Skip to Content

SER advies lost knelpunten op binnen de arbeidsmarkt

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De voorstellen in het vandaag gepubliceerde advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid lossen knelpunten op voor werkgevers,  werknemers en zelfstandigen. Het Verbond is positief over de voorstellen omdat deze zorgen voor herstel van de balans tussen vast en flex, waarbij de bewezen succesvolle prikkels voor preventie en re-integratie grotendeels intact blijven. Het creëren van een wettelijke basis om de re-integratieverplichtingen in het tweede spoor desgewenst over te dragen naar een verzekeraar kan fors bijdragen aan het ontlasten van met name kleine werkgevers. Zij ervaren deze verplichting in de huidige situatie als zeer belastend.

Dat stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. “Wij zien dat het brede scala aan SER-voorstellen werkgevers,  werknemers en zelfstandigen betere mogelijkheden biedt om te gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij werken graag samen met een nieuw kabinet om, vanuit onze rol als uitvoerder van de sociale zekerheid, te zorgen voor een succesvolle invoering van dit breed gedragen advies.”

Uitvoeren van StAr advies arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ook zet de SER in op de uitvoering van het StAr advies met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Via een dergelijke verzekering wordt een zelfstandige een basis aan inkomensbescherming geboden, maar ook de mogelijkheid om zelf een meer passende verzekering te sluiten, mocht hij of zij onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Hiermee wordt een optimale balans gevonden tussen collectieve solidariteit en individuele ruimte om te kiezen voor een passende inkomensbescherming en dienstverlening bij inzetbaarheid.

Anders inrichten loondoorbetaling bij ziekte

De SER doet onder meer voorstellen om verantwoordelijkheden voor werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte binnen de bestaande duur van twee jaar anders in te richten. De mogelijkheid wordt geïntroduceerd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen naar een verzuimverzekeraar. Als hiervoor een wettelijke basis en de juiste criteria worden gecreëerd, dan kunnen verzekeraars de werkgever nog verder ontzorgen en helpen het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.

Aanpassing van het hybride stelsel WIA

Bij de voorstellen over de arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers, de WIA, wijst het Verbond op risico’s als besloten wordt tot het inkorten van de risicoperiode voor werkgevers van 10 naar vijf jaar. Weurding: “Het huidige demissionaire kabinet had deze maatregel eerder al opgenomen in haar regeerakkoord, maar heeft daar vervolgens van afgezien. Hier zien we nog voorname aandachtspunten in de uitwerking, onder meer omdat dit zich niet goed verhoudt met het activerende karakter van het huidige stelsel.”

Het Verbond verwacht dat het SER advies een goede basis vormt voor een nieuw kabinet en denkt en praat graag mee over een succesvolle invoering van het advies.


Was dit nuttig?