed en gefundeerd klanten advies te kunnen geven en een toekomstgericht beleid te bepalen dat past binnen een veranderende maatschappij. Ondersteunen en gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs levert verzekeraars een onafhankelijk oordeel en kennis op. Door middel van publicaties, onderzoek en standpunten vanuit wetenschappelijke hoek kunnen beslissingen wetenschappelijk worden onderbouwd.
 
De activiteiten in het kort:

 • Het Verbond werkt sinds 2008 nauw samen met het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) aan de Universiteit van Amsterdam. ACIS is een community 50 onderzoekers en professoren verbonden aan universiteiten uit binnen- en buitenland.
 • Het Verbond subsidieert enkele leerstoelen.
 • Het Verbond stond aan de wieg van de Master verzekeringskunde aan de UvA en haar leden hebben zitting in de Raad van Advies om de aansluiting op de verzekeringspraktijk te bewaken.
 • Sinds een aantal organiseert Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond een aantal courses: PE deskundigheidsbevordering bestuurders, Verzekeraars Vernieuwen Connect en Impact, verzekeraars versterken. Binnenkort wordt hier de course PE deskundigheidsbevordering sleutelfunctionarissen aan toegevoegd.

Meer informatie over de samenwerking tussen het Verbond en de wetenschap staat op de pagina's van de Insurance Academy.

Cookies

{cookieText}