Skip to Content

Zelfstandigen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Van zzp'er naar werkgever

Neem je net je eerste personeel aan? Zorg dat je weet hoe het zit met arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Zelfstandigen beslissen zelf of en hoe ze pensioen opbouwen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het Verbond vindt het belangrijk dat ze een weloverwogen keuze kunnen maken op basis van objectieve informatie over mogelijkheden en kosten.

Het afgelopen decennium is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bijna 50% gegroeid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland telt nu zo’n 800.000 zzp’ers die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en het overbruggen van inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Zelfstandigen die deze risico’s niet zelf kunnen of willen dragen, kunnen bij een private verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en pensioen opbouwen. Lang niet alle zelfstandigen doen dit. Het Verbond schat dat meer dan de helft van de zelfstandigen niet is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Een ongeveer even grote groep bouwt geen pensioen op als aanvulling op de AOW.

Standpunten over verzekeren en zzp'ers

Het ontbreken van pensioenopbouw hoeft niet altijd een probleem te zijn. Sommige zelfstandigen hebben bijvoorbeeld een grote financiële buffer, waardoor het niet nodig is aanvullend pensioen op te bouwen. Ook de noodzaak van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid hangt af van de persoonlijke situatie van de ondernemer. Toch doet een deel van de zelfstandigen er verstandig aan zich te verzekeren en aanvullend pensioen op te bouwen. Zij doen dat nu bijvoorbeeld nog niet omdat ze de risico’s onderschatten of het regelen van  financiën uitstellen. Ook denken veel zelfstandigen dat de premies hoog zijn. Het is daarom van belang dat zelfstandigen objectieve informatie krijgen over kosten en mogelijkheden.

Overheid, zzp-organisaties en marktpartijen moeten samenwerken om zzp’ers te informeren over de risico’s en de mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Verzekeraars bieden zzp’ers nu al inzicht en overzicht in hun verschillende aanspraken via internet en financieel adviseurs; op termijn kunnen naast tweedepijler- ook derdepijlerproducten in mijnpensioenoverzicht.nl worden opgenomen.

Het Verbond vindt dat zelfstandigen zelf moeten kunnen kiezen waar zij zich verzekeren en pensioen opbouwen. En dat zij bij verzekeraars terecht moeten kunnen voor maatwerk. Dé zelfstandige bestaat namelijk niet. Zelfstandigen hebben uiteenlopende behoeftes als het gaat om het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico en het opbouwen van aanvullend pensioen.

Een kleine groep zelfstandigen wil zich wel verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar kan dit niet vanwege een verhoogd risicoprofiel. Hun premie wordt te hoog of ze worden om medische redenen niet geaccepteerd. Het Verbond vindt dat elke zelfstandige die dat wil toegang moet hebben tot een maatschappelijk acceptabel product.

Initiatieven informatievoorziening en regelingen

Het Verbond van Verzekeraars heeft verschillende initiatieven ontplooid om de informatievoorziening te verbeteren en te zorgen dat alle zelfstandigen zich kunnen verzekeren.

  • Op de website verzekeren voor zelfstandigen staat onafhankelijke informatie over pensioenopbouw, verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheidsverzekeringen. Dit is een initiatief van het Verbond met het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), de Kamer van Koophandel en FNV Zelfstandigen.  
  • De gezondheidsverklaring is vernieuwd en er is een uitgebreide toelichting aan toegevoegd. Klanten moeten de verklaring invullen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering. Ook besteedt het Verbond in het Protocol verzekeringskeuringen meer aandacht aan de communicatie naar de klant over de medische keuring en de resultaten ervan.
  • Het Verbond heeft de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen opgesteld. In de gedragscode hebben verzekeraars afgesproken dat zij zakelijke arbeidsongeschiktheids- en schadeverzekeringen niet meer stilzwijgend verlengen en dat de verzekeringen een maximale looptijd van drie jaar hebben. 
  • Verzekeraars hebben een vangnetverzekering ontwikkeld voor zelfstandigen die zich vanwege gezondheidsredenen (nu of in het verleden) niet kunnen verzekeren op de private markt. Het Verbond neemt actief deel aan de maatschappelijke discussie over de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zoekt naar mogelijkheden om de toegang te borgen.

Taskforce Inkomen voor later

Sparen via een spaarrekening in box 3 is minder voordelig dan sparen via een lijfrente, omdat de betaalde premies in box 3 niet fiscaal aftrekbaar zijn. Veel zzp'ers zijn helaas niet op de hoogte van deze en andere fiscale regels en mogelijkheden om te sparen voor later. Deze onwetendheid heeft het startpunt gemarkeerd van de Taskforce Inkomen voor later.

Aan de Taskforce nemen deel de Kamer Van Koophandel, het Ministerie van Sociale Zaken, Wijzer in Geldzaken, Stichting ZZP Nederland, Het Verbond van Verzekeraars en het NIBUD. Deze structurele samenwerking heeft als doel de pensioenopbouw van de zzp’er te stimuleren en zzp’ers daadwerkelijk stappen te laten zetten voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. De Taskforce doet dit door oplossingsrichtingen aan te dragen waarbij eenvoud en flexibiliteit centraal staan. 

Suggesties? Meld ze bij de Taskforce!

De Taskforce is er voor en met zzp'ers. Daarom roept zij zzp'ers op zich vooral te melden met ideeën, oplossingen, maar ook met knelpunten en zaken waar behoefte aan is. Dan kan de Taskforce daar mee aan de slag! Meld je bij r.kleuters@verzekeraars.nl 

Werkwijze 

De Taskforce Inkomen voor later heeft periodiek overleg over drie overkoepelende thema’s:

  • Bewustzijn: zzp'er en pensioen
  • Flexibiliteit: inleg en opname
  • Eenvoud: mogelijkheden om op een eenvoudige manier te sparen voor je pensioen

Actueel

Publicaties

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen zelfstandigen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?
Welke mogelijkheden hebben zelfstandigen om pensioen op te bouwen?
Laatst gewijzigd op: 30-6-2022