Skip to Content

Vakbekwaamheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Klanten die kiezen voor advies over financiële producten, moeten kunnen vertrouwen op deskundig advies. Kern van de Wft-vakbekwaamheidseisen is dat deskundige advisering aan de klant centraal staat. Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft dat streven.

Actueel

Achtergronden

Klant mag rekenen op deskundig advies
De afgelopen jaren hebben verzekeraars grote inspanningen geleverd om verzekeringen voor de klant eenvoudiger te maken. Ook hebben zij de informatieverstrekking over verzekeringsproducten verbeterd, onder andere door de introductie van verzekeringskaarten waarop staat wat een consument van een product mag verwachten. Toch kunnen verzekeringen door klanten nog steeds als ingewikkeld worden ervaren.

Het is daarom van groot belang dat klanten van verzekeraars kunnen vertrouwen op de deskundigheid van medewerkers.  Die moeten in heldere bewoordingen klantvragen kunnen beantwoorden, verzekeringsproducten kunnen toelichten en adviseren. Dat vereist dat medewerkers hun (vak)kennis continu op peil houden.  

Het Verbond meent dat borging van kennis, kunde en vaardigheden essentieel is voor een gezonde bedrijfsvoering van verzekeraars. Bovenal is het in het belang van de klant die rekent op een goed financieel advies. Aantoonbare deskundigheid is daarmee een belangrijke factor voor het verdere herstel van vertrouwen in de sector.

De huidige vakbekwaamheidseisen
Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financieel adviseurs. Deze eisen komen voort uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zijn vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo 3).

 • Alle adviseurs moeten over een diploma beschikken voor het onderwerp waarover zij adviseren.
 • Ook medewerkers met inhoudelijk klantcontact die niet adviseren moeten aantoonbaar deskundig zijn. Dat kan door middel van een diploma of doordat de verzekeraar dit heeft geborgd in de eigen bedrijfsvoering.
 • Er zijn negen beroepskwalificaties, elk bestaand uit meerdere modules, waarvoor adviseurs of medewerkers met klantcontact diploma’s kunnen behalen.
 • Adviseurs die al in de sector werken, hebben tot 1 januari 2017 de mogelijkheid gehad om door middel van een inhaalexamen oude diploma’s om te ruilen voor de nieuwe diploma’s.
 • Diplomahouders hebben de plicht ‘permanent actueel’ te zijn. Voor het behouden van de beroepskwalificatie moet elke drie jaar met succes een PE-examen worden afgelegd.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Het college:

 • adviseert en ondersteunt de minister van Financiën op het gebied van vakbekwaamheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft);  
 • vertaalt de wettelijke vakbekwaamheidseisen in concrete toetstermen;
 • adviseert over de gelijkstelling van diploma’s aan de Wft-diploma’s;
 • is verantwoordelijk voor de erkenning van exameninstituten en het toezicht op de kwaliteit van de examens.  

Initiatieven van het Verbond
Het Verbond heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid om de leden te ondersteunen bij het verwerven en onderhouden van de vereiste kennis, vaardigheden en professioneel gedrag van medewerkers.  

 • Permanent actueel met het Verbond. Het bijhouden van vakkennis is voor alle medewerkers van verzekeraars belangrijk en voor velen zelfs verplicht. Het Verbond organiseert bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen, zodat leden hun kennis van actuele thema’s op peil kunnen houden. Deelnemers krijgen een PA-certificaat, waarmee ze aantonen dat ze op de hoogte zijn van relevante actuele ontwikkelingen. Meer informatie hierover op de pagina's van onze Insurance Academy.

 • PE-programma’s voor sleutelfunctionarissen. In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit heeft het Verbond PE-programma’s ontwikkeld voor zowel sleutelfunctionarissen als Raden van Bestuur/Commissarissen van verzekeraars.

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023