Skip to Content

Veel winst te behalen door verbinden SDG-doelen en IMVO-beleid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

‘Hoe kan Nederland ervoor zorgen dat problemen elders in de wereld in Nederland worden voorkomen?’ Sommige bedrijven spelen hier op in door werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG’s, de zogeheten werelddoelen). Andere bedrijven focussen alleen op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en weer andere op allebei of geen van beide. En dat moet anders, aldus de SER in een vandaag verschenen advies aan het kabinet.

Volgens het SER-advies is er niet alleen meer inzet nodig van alle betrokken partijen, die bovendien behoefte hebben aan concrete handvatten om aan de slag te gaan. Ook in het beleid van centrale en decentrale overheden moet de verhouding tussen SDG’s en IMVO helder zijn. Immers, SDG’s geven het IMVO-beleid richting en het IMVO-beleid geeft de SDG’s handen en voeten. Een betere verbinding tussen IMVO en SDG-beleid vormt de basis voor een effectieve, efficiënte en coherente bijdrage aan duurzame ontwikkeling, aldus de SER.

“Voorlichting over de internationale richtlijnen is daarbij essentieel, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, die vandaag in de SER namens VNO-NCW en MKB-Nederland het woord voerde over dit onderwerp. “Daarbij is een rol weggelegd voor ons als brancheorganisatie, maar ook voor de overheid en maatschappelijke organisaties die als partner deelnemen aan het IMVO-convenant voor de verzekeringssector.” Het Verbond ziet tegelijkertijd dat er nog veel werk te verzetten is. “Vooral voor de kleinere verzekeringsmaatschappijen die minder slagkracht hebben in vergelijking met de grote maatschappijen. Dat is tegelijkertijd ook de kracht van een convenant, dat je samenwerkt en elkaar verder helpt bij implementeren van succesvol IMVO-beleid.”

Zes aanbevelingen

De SER pleit in zes aanbevelingen voor een breed uitgedragen en gedeelde visie, voorlichting, kennisdeling en ruimte voor pilots. Brede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke (jongeren)organisaties, vakbonden en ngo’s vormt de basis. In een stappenplan (hoofdstuk 6 van het advies) voor bedrijven geeft de SER een eerste aanzet voor een integrale aanpak en handelingskader.

Duurzame beleggingen binnen de verzekeringsbranche

In 2018 heeft de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een zich verbonden aan het IMVO-convenant voor de verzekeringssector dat zich inzet voor thema’s op het gebied van zowel milieu en sociale omstandigheden als ondernemingsbestuur. Daarnaast heeft de Nederlandse financiële sector deze zomer een commitment ondertekend waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Uiterlijk in 2022 hebben zij actieplannen klaar die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

Wereldwijde duurzame ontwikkeling

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde in 2015 de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling met zeventien doelstellingen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling, de SDG’s. Deze zijn door overheden, internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties omarmd als een inspirerende stip op de horizon met een duidelijk tijdspad. De verantwoordelijkheid van bedrijven in het verbeteren van de situatie van mens en milieu is vastgelegd via een ander spoor: IMVO. Basis voor IMVO vormen de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (UNGP’s) en de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen.


Was dit nuttig?