Solvabiliteit & Solvency II

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Sinds 1 januari 2016 geldt Solvency II, dat aan alle Europese verzekeraars eisen stelt op het gebied van kapitaal, risicobeheersing en verslaglegging. Het Verbond meent dat het nieuwe toezichtkader bijdraagt aan de bescherming van de consument en het vertrouwen in de sector.

Achtergronden

Solvency II is in het belang van de consument
Solvency II is het nieuwe toezichtkader voor verzekeraars in Europa. De Europese richtlijn - die sinds 1 januari 2016 van kracht is - bevat eisen waaraan verzekeraars moeten voldoen. Meer dan onder het oude regime Solvency I ligt de nadruk op de daadwerkelijke risico’s die een verzekeraar loopt. De financiële crisis heeft eens te meer aangetoond dat een meer risicogebaseerde benadering nodig is.

Het nieuwe toezichtkader schept voorwaarden voor de vorming van één Europese markt voor verzekeringsproducten door harmonisatie van de regelgeving. Het Verbond ondersteunt die doelstelling. Wij zijn van mening dat Solvency II bijdraagt aan de stabiliteit van verzekeraars, betere bescherming voor consumenten en versterking van het vertrouwen in de sector.

Solvency II omvat drie pijlers:

  • 1e pijler Kapitaal
    Schrijft voor hoeveel kapitaal een verzekeraar moet aanhouden met het oog op de risico’s die het bedrijf loopt of om onverwachte verliezen te compenseren.
  • 2e pijler Risicobeheersing en bedrijfsvoering
    Omvat eisen met betrekking tot de interne organisatie (governance), de invulling van sleutelposities, riskmanagement en het scheiden van verantwoordelijkheden.
  • 3e pijler Verslaglegging en transparantie
    Schrijft voor op welke wijze verzekeraars hierover rapporteren aan toezichthouders en andere stakeholders.

De Europese toezichthouder EIOPA heeft de Solvency II Richtlijn verder uitgewerkt in technische standaarden(procedures en processen) en richtsnoeren (toelichting op de toezichtnormen). Meer informatie hierover op de site van DNB.

Standpunt van het Verbond
Het Verbond is groot voorstander van Solvency II. Het nieuwe toezichtkader is eerlijker, veiliger en meer inzichtelijk voor de klant. De focus op de daadwerkelijke risico’s die een verzekeraar loopt, sluit ook goed aan bij de praktijk van Nederlandse verzekeraars. Zij houden al jaren rekening met risico’s bij het vaststellen van het bufferkapitaal. Dat is niet bij alle verzekeraars in andere Europese landen het geval.  

Wel vindt het Verbond het belangrijk dat de administratieve lasten en kosten voor verzekeraars beheersbaar blijven. Voorkomen moet worden dat stapeling van wet- en regelgeving tot onaanvaardbaar hoge uitvoeringskosten leidt, die zich uiteindelijk vertalen in hogere premies voor de klant. Het Verbond maakt zich daar op nationaal en Europees niveau - via koepelorganisatie Insurance Europe - sterk voor.

Het Verbond juicht het toe dat toezichthouder DNB voor relatief kleine verzekeraars een milder toezichtregime hanteert. Het uitgangspunt moet zijn dat zij met minimale verslaglegging maximaal inzicht verschaffen in hun kapitaalspositie, risico’s en organisatie.

Ontwikkelingen
De invoering van Solvency II is eigenlijk pas het begin. De komende twee jaar vindt er een evaluatie plaats van een groot deel van de nieuwe regels. Naar verwachting leidt dat tot stroom van vragen en discussies tussen verzekeraars en de toezichthouder(s).

Het Verbond volgt de ontwikkelingen op de voet om zo goed mogelijk de belangen van de leden te kunnen behartigen en om te voorkomen dat besluiten nadelig uitpakken voor de Nederlandse verzekeraars. De evaluatie van Solvency II zou moeten leiden tot aanpassing van inconsistenties en waar mogelijk vereenvoudiging van de regelgeving.

Solvency II is een Europese standaard. Daarnaast werkt de International Association of Insurance Supervisors aan een wereldwijde solvabiliteitsstandaard (ICS). In beginsel gelden deze regels alleen voor zeer grote internationale verzekeraars. Niettemin bestaat het risico dat Europa in de toekomst aansluiting zal zoeken bij de ICS-regels. Dat zou betekenen dat regels bedoeld voor een klein aantal verzekeraars toch voor een veel grotere groep gaan gelden.

Een buitengewoon onzekere factor is de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Op dit moment is onmogelijk te zeggen welk gevolgen de Brexit heeft voor Solvency II en voor Nederlandse verzekeraars die op de Britse markt actief zijn.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de Solvency Capital Requirement (SCR) in?
Hoe solide zijn de Nederlandse verzekeraars?
Wat betekent Solvency II voor de klanten van verzekeraars?

Cookies

{cookieText}