Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Convenant Collectieve afkoop regresrecht Wlz

Het Wlz-convenant is de opvolger van het AWBZ-convenant dat toezag op de afkoop van het regresrecht uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Gezien de transitie van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is een nieuw convenant opgesteld.
 
De Wlz voorziet in de bevoegdheid om de kosten van een uitkering of verstrekking te verhalen op degene door wiens onrechtmatig handelen de verzekerde genoodzaakt werd Wlz-zorg in te roepen. In het Wlz-convenant is de collectieve afkoop van het Wlz-regresrecht geregeld via een door verzekeraars te betalen afkoopsom voor de te verwachten schadelast. Het convenant is gesloten door het Verbond namens de aansprakelijkheidsverzekeraars die lid zijn van het Verbond en ingetekend hebben. Het Zorginstituut Nederland heeft getekend namens de zorguitvoerders.

Bekijk het document (geldig van 2020 t/m 2023)

Laatste versie: 1 januari 2020

Bijlages deelnemerslijst
;