Consultatiereactie Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond van Verzekeraars staat achter de nieuwe Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. In een consultatiereactie op de daaronder hangende Algemene Maatregel van Bestuur geeft het Verbond aan het streven naar versterking en actualisering van het herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars in grote lijnen te ondersteunen.

De nieuwe Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars kan een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de verzekeringssector en in het bijzonder de bescherming van polishouders, mocht een verzekeraar onverhoopt in financiële problemen raken. Het is essentieel en in lijn met Europese regelgeving dat de nieuwe regelgeving geen extra kapitaaleisen bevat en geen nieuwe afwijkende waarderingssystematiek introduceert.

Met het oog op een efficiënte bedrijfsvoering, blijft het afwikkelplan en de wijze waarop DNB zijn discretionaire bevoegdheid hierbij zal invullen een potentieel aandachtspunt. Terecht merkt de minister op dat hierbij een balans moet worden gezocht tussen het realiseren van afwikkelbaarheid en het voorkomen van onevenredige nadelige gevolgen voor de verzekeraar. Resolutieoverwegingen en het vooraf opstellen van een afwikkelplan mogen geen belemmering vormen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Dat mag naar mening van het Verbond nadrukkelijker in de Nota van Toelichting opgenomen worden.

Daarnaast wijst het Verbond erop dat de voorgestelde financieringsregeling ten laste van de sector wordt gebracht en pleit daarom voor het expliciet vermelden dat terughoudendheid zal worden betracht in de vaststelling van de voorlopige uitkeringen.

Lees hier de consultatiereactie Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars.


Was dit artikel nuttig?