Verlengde schadeconvenanten per 2020: graag intekenen!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-11-2019

Ten aanzien van vijf schadeconvenanten is overeengekomen dat deze worden verlengd. Wij benadrukken het belang van deelname voor u als verzekeraar: hoe meer verzekeraars intekenen, des te efficiënter is de afhandeling van regres. Maar het leidt óók – voor zover van toepassing – tot verdere normering met externe regresnemers. Ondanks het belang is deelname aan de convenanten vrijwillig.

Uw deelname verloopt via intekening. Wij verzoeken u uiterlijk 13 december 2019 de intekenformulieren te mailen aan Elisabeth Blok (e.blok@verzekeraars.nl).

Het gaat om de volgende convenanten:

  1. Wlz - Wet langdurige zorg (intekenformulier)
  2. Loonregres BSA (intekenformulier)
  3. Regres Zorg- en Aansprakelijkheidsverzekeraars (intekenformulier)
  4. Samenloop Reis- en Zorgverzekeraars (intekenformulier)
  5. UWV Verhaalsrecht en UWV Verjaring (geen intekenformulier)

Hieronder lichten wij de inhoud en eventuele wijzigingen toe en vindt u links naar de afzonderlijke convenanten.

Convenant Wlz

De Wlz maakt het mogelijk om de kosten van een uitkering of verstrekking te verhalen op degene door wiens onrechtmatig handelen de verzekerde genoodzaakt werd Wlz-zorg in te roepen. In het convenant is de collectieve afkoop van het Wlz-regresrecht geregeld: via een door verzekeraars te betalen afkoopsom voor de te verwachten schadelast. Het Verbond sluit het convenant namens de aansprakelijkheidsverzekeraars die lid zijn van het Verbond en die op het convenant intekenen. Het Zorginstituut Nederland heeft getekend namens de zorguitvoerders.

Inwerkingtreding

Het convenant wordt per 1 januari 2020 ongewijzigd verlengd voor de duur van vier jaar. Het Wlz-convenant loopt dus op 31 december 2023 af.

Convenant Loonregres BSA

Het Verbond van Verzekeraars heeft met BSA een convenant gesloten om de afwikkeling van verhaalsvorderingen te standaardiseren. BSA pleegt voor werkgevers onder meer loonregres; in het convenant staan afspraken om dit zo praktisch mogelijk te regelen.

Het convenant beschrijft onder andere de berekening van het loon dat gevorderd wordt en de componenten die tot het loon gerekend kunnen worden. Ook regelt het convenant de vaststelling van administratiekosten als de zaak zonder discussie wordt afgewikkeld, of buitengerechtelijke kosten en de meer gecompliceerde vorderingen. Ook zijn afspraken gemaakt om zo terughoudend mogelijk om te gaan met (medische) informatie.

Wijzigingen

  • Vorig jaar is met Aon afgesproken de administratiekosten in het Convenant Loonregres Aon van € 90,- te verhogen tot € 140,-. Redenen voor de : 1) de vergoeding van € 140,- is vergelijkbaar met wat andere belangenbehartigers voor soortgelijke werkzaamheden betaald krijgen en 2) aan het schadeproces is de vereiste uitvoering van de UBO-gegevens toegevoegd, waardoor de werkzaamheden en daarmee de kosten zijn toegenomen. Voor uniformiteit in convenanten is deze verhoging ook in het convenant met BSA doorgevoerd.
  • Als de verzekeraar niet binnen acht weken na indiening van de vordering heeft betaald, gelden andere bedragen dan € 140,-. In het huidige convenant werd een staffel met vaste bedragen gehanteerd. Maar om ook op dit vlak uniformiteit met het Convenant Loonregres Aon te creëren, sluit het nieuwe convenant per 2020 aan bij de BIK-staffel.
  • Het komt voor dat de werkgever ook na het tweede verzuimjaar nog re-integratiewerkzaamheden verricht, is aan artikel 8 deze zin toegevoegd 'meer dan 104 weken - € 650,-'.

Inwerkingtreding

Het gewijzigde convenant Loonregres BSA gaat op 1 januari 2020 in en loopt op 31 december 2024 af.

Convenant Regres Zorg- en aansprakelijkheidsverzekeraars

Dit convenant heeft een vlotte afwikkeling van vorderingen van zorg- op aansprakelijkheidsverzekeraars ten doel. Het gaat om medische kosten die zorgverzekeraars hebben gemaakt als gevolg van een ongeval waarvoor de verzekerde van een aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijk is. Ook staat in dit convenant een regeling voor de vergoeding van administratiekosten.

Wijziging

Op advies van de Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars is het convenant wat aangescherpt: er staat nu duidelijker dat het convenant niet slechts ziet op artikel 185 Wegenverkeerswetzaken.

Inwerkingtreding

Het gewijzigde convenant Regres Zorg- en aansprakelijkheidsverzekeraars treedt op 1 januari 2020 in werking en eindigt op 31 december 2022.

Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeraars

Dit convenant bevat een schaderegelingsafspraak tussen reis- en zorgverzekeraars over de behandeling van ziektekosten die in het buitenland worden gemaakt. Beide verzekeringen bieden dekking voor medische kosten. Daarom is het van belang dat er heldere afspraken zijn tussen zorg- en reisverzekeraars over de afwikkeling van de schade en dat duidelijk is wie welk risico draagt.

Inwerkingtreding

Het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeraars wordt per 1 januari 2020 ongewijzigd verlengd voor de duur van drie jaar. Het convenant loopt dus af op 31 december 2022, met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging van nog eens een jaar.

Convenanten UWV Verhaalsrecht en Verjaring

Het Convenant UWV Verhaalsrecht is bedoeld als een praktische oplossing voor de geschillen tussen verzekeraars en het UWV over het civiele plafond, waaronder de bruto-netto problematiek. Deze oplossing bestaat uit een forfaitaire korting op de bruto verhaalsvordering van het UWV. De grondslag van de vordering is de bruto-uitkering op grond van de ZW, WAO, WAZ, Wajong en de WIA.

Het Convenant UWV Verjaring is een aanvulling op het Convenant inzake het hierboven beschreven verhaalsrecht Ziektewet, WAO, WAZ, Wajong en WIA. Het bevat nadere afspraken over de verjaringstermijn van regresvorderingen en regelt veelvoorkomende discussiepunten, zoals vermindering van de vordering bij het niet-dragen van de autogordel.

Voor het Convenant UWV Verhaalsrecht heeft het UWV laten doorrekenen hoe hoog de gemiddelde bruto WIA-, WAO-, Wajong-, ZW- en WAZ- uitkeringen de afgelopen jaren waren en wat de gemiddelde inhouding op de uitkeringen per jaar is geweest. De conclusie van de onderzoeker is dat de inhoudingen (van bruto naar netto) veel kleiner zijn dan de kortingspercentages in artikel 2 van het convenant. Omdat aanpassing van de percentages naar beneden tot een hogere schadelast leidt, heeft het Verbond een onafhankelijke rekenkundige gevraagd in dezen advies uit te brengen. De rekenkundige beveelt nader onderzoek aan, wat al in gang is gezet.

Tijdelijke (ongewijzigde) verlenging convenant

Omdat het onderzoek nog niet gereed is, is met het UWV afgesproken het convenant voor drie maanden ongewijzigd te verlengen. U hoeft hiervoor nu niet in te tekenen en wordt verder geïnformeerd zodra het onderzoek is afgerond, overeenstemming met het UWV is bereikt en het sectorbestuur schade akkoord is.


Was dit artikel nuttig?