Skip to Content

Cao-partijen bereiken onderhandelingsresultaat over Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Cao-partijen Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn op 6 januari 2022 tot een ‘Drie Koningen’-akkoord gekomen voor een nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf. De cao gaat in per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar.

De cao-partijen zijn tevreden dat zij na de opschorting van de onderhandelingen eind 2021, na heroriëntatie tijdens de feestdagen, tot een akkoord zijn gekomen. Daarmee wordt een mooie start gemaakt van het nieuwe jaar. In dit artikel een selectie van de afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Salarisverhoging

Ten eerste is er overeenstemming bereikt over een salarisverhoging; 2,75% per 1 februari 2022 en 2,75% per 1 januari 2023.

Moderne en inclusieve afspraken

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die passen bij de huidige tijd en ontwikkelingen. Zo komt er een modelregeling voor Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW) die door verzekeraars gebruikt kan worden bij de uitwerking van de TPOW-regeling in de cao (artikel 4.2.2.).

De nieuwe cao bevat ook een afspraak over verlof van regenbooggezinnen en transitieverlof bij geslachtsverandering om bij te dragen aan een inclusieve maatschappij en verzekeringssector. Verder wordt de Werkcode nader uitgewerkt, dit vanuit het gedachtegoed van de op 10 december 2019 door diverse partijen ondertekende Werkcode voor één arbeidsmarkt voor álle werkenden.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de continuering van paritaire werkzaamheden (zoals de Arbocatalogus en Werkdruktemeter), het instellen van een Werkgroep Pensioen en Werkgroep Functie- en loongebouw en de aanpassing van de RVU-regeling. Medewerkers kunnen drie jaar voor hun AOW stoppen met werken en ontvangen van de werkgever in die periode een bedrag dat gelijk staat aan de AOW. Dit laatste wordt toegevoegd aan het huidige cao-artikel, maar ook dat dat voor parttimers naar rato is en een referte-eis van minimaal 10 dienstjaren bij de werkgever.

In het onderhandelingsresultaat wordt verder voorgesteld om de private aanvulling 3e WW-jaar (PAWW) te continueren, waarbij cao-partijen zich jaarlijks door Stichting PAWW nauwkeurig laat informeren over het gebruik van deze regeling.

Totstandkoming cao

Op dit moment wordt het onderhandelingsresultaat nader uitgewerkt waarna deze wordt voorgelegd aan de achterban van de cao-partijen. De achterban stemt vervolgens over dit resultaat. De verwachting is dat cao-partijen eind januari kunnen berichten of de achterbannen hebben ingestemd en de cao daarmee tot stand komt.


Was dit nuttig?