Impuls verzekerbaarheid borstkankerpatiënten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-04-2018

De verzekerbaarheid van het overlijdensrisico van (ex-)borstkankerpatiënten verbetert aanzienlijk als gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare Nederlandse statistische gegevens.

Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van een ‘predictiemodel’ dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft gebouwd op verzoek van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Het model gebruikt data uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en weerspiegelt daarmee de hoge kwaliteit van de Nederlandse kankerzorg.

Het predictiemodel is recent gereedgekomen en kan vanaf mei door verzekeraars worden toegepast. Uit een verkennende test (*) onder 50 (ex-)borstkankerpatiënten bleek dat de verzekerbaarheid verbetert al zijn er verschillen per leeftijdscategorie en stadium van borstkanker. Maar als aangenomen zou worden dat de betrokken (ex-)patiënten bij alle verzekeraars een offerte zouden aanvragen is iedereen uit deze controlegroep uiteindelijk verzekerbaar. Wel moet vaker dan in de oude situatie rekening worden gehouden met premie-opslagen.

De controletest geeft een goede indicatie van de werking van het predictiemodel, maar de resultaten kunnen volgens IKNL, Verbond en NFK niet een-op-een worden doorvertaald naar de verzekeringspraktijk. Om die reden wordt de implementatie van het model nauwgezet gevolgd en over een jaar geëvalueerd. De betrokken organisaties onderzoeken of het model ook bruikbaar is voor ander veel voorkomende kankersoorten, zoals melanoom.

Dat uit de test blijkt dat de verzekerbaarheid verbetert is volgens het Verbond, NFK en IKNL goed nieuws, omdat een overlijdensrisicoverzekering (ORV) vaak als voorwaarde geldt voor het sluiten van een hypotheek. Verzekeraars kunnen op basis van het model een betere inschatting maken van het risico dat zij verzekeren, daarom verwacht het Verbond dat levensverzekeraars dit model zullen omarmen. NFK en Verbond wijzen er op dat het voor (ex-)patiënten van belang is zich te realiseren dat het acceptatie- en premiebeleid per verzekeraar nog steeds fors kan verschillen. Het blijft dus gewenst om meerdere offertes aan te vragen.
Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten Organisaties leggen zaterdagavond in Kassa nader uit hoe het predictiemodel precies werkt. (NPO 1, 19.05 uur).

(*)
De 50 casussen in de praktijktoets zijn aselect getrokken uit de Nederlandse Kankerregistratie. De periode sinds diagnose (belangrijk voor de mate van verzekerbaarheid) is daarbij zo vastgesteld dat goed zichtbaar zou worden in hoeverre toepassing van het predictiemodel bijdraagt aan de verzeker-baarheid. De toets is uitgevoerd om een indruk te krijgen van de werking van het model.

Enkele opvallende uitkomsten:

  • Bij toepassing van het predictiemodel zijn alle 50 testcasussen te verzekeren. Aanvragers die voorheen niet te verzekeren waren kunnen nu bij vier van de acht deelnemende verzekeraars terecht.
  • De verzekerbaarheid verbetert het sterkst bij (ex-)patiënten in de leeftijdsgroep 40-65 jaar met een ernstig ziektebeeld (stadium 2 en 3). Deze groep kan gemakkelijker een verzekeraar vinden die een verzekering zal aanbieden.
  • Meer mensen krijgen te maken met een tijdelijke of permanente premieverhoging. Dat heeft te maken met het feit dat risico’s scherper in beeld komen en nu ook (ex-)patiënten worden geaccepteerd (met een premieverhoging) waar zij vroeger werden afgewezen.

Was dit artikel nuttig?