Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
11-09-2020

Het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie van de handleiding (juli 2020) betreft een aantal kleine tekstuele aanpassingen en verbeterpunten.

In 2014 hebben het Verbond en OVAL de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen opgesteld om verzekeraars en arbodiensten inzicht te bieden in het wettelijk kader met betrekking tot de toegestane informatiestromen tussen betrokken partijen bij de claimbeoordeling, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers. De handleiding geeft een praktische invulling van de (U)AVG en de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. De handleiding omvat ook de al eerder opgestelde Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen, uitgebreid met richtlijnen voor de omgang met persoonsgegevens in het kader van de WGA-ERD verzekering.

De actualisatie van de handleiding gaat om administratieve aanpassingen op basis van:
• De verduidelijking van de basisprincipes uit de (U)AVG, zoals het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel en het recht op vernietiging.
• De verwerking van de AMvB uit 2018 waarin een wettelijke basis is gelegd voor het verwerken van (persoons)gegevens van werknemers in de verzekeringsovereenkomst.
• De reikwijdte van de Casemanager in de Wet Verbetering Poortwachters.
• Actualisatie en toevoeging van relevante wetteksten

De nieuwste versie van de handleiding (juli 2020) is hier te downloaden.

Bron: Verbond van Verzekeraars en OVAL


Was dit artikel nuttig?