Skip to Content

Lidwien Suur: “We moeten onszelf opnieuw uitvinden”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

“Is het crisis troef? Het lijkt er door de klimaatcrisis, geopolitieke spanningen en coronapandemie wel op.” Lidwien Suur zoomt als dagvoorzitter van de Schademiddag 2022 met verzekeraars en ketenpartners in op deze crises en de rol van de schadebranche. “Werken aan een duurzame, veilige en eerlijke samenleving moeten we echt samen doen.”

Suur is naast Lid van de Raad van Bestuur van Achmea ook voorzitter van het Sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars. Met haar kennis en kunde is zij de ideale dagvoorzitter voor deze 8e editie van de Schademiddag in congrescentrum Spant! waar ketenpartners en stakeholders als schadeverzekeraars, adviseurs, volmachten, makelaars, de AFM en DNB samen komen.

Klimaat

“Laten we beginnen met het klimaat. Waar we het jaren geleden hadden over ‘een beter milieu’, kunnen we inmiddels spreken over een crisis. Ook voor de schadebranche geldt dat het nu één van de grootste items is die ons bezighoudt.” Suur opent het event met belangrijke actualiteiten en blikt allereerst terug op de gevolgen van meer extreem weer. Neem de grote wateroverlast in Limburg en de valwind in Leersum, nu bijna een jaar geleden. Maar denk ook aan de drielingstorm in februari, bosbranden door droogte en schade aan funderingen en gewassen door verzilting. Door het extremere weer zien schadeverzekeraars in de laatste 15 jaar een stijgend schadebeeld. Zo keerden zij jaarlijks gemiddeld zo’n 250 miljoen euro uit aan weer gerelateerde schade. Uitschieters daarbij zijn de hagelstorm in 2016 met 500 miljoen euro schade en de watersnood in Limburg met zo’n 25.000 schademeldingen. “Als we geen maatregelen nemen, zullen die aantallen stijgen. En bovendien levert het nog meer discussies op over verzekerbaarheid.”

Lidwien Suur

Geopolitiek

Een vraagstuk van een heel andere orde die Suur aanhaalt is de geopolitieke crisis. “Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar een oorlog in Europa stond tot begin dit jaar niet in de risicomatrix van Achmea. Nu houden we ons er dagelijks mee bezig. De oorlog heeft impact op de financiële markten en heeft geleid tot inflatie en een energiecrisis. En ook onze sector ervaart de gevolgen door het aanpassen van sanctielijsten, vragen over de opvang van vluchtelingen en het verzekeren van Oekraïense auto’s. En denk ook aan onze zakelijke klanten. Ik kom nog wel eens bij agrariërs in de kassen en zie nu hoe zij worstelen met hoge energieprijzen.”

Coronacrisis

Ook de coronacrisis laat ze niet onbenoemd. Zeker niet nu het aantal besmettingen weer oploopt. “Corona heeft in eerste instantie natuurlijk een ongekende impact op de volksgezondheid en de zorg. Maar herinner je je de coronarellen met plunderingen van winkels nog? En de gestrande reizigers in het buitenland? Door de Bijzondere Bijstand Buitenland-regeling in samenwerking met verzekeraars, alarmcentrales en de overheid is het terughalen van die reizigers goed gelukt.” Maar ook nu zijn de gevolgen van corona nog merkbaar, want doordat we weer massaal op reis gaan kampt Schiphol met logistieke problemen. “Dat houdt ook onze reisverzekeraars bezig.”

Crisis troef?

Is het crisis troef? “Ja, maar toch is het geen mineur verhaal. Het is een verhaal over het feit dat wij onszelf opnieuw moeten uitvinden. We moeten aan bak met innovatie, flexibiliteit en allerlei zaken die we niet verwacht hadden en wel op ons afkomen. Al deze ontwikkelingen vragen veel aandacht van de hele maatschappij. En dus ook van verzekeraars. Het is dan ook niet voor niets het thema van het huidige Middellange Termijnplan (MLT) 2022-2024 Samen sterker van het Verbond.”

Jaarcijfers sector Schade
Het Verbond publiceert op 29 juni het financieel jaarverslag 2021, maar Suur gaf tijdens de Schademiddag al een inkijkje. Het premievolume van de sector Schade groeit met 4% naar 14,9 miljard euro in 2021 (14,4 miljard in 2020). De reden van deze toename is om zware en langlopende risico’s van dekking te kunnen blijven voorzien, maar ook een toename van het aantal huishoudens en de inflatie. Daarnaast is de solvabiliteit ruimschoots boven de norm. De solvabiliteitsratio is bij Schade toegenomen van 174 in 2020 naar 180 in 2021. De ratio moet boven de 100 procent liggen en een hoger percentage geeft in het algemeen meer zekerheid over dat een verzekeraar aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Verzekerbaarheid klimaatschade

Het MLT 2022-2024 bevat 5 thema’s waarvan Suur een paar concrete projecten uitlicht. “In het licht van de klimaatcrisis werken we aan het breder verzekerbaar maken van catastrofes. Concreet is dat de evaluatie van de Wet tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts) die de overheid na de watersnood in Limburg activeerde. In het verlengde daarvan stellen we onszelf en de overheid de vraag: hoe kunnen verzekeringen en de Wts beter op elkaar aansluiten?” Daarnaast hebben verzekeraars al veel meters gemaakt om secundaire waterkeringen te verzekeren. Op dit moment wordt er ook hard gewerkt om dekking te bieden voor de primaire waterkeringen als de grote rivieren en de zee. Dat kunnen we niet alleen, maar moeten we samen doen met herverzekeraars, de overheid en andere stakeholders. De gesprekken zijn inmiddels in volle gang.”

Eerlijke, transparante verzekeringen

Verder werken verzekeraars aan eerlijke, transparante producten en diensten. Een voorbeeld daarvan is de optimalisatie van het schadevrije jaren-systeem voor motorrijtuigenverzekeringen waarmee klanten onder andere beter inzicht krijgen in de opbouw daarvan. Daarnaast is per 1 juli 2021 de Directe Schadeafhandeling (DSA) voor particuliere motorrijtuigenverzekeringen geïntroduceerd. Dat betekent dat de verzekerde bij schade terecht kan bij zijn eigen verzekeraar in plaats van de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. De eerste ervaringen zijn positief, want uit de monitoring blijkt dat de DSA leidt tot een kortere doorlooptijd van de schadeafwikkeling. Ook de afwikkeling van letselschadezaken staat op onze agenda. Zo is er dit jaar een brede denktank gelanceerd waarin verzekeraars, advocaten, belangenbehartigers en de rechterlijke macht zijn vertegenwoordigd. Eén van de speerpunten van deze denktank is een smartengeldcalculator om tot een eenduidige schadevergoeding te komen. Dat geeft niet alleen slachtoffers, maar ook de rechterlijke macht meer duidelijkheid.

Tot slot stipt Suur nog een heel nieuw risico aan; waterstof. “We kennen het nu in kleine vorm als alternatieve brandstof voor auto’s en eventueel alternatief voor gasaansluiting voor huizen. Het Verbond brengt hier zeer binnenkort een preventiebrochure over uit, want ja wij zouden de schadebranche niet zijn als we ons niet afvragen wat die risico’s dan precies zijn.”

Om in te kunnen spelen op al deze uitdagingen hebben we elkaar nodig. De Schademiddag is dan ook hét moment om onze kennis en ervaring over de projecten van vandaag en ideeën voor morgen te delen.


Was dit nuttig?