Zelfstandigen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Zelfstandigen beslissen zelf of en hoe ze pensioen opbouwen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het Verbond vindt het belangrijk dat ze een weloverwogen keuze kunnen maken op basis van objectieve informatie over mogelijkheden en kosten.

Achtergronden

Aantal zelfstandigen groeit
Het afgelopen decennium is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bijna 50% gegroeid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland telt nu zo’n 800.000 zzp’ers die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en het overbruggen van inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Zelfstandigen die deze risico’s niet kunnen of willen dragen, kunnen bij een private verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en pensioen opbouwen. Lang niet alle zelfstandigen doen dit. Het Verbond schat dat meer dan de helft van de zelfstandigen niet is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Een ongeveer even grote groep bouwt geen pensioen op als aanvulling op de AOW.

Standpunten van het Verbond
Het ontbreken van pensioenopbouw hoeft in de praktijk niet altijd een probleem te zijn. Sommige zelfstandigen hebben bijvoorbeeld een grote financiële buffer, waardoor het niet nodig is aanvullend pensioen op te bouwen. Ook de noodzaak van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid hangt af van de persoonlijke situatie van de ondernemer.
Dat neemt niet weg dat een deel van de zelfstandigen er verstandig aan doet zich te verzekeren  en aanvullend pensioen op te bouwen. Zij doen dat nu bijvoorbeeld nog niet omdat ze de risico’s onderschatten of het regelen van hun eigen financiën uitstellen. Ook denken veel zelfstandigen dat de premies hoog zijn. Het is daarom van belang dat zelfstandigen objectieve informatie krijgen over kosten en mogelijkheden.

Overheid, zzp-organisaties en marktpartijen moeten samenwerken om zzp’ers te informeren over de risico’s en de mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Verzekeraars bieden zzp’ers nu al inzicht en overzicht in hun verschillende aanspraken via internet en financieel adviseurs; op termijn kunnen naast tweedepijler- ook derdepijlerproducten in mijnpensioenoverzicht.nl worden opgenomen.
Het Verbond vindt dat zelfstandigen zelf moeten kunnen kiezen waar zij zich verzekeren en pensioen opbouwen. En dat zij bij verzekeraars terecht moeten kunnen voor maatwerk. Dé zelfstandige bestaat namelijk niet. Zelfstandigen hebben uiteenlopende behoeftes als het gaat om het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico en het opbouwen van aanvullend pensioen.
Een kleine groep zelfstandigen wil zich wel verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar kan dit niet vanwege een verhoogd risicoprofiel. Hun premie wordt te hoog of ze worden om medische redenen niet geaccepteerd. Het Verbond vindt dat elke zelfstandige die dat wil toegang moet hebben tot een maatschappelijk acceptabel product.

Initiatieven van het Verbond
Het Verbond heeft de laatste jaren verschillende initiatieven ontplooit  om de informatievoorziening te verbeteren en te zorgen dat alle zelfstandigen zich kunnen verzekeren.

  • Het Verbond heeft samen met het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), de Kamer van Koophandel en FNV Zelfstandigen de website verzekeren voor zelfstandigen gelanceerd. Daar vinden zelfstandigen onafhankelijke informatie over pensioenopbouw, verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheidsverzekeringen. De website is eind 2016 vernieuwd.

  • Het Verbond heeft de gezondheidsverklaring vernieuwd en een uitgebreide toelichting gemaakt. Klanten moeten de verklaring invullen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering. Ook besteedt het Verbond in het Protocol verzekeringskeuringen meer aandacht aan de communicatie naar de klant over de medische keuring en de resultaten ervan.

  • Het Verbond heeft de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen’ opgesteld. In de gedragscode hebben verzekeraars afgesproken dat zij zakelijke arbeidsongeschiktheids- en schadeverzekeringen niet meer stilzwijgend verlengen en dat de verzekeringen een maximale looptijd van drie jaar hebben. Lees meer over de gedragscode.

  • Verzekeraars hebben een vangnetverzekering ontwikkeld voor zelfstandigen die zich vanwege gezondheidsredenen (nu of in het verleden) niet kunnen verzekeren op de private markt. Het Verbond neemt actief deel aan de maatschappelijke discussie over de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zoekt naar mogelijkheden om de toegang te borgen.

 

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen zelfstandigen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?
Welke mogelijkheden hebben zelfstandigen om pensioen op te bouwen?

Cookies

{cookieText}