Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Gelijke beloning mannen en vrouwen

De risico’s op beloningsonderscheid in de verzekeringssector

Onlangs presenteerde het College voor de Rechten van de Mens het rapport ‘Gelijke beloning verzekerd?’, een grootschalig onderzoek naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij vier Nederlandse verzekeraars.Natuurlijk vinden ook verzekeraars dat er geen beloningsonderscheid zou moeten bestaan tussen mannen en vrouwen. Maar lukt dat altijd? Hoewel de verzekeringssector het in vergelijking met andere sectoren helemaal niet slecht doet, is er ook in onze branche ruimte voor verbetering. 

Op de Internationale Vrouwendag gaan de bij het onderzoek betrokken onderzoekers tijdens de bijeenkomst ‘Gelijke beloning mannen en vrouwen’ in op de uitkomsten van het onderzoek, de valkuilen en de mogelijkheden om een eventuele beloningskloof te dichten.
Gelijke beloning maakt onderdeel uit van diversiteitsbeleid, een thema dat ook in de Sociale Agenda wordt benoemd. 

Het onderzoek
Van werknemers in vijf geselecteerde functiegroepen, waarin ongeveer de helft van de werknemers bij deze verzekeraars is ingeschaald, werd een vergelijking gemaakt tussen de beloning van mannen en vrouwen. Uit de vergelijkingen kon worden vastgesteld dat een onjuiste inschaling bijna altijd in het nadeel van de vrouw uitpakt. Ondanks het feit dat in de regel sprake is van een transparant beloningsbeleid, blijkt dit in de praktijk niet altijd volgens objectieve maatstaven verloopt. Dit geldt voor zowel voor het vaststellen van het aanvangssalaris als voor de salarisgroei.
Uit het onderzoek komen valkuilen naar voren bij de uitvoering van het beloningsbeleid, die een discriminerend effect kunnen hebben. Ook uit eerdere loononderzoeken van het College, bij de hogescholen (2016) en de algemene ziekenhuizen (2011), kwamen valkuilen bij het beloningsbeleid naar voren. 

De bijeenkomst
In de bijeenkomst geven medewerkers van het College, die betrokken waren bij de totstandkoming van deze drie onderzoeken, een toelichting op de resultaten van het onderzoek in de verzekeringssector. Ook geven zij uitleg over beloningsonderscheid en wat de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen daarover bepaalt. Verder wordt ingegaan op de valkuilen bij de uitvoering van het beloningsbeleid en hoe dit kan leiden tot onderscheid op grond van geslacht bij de beloning.
Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan over de aanbevelingen uit het onderzoek, mogelijke problemen bij de uitvoering daarvan en mogelijkheden om de bestaande kloof te dichten. 

Deelname aan de bijeenkomst stelt onze leden tevens in staat om kennis te maken met medewerkers van het College voor de Rechten van de Mens. Het College behandelt jaarlijks vele klachten over discriminatie, ook op het terrein van beloning, en heeft daarom veel kennis van zaken over dit thema, waarmee de deelnemers hun voordeel kunnen doen. 

N.B. het betreft hier de bijeenkomst die eerder gepland was voor 18 januari jl, die i.v.m weersomstandigheden werd geannuleerd. 

Mogelijk ook interessant voor u:
De Sociale Agenda, het MLT Verzekeringssector 2014 – 2018;
Website Arbeidsvoorwaarden, actualiteiten en nieuws over arbeidsvoorwaarden, cao, arbo
    en meer;
Verzeker je inzet, de website van Verbond en vakorganisaties over inzetbaarheidsbeleid.

Bestemd voor
HR- en P&O-medewerkers en medewerkers van die betrokken zijn bij personeel en werken met privacygevoelige informatie.
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:
- Uitkomsten onderzoek beloningsverschillen verzekeringsbranche
- Het College voor de rechten van de Mens en zijn werkzaamheden
- Mogelijkheden om ongelijke behandeling bij beloning te voorkomen
- Mogelijkheden om ongelijke behandeling bij beloning op te heffen 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Kosten
Deze bijeenkomst wordt door het College voor de Rechten van de Mens aangeboden aan de leden van het Verbond. Aan deelname zijn dan ook geen kosten verbonden. 

Programma
09.30 uur      Inloop met koffie, thee en wat lekkers
10.00 uur      Aanvang
                       - Inleiding
                       - Toelichting op rapport
10.30 uur      Pauze
10.45 uur      Vervolg bijeenkomst
                       - Verdere toelichting op rapport
                       - Vragen en discussie
12.45 uur      Einde bijeenkomst en lunch

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jessica Boonekamp (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden).   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.