Skip to Content

Pensioenuitvoerders: vaker mogelijkheid bieden tot samenvoegen kleine pensioenen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De mogelijkheid om kleine pensioenen samen te voegen tot een groter pensioen zou vaker moeten worden aangeboden. Op die manier kan de versnippering van kleine pensioenen verder worden teruggedrongen. Dat stellen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars voor in reactie op een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Op verzoek van de Pensioenfederatie en het Verbond onderzocht SEO in hoeverre de automatische overdracht van pensioenen onder de 500 euro kan worden uitgevoerd. De inventarisatie wijst uit dat ongeveer de helft van alle kleine pensioenen van vóór 2018 kan worden overgedragen.

Zelfstandigen

Belangrijkste oorzaak is dat lang niet iedereen met een klein pensioen, elders pensioen opbouwt. Het gaat om mensen die als zelfstandige werken en geen pensioen opbouwen, mensen die naar het buitenland verhuisd zijn en om mensen die om andere redenen geen pensioen opbouwen, bijvoorbeeld omdat zij net tussen twee banen zitten. Het onderzoek is uitgevoerd op de kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 2018.

Bereik vergroten

Volgens huidige wetgeving mag slechts één keer worden geprobeerd een klein pensioen dat is opgebouwd voor 2018 over te dragen. Pensioenfederatie en Verbond bepleiten dat dit vaker mag worden aangeboden om het bereik van de regeling te vergroten. Want iemand die nu geen pensioen opbouwt, doet dat wellicht een half jaar later wel.

Systeemaanpassing

Dit vergt een aanpassing in de wet. Voor de andere optie, zoals het mogen afkopen van klein pensioen bij verhuizing naar het buitenland is ook een wetsaanpassing nodig. Het overdragen naar het grootste eerder opgebouwd pensioen (‘slapersaanspraak’) vraagt bovendien om systeemaanpassingen.

Evalueren wet

De Pensioenfederatie en het Verbond willen de uitkomsten van het onderzoek graag nader bespreken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie zal de Wet waardeoverdracht klein pensioen later evalueren.


Was dit nuttig?