Cao-partijen: premiebijdragen en werknemersbijdrage pensioenregeling in 2022 niet omhoog

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

De in de cao opgenomen premiebijdragen van de individuele beschikbare pensioenpremie (IDC-regeling) gaat komend jaar niet omhoog, aldus de cao-partijen. Dit betekent dat de werknemersbijdrage voor 2022 niet stijgt. Daarnaast roepen de cao-partijen medewerkers op zich te verdiepen in hun pensioen, onder andere in verband met de lage rentestand.

In de cao staat dat op het moment dat de 35-jaarsrente in de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen lager is dan 1,5%, cao-partijen met elkaar moeten overleggen over een eventuele verhoging van de premiestaffel (de premiebijdragen). Een eventuele verhoging komt volgens de cao volledig voor rekening van de werknemers via de werknemersbijdrage. Vorig jaar hebben cao-partijen besloten om de premiestaffel en daarmee de werknemersbijdrage niet aan te passen, hoewel de 35-jaarsrente onder de 1,5% lag. Ook dit jaar besluiten de cao-partijen daartoe, ondanks de lage rente. Het feit dat de premiestaffel nu niet wordt aangepast, betekent dat werkgevers de huidige staffel kunnen toepassen op contracten die ingaan of worden gewijzigd per 1 januari 2022.

Oproep aan medewerkers: maak een financiële foto

Nu de premiestaffel niet wordt aangepast, is het extra belangrijk dat medewerkers met een IDC-regeling zich verdiepen in hun pensioensituatie. De feitelijke pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van allerlei omstandigheden. Zoals de uiteindelijk behaalde beleggingsrendementen en de rente op het moment van pensioneren. Daarbij is ook van belang hoe lang medewerkers in de IDC-regeling deelnemen en hoe ver zij nog verwijderd zijn van de pensioendatum.

Zorgen voor een passend inkomen

Daarom raden cao-partijen medewerkers met een IDC-regeling aan goed na te gaan welk pensioen zij, volgens de pensioenuitvoerder en bij verschillende scenario’s, kunnen verwachten. Het is ook belangrijk het jaarlijkse pensioenoverzicht goed te bekijken, net als de pensioenoverzichten van eventuele eerdere regelingen waaraan is deelgenomen. Met behulp van het duurzame inzetbaarheidsbudget uit de cao (artikel 6.4.4) is het mogelijk een “financiële foto” van de pensioensituatie te maken. Aan de hand van de foto kan de werknemer zien welke stappen er nog mogelijk zijn voor een passend inkomen bij pensionering of voor een partner, mocht er sprake zijn van eerder overlijden.

Nieuwe pensioenstelsel

Voor de cao 2022 bespreken cao-partijen deze onderwerpen mede in het licht van de basispensioenregeling in de cao en het landelijk pensioenakkoord (voor zover bepaalde uitgangspunten vanuit het pensioenakkoord vaststaan). In opdracht van cao-partijen is er een Werkgroep Pensioen ingesteld die cao-partijen adviseert over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Cao-partijen, het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie voeren overleg in het kader van de nieuwe bedrijfstak-cao voor het verzekeringsbedrijf. Cao-partijen zijn in gesprek over diverse gezamenlijke uitgangspunten en thema’s zoals loonontwikkeling, TPOW (hybride werken), duurzame inzetbaarheid, de RVU-regeling, de financiering van paritaire projecten, de Werkcode, diversiteit en inclusie én pensioen. Dit bericht bevat slechts hoofdlijnen en is algemeen gesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Was dit artikel nuttig?