Arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De ontwikkelingen binnen de verzekeringssector volgen elkaar snel op en de werkgelegenheid staat onder druk. Daarom hebben verzekeraars en vakbonden samen een agenda voor de toekomst opgesteld. Het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers staat daarin centraal.

Cao

Het Verbond (sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden) sluit als werkgeverspartij met de vakorganisaties cao’s af voor de binnendienst en de buitendienst.

De huidige cao voor de verzekeringsbedrijfstak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Projecten

Het Verbond en vakorganisaties hebben diverse projecten lopen ten behoeve van werkgevers en werknemers in het verzekeringsbedrijf. Deze projecten komen voort uit de sector-cao, maar zijn ook bedoeld voor verzekeraars met een eigen cao. Actuele projecten waarover je meer leest op deze pagina:

  • Arbeidsparticipatie
  • Samenhangend inzetbaarheidsbeleid
  • Arbo en preventie

Vragen?

Vragen over de cao of werkgeverszaken kun je mailen naar cao@verzekeraars.nl.

Werkdruktemeter: Meet je werkplezier!

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en zich gelukkig voelen zijn productiever, meer betrokken, hebben een lager verzuim en zijn minder geneigd te vertrekken.

Maar in hoeverre zijn medewerkers gelukkig en in welke mate ervaren zij werkdruk? Met de Werkdruktemeter worden werkdruk en werkplezier meetbaar én bespreekbaar. Lees alles wat je moet weten om met de Werkdruktemeter aan de slag te gaan!

Kijktip: gebruikerssessie Werkdruktemeter

Wil je meer weten over de Werkdruktemeter? Luister dan de gebruikerssessie van april terug. In een uurtje werden de luisteraars bijgepraat over het nut en de noodzaak van de Werkdruktemeter. Maar ook hoe je de Werkdruktemeter (via een stappenplan) kan gebruiken met behulp van de coördinator, leidinggevende en medewerker. Duidelijk wordt welke vragen de Werkdruktemeter omvat en welke feedback de gebruikers krijgen. Ook was er aandacht voor privacy (anonimiteit van de gebruikers), hoe vaak je het instrument kunt gebruiken en handige tips & tricks bij het gebruik. 

Sociale Agenda 2019-2021

Samen op weg naar brede inzetbaarheid
Stimulering van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan, antwoorden op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden en de voortdurende zoektocht naar nieuw talent staan centraal in de Sociale Agenda voor 2019-2021.

De agenda met een toekomstvisie op arbeid binnen de verzekeringsbranche is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de vakorganisaties, CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie en de verzekeraars.

Volgens de vakorganisaties en het Verbond en heeft de voorgaande Sociale Agenda 2014-2018 in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustwordingsproces om te investeren in het personeel van de toekomst.

Klik op het plaatje voor de Sociale Agenda 2019-2021
In de interactieve PDF kunt je alle thema's snel en eenvoudig terugvinden.


Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk blijven? Dat is kort gezegd waar het om draait bij inzetbaarheid. De noodzaak om te werken aan inzetbaarheid wordt steeds groter, want Nederland vergrijst en ontgroent in een hoog tempo.

De arbeidsmarkt wordt krapper en werknemers moeten langer doorwerken. Tegelijkertijd moeten organisaties continu innoveren en inspelen op veranderingen om te kunnen blijven concurreren. Het Verbond is dan ook al in 2006 samen met de vakorganisaties aan de slag gegaan met inzetbaarheid. Dat heeft onder meer geleid tot het project Verzeker je Inzet: een website die medewerkers, leidinggevenden, HR-professionals en alle andere betrokkenen kan helpen bij het werken aan inzetbaarheid. Met tools, tips, actuele informatie, links, etc.

Het is ook mogelijk dat werknemers toch buiten de branche aan de slag gaan. Met een tweetal initiatieven ondersteunt de sector daarbij: 'Aan de slag voor de klas' en 'Ik Zorg'. Lees er hieronder meer over.

Convenant 'Aan de slag voor de Klas'

De verzekeringsbranche is door consolidatie, krimp in werkgelegenheid en de continue stroom aan wet- en regelgeving door de overheid continue en stevig in beweging is. Passend bij de Sociale Agenda 2019- 2021 ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ heeft het Verbond zich in februari 2018 met banken en onderwijsinstellingen verbonden aan het convenant 'Aan de slag voor de klas'. Hiermee helpt de verzekeringsbranche werknemers die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen.

Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars: “Een belangrijke ambitie van de Sociale Agenda is om werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Welke werkzaamheden en toekomstperspectief passen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche? Via het convenant wordt de deur naar een mooie baan in het onderwijs in ieder geval wijd open gezet.”

Het ministerie van OCW stelt de komende jaren zeven miljoen euro extra beschikbaar voor deze zij-instroomtrajecten om werknemers uit de financiële sector te begeleiden naar een baan binnen het onderwijs.

Handreiking Aan de slag voor de klas!

De gezamenlijke inspanning heeft inmiddels twee jaar later (2019-2020) waardevolle inzichten opgeleverd over de randvoorwaarden voor de zij-instroom, zoals de te belopen paden, de (financiële) effecten van een overstap en het vinden van een plek op een school. Deze inzichten en andere ervaringen zijn richtinggevend geweest voor de inrichting van het Onderwijsloket en flexibilisering van de lerarenopleidingen. De opgedane kennis is ook gebruikt bij de loketvorming in de regio’s in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort. Inmiddels hebben tientallen mensen vanuit de financiële dienstverlening de overstap naar het onderwijs gemaakt.

De ervaringen zijn gebundeld in de handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

Informatiepakket

Overweeg jij een baan in het onderwijs? In dit informatiepakket vind je informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers. Het gaat over het leraarschap in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Houd ook de websites in de gaten die in het informatiepakket worden genoemd. 

Sociale agenda 2019-2021

Het convenant is een van de uitwerkingen van de Sociale Agenda. Deze bevat de gezamenlijke visie van de sociale partners (werknemers en werkgevers) over het huidige en toekomstige arbeidsklimaat van de verzekeringsbranche. Een belangrijke ambitie van de Sociale Agenda is om werknemers te stimuleren zelf de regie te nemen over hun loopbaan, gefaciliteerd door de werkgever. Welke werkzaamheden en toekomstperspectief passen bij de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche? Het Convenant helpt werknemers bij het zoeken en vinden van de juiste weg.

Twijfel je of het leraarschap bij jou past? Doe dan de test op http://testcentre.qompas.nl/

Meer weten?

Wil je meer weten over mogelijkheden om je te laten omscholen tot leraar? Onderstaande contactpersonen kunnen je vertellen wanneer er een bijeenkomst gepland staat en of je, als je niet bij die verzekeraar werkzaam bent, kunt aanschuiven:

Vivat, regio Amsterdam

Jan Vriens, Career Development consultant                  
M +31 6 51 66 92 50            

Nationale-Nederlanden, regio Amsterdam & Den Haag

Lindsey Unitli, HR/Human Capital Development/Learning & Development
M + 31 6 50 09 21 91
E Lindsey.Unitli@nn.nl

ASR Nederland N.V., regio Utrecht

Fred Beemer, Ontwikkelcoach | In Beweging | Human Resources
M +31 6 51 11 48 95
E fred.beemer@asr.nl   

AEGON Nederland N.V., regio Den Haag en Leeuwarden

Miranda van Nijhuis, Learning consultant zakelijk
M +31 6 20 57 02 19
E miranda.vannijhuis@aegon.nl

Achmea, regio Apeldoorn

Sander Hulshof, HR Specialist uitvoering Sociaal Plan, Mobiliteit & Inzetbaarheid
M +31 6 51 09 86 80
E Sander.Hulshof@achmea.nl

 

Baan in de zorg?

Overweeg je een baan in de zorg? In 2018 is de campagne Ik Zorg gestart om de komende jaren nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn.

Via www.ontdekdezorg.nl vertellen medewerkers wat hun functie inhoudt en waarom zij gekozen hebben voor een baan in de zorg. Via Ik Zorg laten meer dan 600 professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol hun werk is. Ik Zorg is onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg met als doel om in 2022 de personeelstekorten terug te brengen naar nul of daar dichtbij.

Arbo en preventie

Hoe kunnen verzekeraars handen en voeten geven aan een goed arbobeleid? En hoe kunnen ze het beste omgaan met arbeidsrisico’s zoals RSI en werkdruk? Die vragen staan centraal in De Arbocatalogus voor het (zorg-) verzekeringsbedrijf, beschikbaar via www.gezondverbond.nl.

De sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars heeft deze catalogus ontwikkeld samen met verzekeraars met een eigen cao en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zich ook aangesloten bij de Arbocatalogus. De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.
 
Praktisch nut staat voorop: geen papierwinkel, maar direct toepasbare oplossingen en tips voor arborisico’s. De Arbocatalogus bevat onder andere oplossingen op het gebied van werkdruk, beeldschermwerk en ongewenst gedrag. Deze catalogus is primair bestemd voor werknemers en leidinggevenden in de verzekeringssector. Ook arboprofessionals, bestuurders, ondernemingsraden en anderen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden in het verzekeringsbedrijf kunnen er hun voordeel mee doen.

Lees meer op www.gezondverbond.nl.

Arbeidsparticipatie

Iedereen kent wel iemand die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft; bijvoorbeeld uit de eigen klantenkring, polishouders of familieleden van personeel. In de Participatiewet is geregeld dat gemeenten deze mensen naar werk helpen of andere vormen van ondersteuning bieden.

Ook cao-partijen willen de kansen op de instroom van deze groep op de arbeidsmarkt vergroten en nemen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. De verzekeringssector speelt ook in op de wet en wil op diverse manieren de arbeidsparticipatie van deze groep bevorderen.

Wajong-project
Verzekeraars hebben al enige jaren ervaring met het werken met Wajongers. Het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben een door Restart uitgevoerd project lopen om Wajongers werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars. Lees meer over Wajongers bij verzekeraars.

Werkgevers-gaan-inclusief
Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met Restart (Wajong en Participatiewet) en met Werkgevers-gaan-inclusief, een programma dat uitgevoerd wordt door werkgeversvereniging AWVN en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak. Doel van het programma is het motiveren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers in de slag naar een (meer) inclusieve arbeidsorganisatie. Lees meer over arbeidsparticipatie en de aanpak daarvan.

Vluchteling-Studenten
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Mogelijk bij een verzekeraar. Wist u dat er oud-UAF-studenten werken bij onder andere De Nederlandsche Bank, de overheid, Philips en de Belastingdienst?
Meer weten? Bezoek de website van UAF.

Wetenschapsbeleid

Het Verbond is al tientallen jaren actief op het terrein van de wetenschap. In de vorm van het subsidiëren van onderzoek, ondersteunen van wetenschappelijk onderwijs, relevante leerstoelen en het bijdragen aan kennis binnen universiteiten over de verzekeringspraktijk.

Verzekeraars hechten waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden en kennis, ook om goed en gefundeerd klanten advies te kunnen geven en een toekomstgericht beleid te bepalen dat past binnen een veranderende maatschappij. Ondersteunen en gebruikmaken van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs levert verzekeraars een onafhankelijk oordeel en kennis op. Door middel van publicaties, onderzoek en standpunten vanuit wetenschappelijke hoek kunnen beslissingen wetenschappelijk worden onderbouwd.
 
De activiteiten in het kort:

  • Het Verbond werkt sinds 2008 nauw samen met het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) aan de Universiteit van Amsterdam. ACIS is een community 50 onderzoekers en professoren verbonden aan universiteiten uit binnen- en buitenland.
  • Het Verbond subsidieert enkele leerstoelen.
  • Het Verbond stond aan de wieg van de Master verzekeringskunde aan de UvA en haar leden hebben zitting in de Raad van Advies om de aansluiting op de verzekeringspraktijk te bewaken.
  • Sinds een aantal organiseert Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond een aantal courses: PE deskundigheidsbevordering bestuurders, Verzekeraars Vernieuwen Connect en Impact, verzekeraars versterken. Binnenkort wordt hier de course PE deskundigheidsbevordering sleutelfunctionarissen aan toegevoegd.

Meer informatie over de samenwerking tussen het Verbond en de wetenschap staat op de pagina's van de Insurance Academy.

Laatst gewijzigd op:23-06-2021