Associate Partnership

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

English? Scroll down please

Brancheverbreding, technologische ontwikkelingen en veranderend klantgedrag... dit soort veranderingen vraagt om een verzekeringsketen waarin we op een andere manier samenwerken en kennisdelen. 

Het Verbond faciliteert een open platform: leden, associate partners en stakeholders binnen en buiten de verzekeringssector ontmoeten elkaar. Door onderlinge samenwerking en kennisdeling creëren we meerwaarde voor klanten. Dit kan op allerlei thema's: klimaat, pensioenen, woningmarkt, arbeidsongeschiktheid, mobiliteit, veiligheid. 

Iedere organisatie die samen met ons dit doel wil bereiken, nodigen wij uit om met ons in gesprek te gaan. Bent u geen verzekeraar maar wel actief in de waardeketen van verzekeraars? Kun je bijdragen aan het klantbelang? Dan staat het associate partnership voor jullie organisatie open

Wat bieden wij u? 

In de samenwerking tussen het Verbond en de associate partner gaat het om het creëren van meerwaarde voor in elk geval de verzekeringnemer, de associate partner en verzekeraars/het Verbond. Hiertoe krijgen associate partners toegang tot ons netwerk en maakt u deel uit van het ecosysteem waarbij bijna alle verzekeraars zijn aangesloten. Wij wisselen onderling kennis en ervaringen uit op gemeenschappelijke thema’s en verbeteren zo onze wederzijdse inzichten.  

Het Verbond organiseert bijeenkomsten waarin het Verbond en de associate partner elkaar kunnen versterken of gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Als associate partner kunt u hier gratis aan deelnemen. Deelname aan vergaderingen van een werkgroep of platform is op uitnodiging. Ook kunt u aanvullend gebruik maken van services / informatieve dienstverlening van het Verbond.  

Hoe wordt uw organisatie associate partner? 

Als een verzekeraar het lidmaatschap aanvraagt, gelden enkele voorwaarden. Voor associate partners geldt dit in mindere mate; het Verbond houdt slechts een aantal criteria aan om kwaliteit en imago/reputatie enigszins te waarborgen. 

Bij een aanvraag beoordelen wij u dan ook op de volgende criteria:  

  • De aankomend associate partner is geen verzekeraar.    
  • De aankomend associate partner is voor een substantieel deel werkzaam in de verzekeraarssector en onderdeel van de verzekeringsketen. 
  • De aankomend associate partner heeft een onomstreden imago/reputatie 
  • De aankomend associate partner levert een bijdrage of meerwaarde aan het Verbond / de leden van het Verbond.  

Het bestuur van het Verbond beoordeelt de aanvraag. De criteria zijn overigens niet sluitend; bij twijfel kan het bestuur alsnog besluiten een aanvraag te weigeren.

Meer informatie, aanvraag en kosten  

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Na een oriënterend gesprek met positieve uitkomst zullen wij een voordracht doen bij het bestuur.  

Hypotheekverstrekkende regiepartijen

Per half september 2021 zijn drie hypotheekverstrekkende regiepartijen het associate partnership met ons aangegaan. Deze organisaties lijken qua propositie, ambitie en distributiemodel veel op hypotheekverstrekkende verzekeraars. Met hun wisselen wij kennis en ervaringen uit op gemeenschappelijke thema’s om onze inzichten te verbeteren en te werken aan efficiënte oplossingen voor de klant, de associate partner en verzekeraars.

Logo Merius Meer over bijBouwe Hypotheken


Meer over Tulp hypotheken

 

 

InsurTech

Per 1 januari 2022 zijn enkele InsurTech het associate partnership met ons aangegaan. Zij leveren heel specifieke software voor verzekeraars, bijvoorbeeld op het gebied van fraudedetectie en embedded insurance. Klik op de logo's om meer over hun services te ontdekken.

 

Herverzekering

Per 1 januari 2022 zijn ook enkele herverzekeraars en een herverzekeringsmakelaar associate partner geworden. 

       

Associate partnership - English text

Broadening the sector, technological developments and changing customer behaviour... these kinds of changes require an insurance chain in which we work together and share knowledge in a different way. 

The Dutch Association of Insurers (Verbond van Verzekeraars) facilitates an open platform: members, associate partners and stakeholders within and outside the insurance sector meet each other. We create added value for customers through mutual cooperation and knowledge sharing. This can be done on all kinds of themes: climate, pensions, housing market, disability, mobility, safety. 

We invite every organization that wants to achieve this goal with us to get in contact. Are you no insurer, but active in the value chain of insurers? Can you contribute when it comes to improving customer interest? Then the associate partnership might be open to your organization. 

This is what we offer 

The collaboration between the Association and the associate partner is about creating added value for at least the policyholder, the associate partner and insurers / the Association. That is why associate partners gain access to our network and become part of the ecosystem to which almost all insurers are affiliated. We exchange knowledge and experiences on common themes and thus improve our mutual insights. 

The Dutch Association of Insurers organizes meetings in which the Association and the associate partner can reinforce each other or make use of each other's expertise. As an associate partner you may participate in this for free. Participation in workgroup or platform meetings is by invitation only. You can also make additional use of services / information services of the Association (most of these are in Dutch). 

How to become an associate partner 

When an insurer applies for membership, a number of conditions apply. This applies to a lesser extent for associate partners; the Association only applies a number of criteria in order to have some guarantee of quality and in terms of image / reputation. 

At your application we assess you on the following criteria: 

  • The prospective associate partner is not an insurer.
  • The prospective associate partner works for a substantial part in the insurance sector and is part of the insurance chain.
  • The prospective associate partner has an undisputed image / reputation.
  • The prospective associate partner provides a contribution / added value to the Association / members of the Association.

The board of the Association will assess your application. The criteria are not conclusive. In case of doubt, the board can still decide to refuse an application. 

More information, application and costs 

Interested? Feel free to contact me: Annemieke van Kaam (070-333 85 00). I am happy to inform you about the possibilities and costs. After an exploratory meeting with a positive outcome, we will make a nomination to the board. 

Interesse in het associate partnership?

Neem dan contact op met Annemieke van Kaam, T 070-333 85 00

Bent u een verzekeraar?

Overweeg dan het lidmaatschap van het Verbond als u nog geen lid bent.