Verbond in overleg over overgangsjaar WGA

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De aanpassing in de financiering van de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) per 1 januari 2017 dreigt in het overgangsjaar te zorgen voor een verstoring van het hybride stelsel. Over de onbedoelde verstoring als gevolg van deze aanpassingen is het Verbond van Verzekeraars in overleg getreden met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze voor alle partijen ongewenste ontwikkeling te voorkomen.

Minister Asscher heeft in juli dit jaar maatregelen aangekondigd waarmee het evenwicht op de WGA-markt grotendeels wordt hersteld. Het Verbond van Verzekeraars juicht dit toe. Als gevolg van deze maatregelen worden knelpunten tussen het UWV en private verzekeraars in de WGA-markt per 2017 aangepakt. Echter: als gevolg van deze maatregelen ontstaat er voor grote werkgevers die eigen risicodrager zijn de mogelijkheid om in 2016 een eenmalig financieel voordeel te behalen. In de overgangsperiode zouden zij tegen een minimumpremie kunnen terugkeren naar het UWV met achterlating van ziek en arbeidsongeschikt personeel bij verzekeraars. Per 1 januari 2017 zouden deze werkgevers vervolgens weer terug kunnen keren naar de private sector met achterlating van de schadelast bij de publieke sector.
 
Zo’n ‘jojo-beweging’ is volgens het Verbond ongewenst omdat het de inzet op preventie en re-integratie ernstig ondermijnt en de stabiliteit van het stelsel aantast. Ook minister Asscher heeft al eerder aangegeven dat hij zo’n ontwikkeling niet wenselijk vindt en zo nodig maatregelen zal nemen ter verbetering van het speelveld zodat de focus meer op re-integratie van zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers gericht wordt. “Een ontwikkeling die in niemands belang is moeten we zien te voorkomen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Het overleg over mogelijke reparatiewetgeving noemt hij “constructief en hoopgevend”.


Was dit artikel nuttig?