Nieuwe wet leidt tot minder versnipperde pensioenen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-04-2018

De Wet waardeoverdracht klein pensioen die onlangs in werking is getreden, leidt tot minder versnippering en een beter overzicht voor deelnemers en vereenvoudiging van de uitvoering.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet, die onder meer regelt dat kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 automatisch mogen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Voor werknemers die vaak van baan veranderen betekent dit dat hun kleine pensioentjes kunnen worden samengevoegd tot één groot pensioen, wat ook leidt tot lagere uitvoeringskosten.

Het Verbond en de Pensioenfederatie zijn verheugd dat de eerste fase van de wet nu van kracht is geworden. Het gaat hierbij om de onderdelen over collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing aan de fiscale pensioenrichtleeftijd, internationale waardeoverdracht en pensioenverevening bij scheiding. Beide koepelorganisaties hebben vandaag alle pensioenuitvoerders in detail geïnformeerd over de manier waarop zij aan de automatische waardeoverdracht uitvoering kunnen geven en welke processtappen daarvoor nodig zijn.

Doordat de bepalingen in de wet om te komen tot automatische waardeoverdracht op 1 januari 2019 van kracht worden, krijgt de pensioensector de tijd om zich hierop voor te bereiden. Ook bepalingen in de wet omtrent het laten vervallen van heel kleine pensioenen, minder dan 2 euro bruto per jaar, worden pas op 1 januari 2019 van kracht. Het laten vervallen van deze heel kleine aanspraken leidt tot een beperking van de administratieve lasten voor alle pensioendeelnemers. Minister Koolmees wil deelnemers met pensioenen onder de 2 euro-grens in 2018 nog de kans bieden een verzoek te doen tot afkoop of waardeoverdracht. De pensioensector en SZW werken samen aan een plan om deze laatste kans onder de aandacht te brengen bij deelnemers.


Was dit artikel nuttig?