Skip to Content

Watersnood Limburg

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Klimaat


Bezoek deze themapagina voor meer informatie over klimaat en verzekeren.

Extreme regen en overstromingen leidden in Limburg tot watersnood. Hierdoor is veel schade ontstaan aan publieke en private eigendommen. Zo zien we veel particuliere en zakelijke schade aan woningen, bedrijfspanden en auto's. Omdat wij veel vragen krijgen van media en andere partijen over de watersnood in relatie tot verzekeren, delen wij op deze webpagina relevante informatie en tips.

Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars in juli 2022 blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades hebben afgehandeld.

Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo'n 210 miljoen euro. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen.

Naast particuliere schade is er ook zakelijke schade, bijvoorbeeld aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Proces schadeafwikkeling

Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades hebben afgehandeld. Grote, complexe waterschades, de invloed van COVID-19 en schaarste aan materialen en mankracht in de bouwbranche, maar ook  wachttijden voor het ontvangen van diverse noodzakelijke stukken, zoals rapporten van experts, schaderamingen, offertes, (herbouw)nota’s en rekeningen zorgen voor een langer afhandelproces. Voor een aantal van deze schades kunnen verzekeraars de boeken dus nog niet volledig sluiten. In enkele gevallen is er een (juridisch) geschil of loopt er een fraudeonderzoek.

Schade Limburg 211 miljoen euro

De totale verzekerde schade door het noodweer vorig jaar in Limburg en Noord-Brabant bedroeg 211 miljoen euro, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg zo blijkt uit het financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

In totaal hebben verzekeraars in 2021 circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli, waarvan het grootste deel (10.000 claims) in Zuid-Limburg. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen. Naast materiele schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Complexiteit waterschades

Verzekeraars zetten alles op alles om ook de resterende verzekerde schades snel af te handelen, maar lopen aan tegen complexe waterschades waarvan de droogtijd maanden in beslag neemt. Gedupeerden willen begrijpelijkerwijs graag zo snel mogelijk weer terug naar huis of een doorstart maken met hun bedrijf. Dat kost in sommige gevallen veel tijd.

Hoe kwam de schadeafwikkeling op gang?

In Limburg was het vanaf 15 juli een komen en gaan van hulpdiensten. De gemeente, de brandweer, defensie en omwonenden schoten te hulp. Ook verzekeraars kwamen in actie door de inzet van Salvagecoördinatoren, schadebehandelaars, schade-experts en reinigingsspecialisten. Hoe kwam de schadeafwikkeling op gang en hoe werken deze professionals samen om klanten in nood bij te staan? Het Verbond ging hierover in gesprek met Stichting Salvage, a.s.r. en Polygon Nederland.

Lees het hele artikel 'Wateroverlast Limburg: zo kwam de schadeafwikkeling op gang'

Omvang schade

In totaal hebben verzekeraars circa 10.000 schademeldingen van uit Limburg en Brabant ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli. Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo'n 210 miljoen euro. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen.

Naast particuliere schade is er ook zakelijke schade, bijvoorbeeld aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Soort schade

Verzekeraars zien voornamelijk veel schade aan woningen (inboedel- en opstalverzekering) door extreme regenval. De grootste schades zien verzekeraars aan woningen en bedrijfsgebouwen door overstromingen en auto's die total loss zijn door de wateroverlast.

Extreem weer: wat is verzekerd?

Infographics verzekerbaarheid klimaatrisico's

Het Verbond heeft eerder in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat infographics gemaakt die een algemeen beeld geven van hoe weersschades zijn verzekerd, waaronder regen en overstroming.

Overzichten verzekerbaarheid

Ook zijn naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg drie overzichten gemaakt. In deze overzichten is de verzekerbaarheid te zien van neerslag, overstroming en grondwater in de particuliere, mkb- en grootzakelijke verzekeringsmarkt. Daarnaast is inzichtelijk welk percentage particulieren en bedrijven verzekerd is. Let op: dit betreft dekkingen van de wateroverlast medio juli 2021. Voor toekomstige situaties zijn inmiddels veel woonhuis- en gebouwenverzekeringen uitgebreid met dekking voor lokale overstroming.

Bekijk de overzichten

Toelichting schade aan huizen en gebouwen

Specifiek voor Limburg heeft het Verbond een inventarisatie gemaakt van verzekerbare schade in relatie tot watersnood:

Schade door directe neerslag
Vrijwel alle verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen, zoals de elektriciteit, valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

Overlopende Limburgse beken
Voor schade door overlopende riviertjes als de Geul en de Gulp, zijn vrijwel alle particulieren standaard verzekerd. Veel verzekeraars volgen een ruime uitleg van de neerslagclausule. Andere verzekeraars dekken sinds kort meer vormen van lokale overstromingen. Kijk altijd naar je polisvoorwaarden om te zien wat precies is gedekt en of je een eigen risico hebt.

Bij zakelijke schade ligt het anders. Verzekeren voor ondernemers is maatwerk waarbij meestal een financieel adviseur betrokken is. Met name op beurspolissen zijn veel (internationale) partijen betrokken onder begeleiding van een verzekeringsmakelaar. Daarom verschilt de dekking per verzekeringscontract en situatie van de ondernemer. We adviseren ondernemers dan ook om contact op te nemen met de eigen adviseur/verzekeringsmakelaar.

Lekkende dijk bij Julianakanaal
De ondergelopen wijk naast het Julianakanaal wordt gezien als lokale overstroming. De dekking hiervan kan per verzekeraar verschillen. Het Verbond heeft in 2018 een adviesrapport Overstromingen uitgebracht. Daarin adviseert het Verbond verzekeraars om in de opstal- en inboedelpolis ook dekking te bieden voor lokale overstromingen. Het verschilt per verzekeraar of - en hoe - ze dit advies hebben vertaald naar de eigen voorwaarden.

Grote rivieren en de zee
De situatie is anders bij overstromingen van de Maas, de zee en andere grote rivieren. Gelukkig hebben we in ons land zeer goede dijken, die zich in Limburg bewezen hebben. Maar áls het mis gaat, kan de schade zo groot zijn dat verzekeraars het risico niet kunnen dragen. Bovendien is er onvoldoende vraag naar een verzekering voor grotere rivieren en de zee. Dit komt door een laag risicobewustzijn van mensen, en omdat niet iedereen hetzelfde risico loopt. Maar ook door het bestaan van de ‘gratis’ overheidscompensatie via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Naar schatting is 99% van de huishoudens en bedrijven hiervoor niet verzekerd. Terwijl verzekeringen juist bijdragen aan een sneller herstel en minder vervolgschade. Deze situatie wil het Verbond al jaren oplossen, daar is echter ook politieke wil voor nodig. Onlangs heeft het Verbond een position paper uitgebracht over mogelijke structurele oplossingsrichtingen, daarover zijn we nu in gesprek met de overheid en andere relevante organisaties.

Toelichting schade aan voertuigen

Schade aan auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn, is gedekt voor neerslag en alle vormen van overstroming. Dit geldt niet voor auto's waarbij alleen de wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verzekerd.

Op de meeste particuliere caravanverzekeringen zijn overstromingen gedekt. Over het algemeen maakt het daarbij niet uit of je caravan overstroomt door kleinere riviertjes (zoals de Geul, Gulp en de Roer) óf grotere rivieren (zoals de Maas). Bekijk bij twijfel de polisvoorwaarden, of neem contact op met jouw adviseur of verzekeraar.

Schade niet verzekerd?

De meeste schade van particulieren en ondernemers is middels de inboedel-, opstal- en autoverzekeringen gedekt. Niet alle schade is verzekerbaar, zoals bijvoorbeeld schade door overstroming van een grote rivier (zoals de Maas) of de zee. 

Daarom heeft het kabinet Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard, waardoor schade die niet-verzekerbaar is, (deels) kan worden uitgekeerd aan gedupeerden. De RVO heeft inmiddels een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schadekosten.

Het Verbond heeft in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid duidelijkheid verkregen wat wel/niet (deels) wordt vergoed aan gedupeerden vanuit de Wts.

Steunmaatregelen: NOW en TVL

Het stilliggen van bedrijven (bedrijfsonderbreking) is alleen gedekt wanneer de ondernemer hier een verzekering voor heeft afgesloten. Limburgse ondernemers die getroffen en onderverzekerd zijn, kunnen een beroep doen op de bestaande coronaregelingen voor ondernemers (zoals NOW en TVL) zei demissionair premier Mark Rutte na kabinetsoverleg. Er wordt bij de toepassing van de regelingen niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies.

Openstelling loket Giro 777

Het Nationaal Rampenfonds heeft eerder het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de hulp in Limburg. Inmiddels is bekend dat het loket Giro 777 vanaf vrijdag 6 augustus open is voor gedupeerden van de wateroverlast. Zij kunnen tot en met 16 augustus een gift van 1.000 euro aanvragen via de website van hun gemeente, zo meldt het Nationaal Rampenfonds.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland heeft een webpagina gepubliceerd met daarop praktische en betrouwbare informatie over de hulp die zij en betrokken overheidsinstanties bieden aan getroffen burgers en bedrijven in Limburg.

Maatregelen na waterschade

Nu het water in Limburg is gezakt, keren mensen terug naar hun huizen en bedrijven. Ook gaan velen aan de slag met water wegpompen en opruimen. Bij opruimen, schoonmaken en drogen na waterschade komt veel kijken. En omdat er ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, brengen we graag een aantal aandachtspunten bij je onder de aandacht:

Bescherming – Loop niet zomaar door het water als de elektriciteit nog niet is uitgeschakeld of het water mogelijk zwaar verontreinigd is. Zorg voor bedekking van de huid.

Droogproces - Het droogproces is een langdurig proces. Geforceerd drogen kan leiden tot meer schade aan de woning dan een geleidelijk en natuurlijk droogproces.

Droogtijd – Verwijder natte tapijten en vloerbedekking, dit bevordert de droogtijd van het pand en de inboedel.

Ventilatie – Zet ramen en deuren open, zodat de ruimte zo veel mogelijk wordt gelucht.

Tegendruk - Houd bij het leegpompen van ruimtes zoals kelders, souterrains en woonkamers rekening met tegendruk van water in naastgelegen ruimtes. Laat het water gelijkmatig dalen om ongelijke druk op muren te voorkomen.

Meterkast - Staat of stond er water in de meterkast? Laat deze dan eerst checken door een elektricien.

Elektra – Water en elektriciteit is een gevaarlijke combinatie. Test elektrische apparatuur dan ook niet of het wel of niet werkt. Laat dit beoordelen door een specialist. Zo voorkom je het risico op kortsluiting en brand.

Voertuigen - Heb je een voertuig die langere tijd in het water heeft gestaan? Start deze dan niet direct.

Lees ook de folder ‘Eerste hulp voor particulieren’ van Stichting Salvage. Hierin vind je informatie over hoe Salvage gedupeerden helpt én wat je zelf kan doen na schade.

Beurspolissen

De meeste particuliere en zakelijke schades in Limburg zijn gedekt. Op dit moment zien we echter een klein aantal bedrijven en instellingen met een zogeheten 'beurspolis' waarop schade door overstromingen van kleine rivieren en beken niet is meeverzekerd. We leggen je op deze pagina uit hoe dat zit.

In de media

NOS - 5 augustus 2021
Al bijna 13.000 waterschademeldingen, verzekeraars verwachten geen problemen
Lees het hele artikel

BNR - 5 augustus 2021
Al bijna 13.000 schadeclaims voor waterschade Limburg.
Lees het hele artikel en luister het audiofragment

Nu.nl - 5 augustus 2021
Bijna 13.000 schademeldingen bij verzekeraars door overstromingen Limburg
Lees het hele artikel

AD Snel Nieuws - 21 juli 2021
400 miljoen euro waterschade in Valkenburg.
Na de persconferentie over de situatie in Valkenburg aan de Geul gaf Geeke Feiter (directeur Schade bij het Verbond) het AD een korte toelichting en uitleg over de rol van verzekeraars bij het opruimen, drogen en schadeherstel.


Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Uitzending Op1 - 21 juli 2021
Corriene en Paul Reesink, getroffen B&B-eigenaren, en Geeke Feiter van het Verbond in gesprek over de miljoenenschade in Limburg.


Klik op de afbeelding om de aflevering te bekijken.

EenVandaag - 19 juli 2021
Waterschade in Limburg: Wat wordt vergoed? 
Geeke Feiter licht in deze uitzending toe wat het verschil is tussen de dekking bij een overstroming van kleine én grote rivieren zoals de Geul en de Maas.


Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Laatst gewijzigd op: 11-1-2023